PL

właściwy {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
1. ogólne
Jest to zatem środek, który, chociaż jest środkiem tymczasowym, jest konieczny i właściwy.
This is therefore a measure which, though temporary, is necessary and appropriate.
Zaburzenia gospodarki lipidowej należy leczyć we właściwy sposób (patrz punkt 4. 8).
Lipid disorders should be managed as clinically appropriate (see section 4.8).
18-miesięczny okres przetwarzania wniosków nie jest właściwy w XXI wieku.
An 18-month period for processing benefits is not appropriate in the 21st century.
Musimy to zrobić w sposób właściwy i pełen szacunku, nie rezygnując z naszych wartości.
We must do this in a correct and respectful way, without abandoning our values.
Właściwy podział zasobów UE i państw członkowskich będzie miał ogromne znaczenie.
The correct distribution of EU and Member States' resources will be of great significance.
Francja uznała, że schemat dawkowania tego produktu nie jest właściwy.
France considers that the dosing regime of the product is not correct.
W żadnych okolicznościach nie można jej uznać za właściwy przejaw sprawiedliwości.
It cannot be regarded as proper justice in any circumstances.
Jednakże ważne, aby odbywało się to we właściwy sposób.
However, it is important that this takes place in a proper manner.
Niezwykle ważne jest, abyśmy utrzymali właściwy porządek: planeta, ludzie, a dopiero potem produkt...
It is extremely important to stick to the proper order: Planet, people and product ...
Chęć zrobienia tego, co właściwe we właściwy sposób z właściwych powodów.
Wanting to do the right thing in the right way for the right reasons.
To właściwy sposób na budowanie prostszej i mniej zbiurokratyzowanej Europy.
This is the right approach to achieving a simpler and leaner Europe.
Ta zdyscyplinowana procedura stanowi właściwy sygnał dla społeczeństwa.
This orderly procedure sends out the right signals to the public.
Jakie są gwarancje na to, że system podwójnej kontroli będzie właściwy i skuteczny?
What guarantees do we have that this twin checking system will be both adequate and effective?
Brak jest właściwych badań lub badań z odpowiednią grupą kontrolną u kobiet w ciąży.
There are no adequate or well-controlled studies in pregnant women.
Nowi członkowie są teraz w stanie zapewnić właściwe bezpieczeństwo wspólnej strefy.
The new Members are now ready to ensure adequate security of the Schengen area.
właściwy (też: stosowny, trafny, odpowiedni)
volume_up
congruent {przym.} [form.]
właściwy (też: dokładny, konkretny, ścisły)
Chcę w związku z tym dokonać sprostowania co do właściwej roli Komisji w budowie drogi M3.
I want to set the record straight as to the exact role of the Commission concerning the M3.
Sprawozdanie Rady za rok 2007 w sposób właściwy przedstawia te problemy.
The Council's report for 2007 provides a fitting description of these issues.
właściwy
Sprawozdanie Rady za rok 2007 w sposób właściwy przedstawia te problemy.
The Council's report for 2007 provides a fitting description of these issues.
Wyjątkowego znaczenia nabiera tworzenie nowych miejsc pracy, właściwy system kształcenia i przekwalifikowania.
Job creation and an education and retraining system which is fit-for-purpose are becoming exceptionally important.
Całkiem słusznie uważaliśmy za właściwe oddzielenie naszego bezpieczeństwa od wszystkich innych rzeczy poprzez utworzenie 25 agencji europejskich.
We quite rightly saw fit to separate out safety from everything else by creating 25 European agencies.
2. Prawo
właściwy
Nie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Intrinsa u dzieci i młodzieży.
There is no relevant indication for use of Intrinsa in children and adolescents.
Ponadto tablica powinna być widoczna na właściwych stronach internetowych.
Moreover, the Scoreboard should be visible on relevant websites.
Nie ma właściwego wskazania do stosowania preparatu Vivanza u dzieci.
There is no relevant indication for use of Vivanza in children.

Przykłady użycia - "właściwy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPonieważ nie ma terminu ostatecznego, powinniśmy to zrobić we właściwy sposób.
As there is no immediate deadline, we should go about it in a reasonable manner.
PolishZaburzenia gospodarki lipidowej należy leczyć we właściwy sposób (patrz punkt 4. 8).
Lipid disorders should be managed as clinically appropriate (see section 4.8).
PolishSądzimy, że to nie jest właściwy czas, by wysyłać Turcji pozytywne sygnały.
It is our belief that this is not the time to be sending Turkey positive signals.
PolishNależy wprowadzić testy w celu poradzenia sobie z tą sytuacją w sposób właściwy.
We need to put tests in place in order to handle this situation properly.
PolishDlatego teraz jest właściwy czas, aby przypomnieć władzom o tym planie działania.
Now is the time, therefore, to remind the authorities of that action plan.
PolishZaburzenia gospodarki tłuszczowej należy leczyć we właściwy sposób (patrz punkt 4. 8).
Lipid disorders should be managed as clinically appropriate (see section 4.8).
PolishMusimy to zrobić w sposób właściwy i pełen szacunku, nie rezygnując z naszych wartości.
We must do this in a correct and respectful way, without abandoning our values.
Polish18-miesięczny okres przetwarzania wniosków nie jest właściwy w XXI wieku.
An 18-month period for processing benefits is not appropriate in the 21st century.
PolishNegocjujmy z Rosją jak z przyjacielem, we właściwy sposób, otwarcie i uczciwie.
Let us negotiate with Russia as with a friend, in a correct manner, openly and decently.
PolishSprawozdanie Rady za rok 2007 w sposób właściwy przedstawia te problemy.
The Council's report for 2007 provides a fitting description of these issues.
PolishWłaściwy podział zasobów UE i państw członkowskich będzie miał ogromne znaczenie.
The correct distribution of EU and Member States' resources will be of great significance.
PolishCzy uważa pan, że europejski system banków centralnych działa obecnie w sposób właściwy?
Do you feel the European System of Central Banks is operating correctly at present?
PolishMyślę, że to właściwy sposób, aby Parlament był w należyty sposób reprezentowany.
I think that is an appropriate way forward for this Parliament to be properly represented.
PolishMając to na uwadze, mam nadzieję, że polityka na rzecz rozwoju przyjmie właściwy kierunek.
It is with this in mind that I hope development policy takes the right course.
PolishJest to zatem środek, który, chociaż jest środkiem tymczasowym, jest konieczny i właściwy.
This is therefore a measure which, though temporary, is necessary and appropriate.
PolishNależy sprawdzić etykietę, aby mieć pewność, że FlexPen zawiera właściwy rodzaj insuliny.
Check the label to make sure that your FlexPen contains the correct type of insulin.
PolishAirbus korzysta z systemu pożyczek zwrotnych: jest to właściwy i skuteczny system.
Airbus benefits from the system of repayable loans: it is an appropriate, effective system.
PolishI dlatego produkty do ochrony roślin są potrzebne, ale musimy stosować je we właściwy sposób.
As such, plant protection products are needed, but we need to use them properly.
PolishBędę zawsze rygorystycznie, stanowczo i we właściwy sposób przestrzegać tej zasady.
I shall always rigorously, decisively and correctly uphold that here.
PolishJuż w traktacie lizbońskim podjęto decyzję, że to właściwy kierunek dalszych działań.
It has already been decided under the Treaty of Lisbon that this is the direction to take.