"włączyć" - angielskie tłumaczenie

PL

"włączyć" po angielsku

PL włączyć
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

Czy należałoby włączyć jedynie rolnicze stosowanie biocydów?
Or is the suggestion to include only the agricultural use of biocides?
Istnieje pewne rozwiązanie: należy włączyć lasy do handlu emisjami.
There is a solution: include forests in the emissions trading.
Nie pozwolono nam włączyć tego wniosku do przedmiotowej rezolucji.
We were not permitted to include that proposal in this resolution.
Chcemy również włączyć kraje trzecie ze względów konkurencyjności.
We also want to incorporate third countries for competition reasons.
Musimy włączyć je również w nasze koncepcje polityki regionalnej.
We must also incorporate them into our regional policy concepts.
Czy chcemy włączyć zasadę dobrowolnego powrotu?
Do we want to incorporate the principle of voluntary return?
(Audio) ♫ Teraz, wygląda tak, jakbym zapomniał włączyć światło ♫
(Audio) ♫ Right now, it feels like I forgot to turn the light on ♫
A następnie - czy możemy włączyć slajd?
And then, so if you can just turn on the slide that's on.
Aby je włączyć, wykonaj następujące czynności:
Follow these steps to turn it on:
I jeżeli możemy włączyć film, pokażę Wam czego wymagało zrobienie tych fotografii prosto z marzeń.
And if we can run the video, I'll show you what it took to get this DreamWorks shot. ~~~ (Video) Voices: Woohoo!
Więc, wtedy kiedy jest włączone, kamera widzi wiązkę podczerwieni emitowane przez pióro i rejestruje pozycję pióra na ekranie.
Now, what this means is that if I run this piece of software, the camera sees the infrared dot, and I can register the location of the camera pixels to the projector pixels.
W celu zapewnienia płynnego funkcjonowania tego organu i jego właściwego włączenia w ogólne ramy rozporządzenia finansowego, konieczna stała się zmiana rozporządzenia (WE) nr 1060/2009.
To ensure that this authority runs smoothly and is properly integrated into the overall framework of financial regulation, it became necessary to amend Regulation (EC) No 1060/2009.
Pozwólcie mi włączyć instalację i zademonstrować to na żywo.
So let me just switch over so we can do the live demo.
Po wybraniu tej opcji strona automatycznie włączy się w wersji gotowej do wydruku.
The page will automatically switch to a print-friendly layout.
Więc co się stanie jeśli włączę to światło?
So what happens when I switch on that light?
Aby włączyć dostęp w trybie offline na komputerze, wykonaj następujące czynności.
Follow these steps to enable offline access on your computer.
Aby włączyć automatyczne filtrowanie, wykonaj następujące kroki:.
To enable autofilter, follow these steps:
Aby włączyć pliki cookie, postępuj według instrukcji specyficznych dla danej przeglądarki:.
You can enable cookies by following these browser-specific instructions:

2. "do czegoś"

włączyć (też: dodać, dodawać, włączać, wtrącać)
volume_up
to interpolate {czas. przech.} (into sth)

3. "wcześniej"

włączyć (też: nastawić)

4. Technika

Dodatkowa korzyść to możliwość włączenia Dallas do scenografii.
But we got this other benefit, and that was the ability of the perimeter to suddenly engage Dallas on the outside.
Jak państwu wiadomo, przygotowując tak ważne akty legislacyjne Komisja pragnie włączyć europejskie społeczeństwo do możliwie jak najszerszej dyskusji.
As you know, the Commission, when preparing such important pieces of legislation like this one, wants to engage the European public in as wide a discussion as possible.
Parlament wzywa również państwa członkowskie UE do czynnego włączenia się w przeprowadzenie przeglądu UNHRC w 2011 roku celem wzmocnienia przestrzegania przez nią mandatu.
Parliament also calls on EU Member States to actively engage in the 2011 review of the UNHRC to strengthen compliance with its mandate.

Synonimy (polski) dla "włączyć":

włączyć

Przykłady użycia - "włączyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNależy położyć większy nacisk na sprawy równości płci i włączyć je do nowej strategii.
Matters of gender equality must be strengthened and integrated in the new strategy.
PolishDo działań mających na celu poradzenie sobie z obecną sytuacją należy włączyć opozycję.
The opposition has to be taken on board in coping with the current situation.
PolishTe szczepy wirusa należy włączyć do preparatu IDflu zanim szczepionka zostanie wykorzystana.
These virus strains need to be included in IDflu before the vaccine can be used.
PolishTo kolejny punkt, który trzeba koniecznie włączyć do obecnej debaty.
This is another point that needs to be made forcefully in the present debate.
PolishTo warunek konieczny, jeżeli chcemy włączyć wszystkie kraje do działań.
That is an essential condition if we are to bring all countries on board.
PolishDo wszystkich umów handlowych UE należy włączyć klauzulę socjalną, która będzie prawnie wiążąca.
A social clause should be added to all EU trade agreements and be legally binding.
PolishWielu z nich świetnie rozumie zasadę specjalnej strefy, do której ludzie mogą się włączyć.
Many of them totally get the notion of a special zone that people can opt into as a rule.
PolishW jaki sposób włączyć problemy Romów do głównego nurtu tych instrumentów i polityk?
How do we mainstream the question and the problems of the Roma in these instruments and policies?
PolishPosłance Castex udało się już włączyć większość z nich do jej sprawozdania.
My fellow Member Mrs Castex has already successfully incorporated almost all of it in her report.
PolishDlatego nadszedł najwyższy czas, aby włączyć tę sprawę do porządku obrad.
It is therefore high time that we put this matter on the agenda.
PolishCzy zobowiązujecie się osobiście włączyć tę sprawę do agendy najszybciej jak to możliwe?
Are you personally committing yourself to putting this issue on the agenda as soon as possible?
PolishNajpierw powinni włączyć swoje dzieci, w tym młodzież, do europejskiego systemu edukacji.
They must start by introducing their children and young people into the European school system.
PolishMusimy raczej włączyć działania przystosowujące i ograniczające ryzyko we współpracę rozwojową.
Rather, we have to mainstream adaptation and risk reduction into development cooperation.
PolishPomieszczenie, w którym stosowany był lek Ventavis, należy przewietrzyć lub włączyć w nim wentylację.
Be sure to ventilate or air the room in which you have taken your Ventavis treatment.
PolishTo jest ważne zadanie dla pana, panie przewodniczący: włączyć cały Parlament w tę walkę.
Herein lies an important task for you, Mr President: to join the whole of Parliament in this fight.
PolishDo udziału powinny koniecznie włączyć się wszystkie zainteresowane strony.
It is necessary for all interested parties to participate.
PolishBędziemy chcieli włączyć w to nasze komisje parlamentarne.
We are going to want to get our parliamentary committees involved in this.
PolishPoprawka proponuje, aby prawa seksualne i reprodukcyjne włączyć do pozycji Parlamentu.
That amendment proposes that sexual and reproductive rights be included in the position of Parliament.
PolishPowstaje ogromna szansa, żeby włączyć się w działania społeczności a nawet ją współtworzyć.
This is all the opportunity about being a community organizer.
PolishDlatego należy je włączyć do załącznika II dyrektywy ptasiej.
It therefore needs to be included in Annex II of the Birds Directive.