"właśnie dlatego" - angielskie tłumaczenie

PL

"właśnie dlatego" po angielsku

PL

właśnie dlatego

volume_up
właśnie dlatego (też: tylko dlatego)

Przykłady użycia - "właśnie dlatego" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishDlatego właśnie UE i Czarnogóra podpisały układ o stabilizacji i stowarzyszeniu.
The EU and Montenegro therefore signed a Stabilisation and Association Agreement.
PolishWłaśnie dlatego niezmiernie ważne jest zagwarantowanie niezależności ocen skutków.
That is why it is very important to ensure that impact studies are independent.
PolishTo właśnie dlatego ważne jest zawarcie przez nas porozumienia o wolnym handlu.
Precisely for this reason it is important that we conclude a free trade agreement.
PolishDlatego właśnie badanie przeprowadzone przez Komisję stanowi pierwszy krok naprzód.
This is why the study carried out by the Commission marks a first step forward.
PolishDlatego właśnie uważamy za istotne znalezienie w przyszłości nowej podstawy prawnej.
This is why we believe it is important to find a new legal basis in the future.
PolishWłaśnie dlatego wciąż nawołujemy do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych.
This is why we continue to push for the release of all political prisoners.
PolishTo właśnie dlatego mogą pogrążyć ze sobą cały region w chaosie i konflikcie.
That is why failed states can drag down a whole region into chaos and conflict.
PolishWłaśnie dlatego umowy te są tymczasowe i zostaną zastąpione umowami pełnymi.
This is exactly why these agreements are only temporary pending full agreement.
PolishDlatego właśnie tak ważne projekty powinny być finansowane z funduszy unijnych.
Therefore, such vitally important projects should be financed with EU funds.
PolishDlatego właśnie popieram chińską kandydatkę do tegorocznej nagrody im.
That is why I support the Chinese candidate for this year's Sakharov Prize.
PolishWłaśnie dlatego musimy wspierać państwa członkowskie w znalezieniu rozwiązań.
This is precisely why we need to support Member States in finding solutions.
PolishDlatego właśnie podejście, które pani przedstawiła, pani komisarz, jest tym właściwym.
That is why the approach that you have described, Commissioner, is the right one.
PolishWłaśnie dlatego musimy omówić finansowanie inwestycji w krajach rozwijających się.
That is why we must discuss the financing of investments in the developing countries.
PolishWłaśnie dlatego szukanie wspólnych odpowiedzi jest tak istotne dla Unii Europejskiej.
This is why it is so important for the European Union to seek joint responses.
PolishWłaśnie dlatego uważam, że takiej decyzji na szczeblu UE nie można narzucać.
This is why I do not believe that such a decision can be imposed at EU level.
PolishDlatego właśnie konserwatyści niechętnie zagłosowali przeciwko omawianemu sprawozdaniu.
It is for this reason that Conservatives reluctantly voted against this report.
PolishWłaśnie dlatego tak ważna jest klauzula oceniająca zaproponowana przez Parlament.
That is why the evaluation clause proposed by Parliament is so important.
PolishDlatego właśnie należy stymulować przedsiębiorstwa z branży kultury i branży twórczej.
This is precisely why the cultural and creative industries must be encouraged.
PolishDlatego właśnie potrzebujemy większego i ambitnego budżetu.
This is not feasible, and this is why we need a larger and ambitious budget.
PolishWłaśnie dlatego Rada dołoży wszelkich starań, aby wykorzystać nowe technologie.
This is why the Council will make a special effort with new technologies.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "właśnie dlatego"

dlatego przysłówek
dlatego spójnik
właśnie przysłówek
właśnie wykrzyknik
English
właśnie mieć czasownik
właśnie tak
i dlatego spójnik
tylko dlatego