"w końcu" - angielskie tłumaczenie

PL

"w końcu" po angielsku

volume_up
w końcu {przysł.}

PL w końcu
volume_up
{przysłówek}

volume_up
at last {przysł.}
W końcu ktoś poświęcił trochę uwagi kwestii zwanej polityką regionalną.
At last, someone has given some thought to what is referred to as regional policy.
W końcu Komisja jednak dostrzegła to ogromne i bezpośrednie zagrożenie.
But at least the Commission has at last woken up to this gigantic and immediate threat.
W końcu bardzo ważną kwestią są wzajemne powiązania.
Last but not least, there is definitely the issue of interconnection.
w końcu (też: ostatecznie)
volume_up
eventually {przysł.}
Tak, żebyśmy w końcu - podkreślam, w końcu - mieli wspólne i kompletne porozumienie ze wszystkimi.
So eventually - and I emphasise eventually - we will have a common and full agreement with all.
. ~~~ W końcu wywołano u mnie śpiączkę farmakologiczną.
I was wrapped in ice and then eventually put into a drug-induced coma.
I w końcu odkryliśmy cząsteczki, które w specjalny sposób oznaczały nerwy.
And we eventually discovered molecules that were specifically labeling nerves.
w końcu (też: wreszcie, nareszcie, na koniec)
volume_up
finally {przysł.}
W końcu, kodeks ten należy przyjąć w ramach ustaleń międzynarodowych.
Finally, the code of conduct ought to be exported to the international framework.
Trzeba w końcu rozwiązać problem z systemem informacyjnym Schengen II.
The problems with the Schengen Information System II must also finally be resolved.
W końcu chcielibyśmy, aby owoce rozdawane dzieciom były ekologiczne.
Finally, we would also like the fruit that is given to the children to be organic.
w końcu (też: docelowo, ostatecznie)
volume_up
ultimately {przysł.}
W końcu obydwa sprawozdania podkreślają pozytywne efekty tego środka.
Both reports ultimately stress the positive impact of this measure.
W końcu to ważne, aby organizacja tego rodzaju miała szkielet.
Ultimately, it is important for an organisation of this kind to have teeth.
Doprowadzi to w końcu do pogorszenia stopy życia zwykłych obywateli.
This will ultimately harm the living standards of ordinary people.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "w końcu"

w przyimek
w zaimek
English
koniec rzeczownik

Przykłady użycia - "w końcu" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW końcu, jak dotychczas trzy grupy w tej Izbie pracowały wyłącznie nad tym tematem.
So far, after all, three groups in this House have worked exclusively on this.
PolishW końcu to właśnie telekomunikacja w pewnym stopniu nadaje Europie ludzką twarz.
After all, it is telecommunications that to a certain extent give Europe a human face.
PolishW końcu podjęłam decyzję, która, z perspektywy czasu, zmieniła całe moje życie.
So, in the end, I took a decision that, in retrospect, did change my life.
PolishW końcu opcje związane z zastosowaniem kwot są ograniczone do końca 2008 r.
After all, the options for reintroducing quotas are limited until the end of 2008.
PolishCo jest ważne dla obywateli, którzy są w końcu przedmiotem tych przepisów?
What is important to citizens, who are after all the subject of these provisions?
PolishW końcu osiągnęliśmy kompromis i za godzinę będziemy głosować nad nim w Komisji.
In the end we reached a compromise and in an hour or so we will vote on it in committee.
PolishI w końcu jedyny portret męski, jaki namalował da Vinci: "Portret muzyka".
And lastly, the only portrait of a male that Leonardo painted, "The Musician."
PolishChoć nie powinno mnie już nic dziwić, bo w końcu dorastałam u boku tej kobiety.
But it isn't like I haven't seen this crime scene before. ~~~ I grew up with this woman.
PolishW końcu potrzebujemy faktów, aby móc podjąć sensowne decyzje polityczne.
After all, we need facts in order to be able to take politically sound decisions.
PolishW końcu nasz europejski budżet jest niczym innym jak polityką w formie cyfr.
After all, our European budget is nothing other than politics in the form of figures.
PolishW końcu pani poseł Ek również mówiła, że rozdawnictwo to nie sposób na sukces.
After all, as Mrs Ek also said, a free-for-all is not the way to success.
PolishW końcu Haitańczycy oprócz potrzeb krótkofalowych mają także potrzeby długofalowe.
After all, the Haitians do not just have short-term needs, but long-term needs as well.
PolishW końcu musiałem znaleźć tę odpowiedź samodzielnie, 10 grudnia w EUObserver.
I had to find the answer out for myself in the EU Observer on 10 December.
PolishJeżeli jednak uda się w końcu wypracować dobry rezultat, to właśnie on będzie się liczył.
However, if a good result is achieved in the end, then that is what is important.
PolishW końcu jest pewne, że Indie będą się nadal rozwijać, i musimy to uwzględnić.
After all, India will obviously continue to develop and we need to take account of that.
Polishw końcu wręczamy ludziom cały Traktat i pytamy: co o nim sądzicie?
And then we hand the people an entire Treaty and say: what do you think of that?
PolishRecesja gospodarcza sprowokowała socjalistów do pokazania w końcu prawdziwego oblicza.
The economic downturn has caused the Socialists to show their true colours.
PolishCzy w końcu nie będzie konieczne zablokowanie importu chińskich towarów?
Will it not be necessary, in the end, to block imports of Chinese goods altogether?
PolishPodążają wciąż w stronę Placu Campo de Fiori, do ktorego w końcu docierają.
They keep on motoring towards the Campo de' Fiori, which they soon reach.
PolishMamy oczywiście nadzieję, że w końcu uwolnicie nas od tej trudnej sytuacji.
We naturally hope that you will extricate us from this prickly situation.