PL

własność {żeński}

volume_up
Który jest zadatkiem dziedzictwa naszego na wykupienie nabytej własności, ku chwale sławy jego.
which is an earnest of our inheritance, unto the redemption of [God's] own possession, unto the praise of his glory.
Nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym i na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego.
No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
Szczerze mówiąc, własność intelektualna i jej nienaruszalność nie są tu problemem.
Frankly, intellectual property and its sanctity are not an issue here.
Świat mody w niewielkim stopniu chroni własność intelektualną.
In the fashion industry, there's very little intellectual property protection.
Początkowo własność stworzona była jako grupa kopalń.
That's what the property was originally built around -- it was a set of mining claims.
własność

Przykłady użycia - "własność" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishNie chciano, by garstka projektantów posiadła na własność ważne elementy stroju.
They didn't want a handful of designers owning the seminal building blocks of our clothing.
PolishSzczerze mówiąc, własność intelektualna i jej nienaruszalność nie są tu problemem.
Frankly, intellectual property and its sanctity are not an issue here.
PolishGdybym posiadał Internet na własność to Napster, Monster i Friendster.com
If I owned the Internet, Napster, Monster and Friendster.com would be one big website.
PolishIdąc dalej, czy państwo, czy też własność publiczna, pozostaje jedynym podmiotem polityki wodnej?
Furthermore, is the state, or public ownership, the sole player in water policy?
PolishŚwiat mody w niewielkim stopniu chroni własność intelektualną.
In the fashion industry, there's very little intellectual property protection.
PolishTe domeny-cienie często stanowią własność SEO, który twierdzi, że działa w imieniu klienta.
These shadow domains often will be owned by the SEO who claims to be working on a client's behalf.
PolishPrywatyzacja zysków i publiczna własność ogromnych strat...
Privatisation of profits and public ownership of large-scale losses ...
PolishPoczątkowo własność stworzona była jako grupa kopalń.
That's what the property was originally built around -- it was a set of mining claims.
PolishAby zweryfikować własność witryny przez umieszczenie na serwerze pliku HTML:.
PolishTo był wczesny przypadek sporu o własność intelektualną.
So it was an early exercise of intellectual property rights.
PolishOdwołali się więc do Lorda Blackstone'a, Odwołali się więc do Lorda Blackstone'a, mówiąc, że samoloty naruszają ich własność.
And so they appealed to Lord Blackstone to say these airplanes were trespassing.
PolishPrawa własności intelektualnej twórców są uważane za własność, która może być odebrana i kupiona jak towar.
The intellectual rights of creators are deemed to be property to be taken away and bought like a commodity.
PolishCena wywoławcza za własność w 1998 roku to miliard dolarów za 180 akrów i kilka kopalń.
The first asking price for the property when we looked at it in 1998 was one billion dollars for 180 acres and a couple of mines.
PolishW celu ochrony interesów państw członkowskich UE własność i zarządzanie muszą pozostać w sferze publicznej.
Their ownership and administration must be in public hands, in order to protect the interests of EU Member States.
PolishCzy państwo szanuje własność swoich obywateli?
Does the state respect the property of its citizens?
PolishPrzestrzeń kosmiczna to naturalnie wspólny majątek, a nie własność jednego narodu czy społeczności.
Ladies and gentlemen, space is a natural shared asset and not just the property of one nation or community.
PolishWiemy jednak, że nawet wielkie kraje mogą zboczyć z kursu, mogą mieszać własność publiczną z interesem prywatnym.
However, we know that even great countries can go off course, can mix up public property with private interests.
PolishSprawdź, czy zweryfikowano własność witryny.
Check that you have verified ownership of the site.
PolishAby przechowywać mapy wielu witryn w jednej lokalizacji:Upewnij się, że własność wszystkich witryn została zweryfikowana.
To host cross-site Sitemaps in a single location:Make sure that you have verified ownership of all sites.
PolishMamy nasze umysły na własność. I mamy poczucie tego, że każdy z osobna tego doświadcza a nie ktoś siedzący obok.
And we have a sense that it's everyone of us that is experiencing this -- not the person who is sitting next to you.