"wgląd" - angielskie tłumaczenie

PL

"wgląd" po angielsku

EN

PL wgląd
volume_up
{męski}

wgląd (też: rozeznanie)
volume_up
insight {rzecz.}
It's an astonishing insight, and we have only found out about this recently.
Daje nam wgląd w to, co można poprawić.
It provides us with an insight into what can be improved.
W ten sposób w pewnym stopniu zapewnia się pracownikom wgląd w sytuację przedsiębiorstwa i jego plany na przyszłość.
This ensures that the workers get some insight into the position and future of the enterprise.

Synonimy (polski) dla "wgląd":

wgląd

Przykłady użycia - "wgląd" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJest ważne, aby nie tylko Parlament miał pełen wgląd do takich dokumentów.
It is important that not only Parliament have full access to these documents.
PolishDzięki nim mamy wgląd w to, co w nadchodzących latach wydarzy się w UE.
They give us a vital glimpse at what will happen over the coming years in the EU.
PolishJeżeli chcą, aby ludzie mieli do nich zaufanie, powinni robić tylko to, co zapewnia pełny wgląd.
They should do anything that can be seen if they want people to believe in them.
PolishKażda wersja daje dzieciom wgląd w to, co się sprawdza, a co nie.
And with each version, kids get instant feedback about what works and what doesn't work.
PolishChciałem pokazać aktualny stan rzeczy i dać wam lepszy wgląd w sytuację.
I wanted to update that video and give you a new look at it.
PolishMam wgląd do jego projektu.
I have the relevant draft agreement available to me.
PolishKomisja przyjęła przykładowy program energetyki jądrowej, dający wgląd w stan wspólnotowego sektora jądrowego.
In 2007, the Commission adopted the Nuclear Illustrative Programme which provides an overview of the status of the EU nuclear sector.
PolishPierwszy dar, czy talent, to wgląd w umysł -- zdolność wnikania do umysłu innych ludzi i zobaczenie tego co mają do zaoferowania.
The first gift, or talent, is mindsight -- the ability to enter into other people's minds and learn what they have to offer.
PolishMyślenie obrazowe dało mi ogromny wgląd w umysł zwierzęcy. ~~~ Zastanówcie się - myślenie zwierząt opiera się na zmysłach.
Because think about it: An animal is a sensory-based thinker, not verbal -- thinks in pictures, thinks in sounds, thinks in smells.
PolishDziś, 45 lat później, taki wgląd i perspektywa są z pewnością nie mniej potrzebne, a dziś mamy już lepszą technologię.
And today, 45 years later, we clearly have no less need for this kind of clarity and perspective, but what we do have is improved technology.
PolishNa przykład moment wielkiej twórczej inspiracji, kiedy czuliście "flow" albo nagle uzyskaliście wgląd albo byliście w uniesieniu miłosnym.
It might have been at the moment of some great, creative inspiration you might have had when you just entered this flow stage.
PolishZasada przejrzystości, która umożliwia lobbystom wgląd w prace instytucji, powinna odnosić się także do nich samych.
The principle of transparency pursuant to which lobbyists can access the work of the institutions should also be applied to the lobbyists themselves.
PolishTylko poprzez tą procedurę zyskamy, bowiem pełnię uprawnień legislacyjnych i wgląd w proces implementacji danego prawodawstwa.
For it is only by this procedure that we will gain full legislative power and a role in the implementation process of any piece of legislation.
PolishRaport ten zapewnia ogólny wgląd w to, jakie czynności podejmują klienci oraz jakie strony odwiedzają na drodze do dokonania konwersji.
This report gives you a high-level look at the steps your customers take or pages they look at on their way to completing a conversion.
PolishDokumenty Google udostępniają okienko historii wersji, które daje szybki wgląd we wszystkie zmiany wprowadzone w dokumencie przez poszczególnych współpracowników.
Google Docs has a revision history pane that allows you to view at a glance all changes made to a document by each collaborator.
PolishI co jest dobre, w przeciwieństwie do eksperymentów, które prowadziłem z Halem i Russem Smithem, nie trzeba ich samemu programować, by mieć wgląd do rzeczywistości wirtualnej.
And what's good is, unlike in the experiments that Hal and myself ran with Russ Smith, you don't have to program these by yourself in order to see the virtual reality.
PolishOznacza to, że w każdym momencie tego procesu, a także wtedy, kiedy dane będą wykorzystywane w przyszłości, osoby te powinny mieć bezpośredni wgląd w to, co dzieje się z ich danymi.
This means that at all moments in this process and during the use of such data in the future, they will have to have direct access to what is being done with their data.
PolishPo drugie, jeżeli chodzi o spadek cen ropy, który też ma miejsce w pewnym stopniu, czy Komisja ma wgląd w to, czy spadek cen ropy przekłada się na ceny płacone przez konsumentów?
Secondly, as to the falling oil prices which exist to some extent as well, does the Commission have an overview of whether these falling oil prices are being passed on to consumers?