PL

właśnie {wykrzyknik}

volume_up
właśnie (też: dokładnie)
volume_up
just so {wykrz.} [Bryt.] [form.]
(Laughter) Just so proud.

Przykłady użycia - "właśnie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishDlatego właśnie UE i Czarnogóra podpisały układ o stabilizacji i stowarzyszeniu.
The EU and Montenegro therefore signed a Stabilisation and Association Agreement.
PolishUważam, że to właśnie są dwie drogi, którymi Europa powinna niewzruszenie podążać.
These are, in my view, the two measures for which Europe must steadfastly press.
PolishNie podważam liczb, które pan poseł Corbett właśnie odczytał.
Mr President, I shall not dispute the figures that Mr Corbett has just read out.
PolishPierwszy, to są właśnie środki spójności i środki związane z polityką regionalną.
The first area is that of cohesion funds and funds related to regional policy.
PolishO to właśnie chodzi w tej debacie i tego dotyczy mandat, jaki ma pan dzisiaj.
That is the issue at stake in the debate and in the mandate that you have today.
PolishTo właśnie ten fakt leży u źródła problemów w Belgii, a nie kwestia językowa.
This fact lay at the heart of the problem in Belgium and not the language issue.
PolishWłaśnie dlatego niezmiernie ważne jest zagwarantowanie niezależności ocen skutków.
That is why it is very important to ensure that impact studies are independent.
PolishTakże w tym przypadku to właśnie ekonomia skali przesądza o naszej skuteczności.
In this instance too, it is precisely the economies of scale that make us effective.
PolishZ tego właśnie powodu zaproponowaliśmy znaczne uproszczenie prawodawstwa UE.
That is why we have come up with a significant simplification of EU legislation.
PolishSprawozdania, które właśnie omówiliśmy, stanowią solidną podstawę dla tego procesu.
The reports which we have just discussed form a good foundation for this process.
PolishTo właśnie ci ludzie, którzy dziś są młodzi, będą tworzyć wzrost i innowacje jutra.
It is young people who, today, will create the growth and innovation of tomorrow.
PolishTak właśnie się stało i teraz wszyscy narzekają na zagranicznych spekulantów.
That is what happened and now everybody is complaining about foreign speculators.
PolishWręcz przeciwnie, rozpoczyna się właśnie nowy etap współpracy, a nie sporów.
On the contrary, a new phase of cooperation, not antagonism, has been initiated.
PolishTo właśnie dlatego ważne jest zawarcie przez nas porozumienia o wolnym handlu.
Precisely for this reason it is important that we conclude a free trade agreement.
PolishDlatego właśnie badanie przeprowadzone przez Komisję stanowi pierwszy krok naprzód.
This is why the study carried out by the Commission marks a first step forward.
PolishPrzepraszam, właśnie się dowiedziałem, że to pytanie zadał pan poseł Posselt.
Unfortunately, I have just learned that Mr Posselt actually asked the question.
PolishDlatego właśnie uważamy za istotne znalezienie w przyszłości nowej podstawy prawnej.
This is why we believe it is important to find a new legal basis in the future.
PolishDlatego też sądzę, że mamy obowiązek wspomagać przede wszystkim właśnie ich.
This is why I believe that we have a duty, first and foremost, to support them.
PolishZ tego właśnie względu Komisja zaproponowała udzielenie im wsparcia finansowego.
This is why the Commission proposed to provide them with financial support.
PolishWłaśnie dlatego wciąż nawołujemy do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych.
This is why we continue to push for the release of all political prisoners.

Synonimy (polski) dla "właśnie":

właśnie