"warunek" - angielskie tłumaczenie

PL

"warunek" po angielsku

PL warunek
volume_up
{męski}

warunek (też: forma, kondycja, przesłanka, stan)
volume_up
condition {rzecz.}
Jest to warunek podejmowania negocjacji z państwami niebędącymi członkami UE.
This should be a condition for negotiations with third countries.
To warunek konieczny, jeżeli chcemy włączyć wszystkie kraje do działań.
That is an essential condition if we are to bring all countries on board.
To konieczny warunek rzeczywistego równouprawnienia i likwidacji przemocy.
This is an essential condition for real equality and ending violence.
Istotny warunek w tym zakresie wprowadzono w tekście kompromisowym prezydencji.
A relevant provision on this issue has been introduced in the Presidency compromise.
Ważne jest, abyśmy skoncentrowali się na poprawie warunków edukacyjnych Romów.
It is important that we concentrate on improving educational provision for young Roma people.
Trzeba też brać pod uwagę kwestię poprawy warunków życia ofiar.
Provision also needs to be made for improving the living conditions of victims.
warunek (też: wymaganie, potrzeba, wymóg, kondycja)
Trzeci niezbędny warunek stanowi zintensyfikowanie procesu pokojowego.
The third requirement is to intensify the peace process.
Ten warunek jest permanentnie lekceważony, a Europa zdaje się tego nie zauważać.
This requirement is routinely ignored, while Europe looks the other way.
To był zasadniczy warunek dla naszej grupy.
This was a fundamental requirement for our group.
Główny problem tkwi w ograniczonym dostępie do pracy, warunkach pracy, a nawet w dostępie do stanowisk zgodnych z kwalifikacjami.
One of the main problems lies in limited access to work, in working conditions, or even in accessing roles compatible with their qualifications.
Tak więc choć szkolenia i wszelkie formy podwyższania kwalifikacji są ważne, nie są warunkiem wystarczającym dla ograniczenia dyskryminacji.
The result, therefore, is that although training and different ways of improving one's qualifications are important, they are not enough to reduce discrimination.
warunek (też: zastrzeżenie)
Promowanie demokracji rodzi zatem podstawowe problemy powiązane z inteligentnym określaniem warunków.
Promoting democracy therefore raises fundamental issues linked to the intelligent stipulation of conditions.
Wprowadzono nową definicję zdrowego odżywiania się, a jednym z jego warunków jest odżywianie się wyłącznie produktami organicznymi.
A new definition of healthy eating has been initiated; one of the stipulations is that healthy eating is possible only with organic produce.
warunek
volume_up
terms {rzecz.}
Zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych (
Variations to the terms of marketing authorisations for medicinal products (
Nie oznaczałoby to równych warunków dla obu stron i dlatego jesteśmy przeciwni takim postawom.
This is not equal terms and we are therefore against positions such as these.
Prowadzi to do dumpingu w zakresie wynagrodzeń i warunków zatrudnienia oraz do dyskryminacji.
This leads to dumping in terms of wages and conditions of employment and to discrimination.

Przykłady użycia - "warunek" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTo bardzo ważny warunek wstępny na drodze do pogodzenia życia rodzinnego i pracy.
This is a very important precondition for compatibility between family life and work.
PolishEuropejskie zarządzanie to warunek sine qua non powodzenia naszego wspólnego projektu.
European governance is the sine qua non of the success of our common project.
PolishPoczątkowo warunek ten był konieczny zarówno do uznania, jak i finansowania partii.
This was originally required in order to receive recognition and funding.
Polishna piśmie - Przejrzystość instytucji politycznych to warunek wstępny ich legitymacji.
in writing. - Transparency of political institutions is a prerequisite for legitimacy.
PolishPrzejrzystość instytucji politycznych to warunek wstępny ich legitymacji.
Transparency of political institutions' activities is a prerequisite for legitimacy.
PolishZdrowy system bankowy stanowi warunek niezbędny do przeprowadzenia trwałej naprawy gospodarczej.
A healthy banking system is a prerequisite for a sustainable economic recovery.
PolishNaszym zdaniem przynajmniej częściowo jest to warunek wstępny, którego powinniśmy się trzymać.
We see it, at least partially, as a precondition that we should stick to.
PolishMoim zdaniem jest to warunek niezbędny do uzyskania poparcia miejscowej ludności.
To me, that seems to be the first prerequisite if we are to gain the support of the local population.
PolishStanowić to będzie warunek wstępny dla wielu polityk, które będziemy wspierać w przyszłości.
This will be a prerequisite for many of the policies which we will be championing in future.
PolishPierwszą z nich jest prawo do edukacji jako wstępny warunek społecznego rozwoju dzieci.
The first of these is the right to education as a prerequisite for children's social development.
PolishUważam również to za zasadniczy warunek koordynowania indywidualnych środków w Unii Europejskiej.
I also regard it as crucial to coordinate individual measures within the European Union.
PolishTo warunek wstępny wiarygodnych i przejrzystych ram nadzoru.
This is a necessary precondition of a credible and transparent surveillance framework.
PolishJest to warunek wstępny w procesie tworzenia spójności terytorialnej.
In order to achieve territorial cohesion, this is a prerequisite.
PolishJest to także warunek wstępny dla uruchomienia przez UE ewentualnego wsparcia makroekonomicznego.
This is also a precondition for the disbursement of possible EU macrofinancial assistance.
PolishJest to warunek wstępny i nie lekceważmy problemów w tym zakresie.
This is a prerequisite. Let us not underestimate the problems here.
PolishCo więcej, sądzę, że jest to warunek sine qua non skutecznego i przejrzystego współdziałania.
Indeed, this seems to me to be the sine qua non for an effective and transparent collaboration.
PolishJest to warunek niezbędny do zrównoważonego rozwoju tej działalności.
This is a prerequisite for sustainable fisheries development.
PolishStabilna i stała demokracja to oczywiście wstępny warunek ewentualnego członkostwa Turcji w UE.
Evidently, a stable and permanent democracy is a precondition for eventual membership of the EU.
PolishJest to warunek zarówno korzystnej współpracy, jak i uczciwej konkurencji na rynkach światowych.
That is a precondition both for beneficial cooperation and for fair competition on world markets.
PolishUłatwianie tym grupom dostępu do rynku pracy stanowi także warunek wstępny trwałego wzrostu.
Facilitating access to the labour market for these groups is also a prerequisite for long-term growth.