PL

włączony {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
włączony (też: włączone, włączona)
Czy powinien zostać włączony do mechanizmu oczyszczania wprowadzanego przez banki?
Should it be included in a cleansing mechanism put in place by the banks?
Bardzo ważne jest, żeby art. 15a został włączony do treści rozporządzenia.
It is essential that Article 15a is included in the regulation.
Nie tylko Unia, ale cały świat musi być włączony w proces spowalniania zmian klimatu.
Not only the Union but the whole world must be included in the process of slowing down climatic change.
włączony (też: włączone, włączona)
Konta e-mail, z których chcesz pobierać pocztę, muszą jednak obsługiwać dostęp POP, a w przypadku adresów Google Maila muszą mieć włączony dostęp POP.
Setting up Mail Fetcher is easy and free, but the email accounts you'd like to fetch from must support POP1 access and, in the case of Google Mail addresses, have POP access enabled.
włączony (też: uruchomiony)
Why the hell do you got the TV on?
Can never tell if it's on.
Druga sprawa, która wymaga wyjaśnienia, to protokół w sprawie współpracy kulturalnej włączony do tej umowy.
A second matter on which we expect clarification is that of the protocol on cultural cooperation included in the agreement.
włączony (też: uruchomiony)
Więc nasz projekt ma na celu znalezienie takiego odczytu i zrozumienie, który z tych 25 000 genów jest włączony.
And so our project is seeking to look at this readout, understanding which of these 25,000 genes is turned on.
I natura danej komórki odpowiadająca za jej biochemię jest podyktowana tym, który z tych 25 000 genów jest włączony i na jakim poziomie.
And the nature of a given cell driving its underlying biochemistry is dictated by which of these 25,000 genes are turned on and at what level they're turned on.
Potwierdzenie, że rzeczywiście gen jest włączony -- w przypadku leków takich jak fluoksetyna, w strukturach serotoninowych, wiemy co zostaje zaatakowane -- ale widzimy też całość.
We get confirmation that, indeed, the gene is turned on -- for something like Prozac, in serotonergic structures, things that are already known be affected -- but we also get to see the whole thing.
włączony (też: uruchomiony)
Jednakże to, czy ten punkt zostanie włączony do programu operacyjnego Europejskiego Funduszy Rybackiego, zależy od państw członkowskich.
However, it is up to the Member State concerned whether to include this item of expenditure within its operational programme for the European Fisheries Fund.
Konta e-mail, z których chcesz pobierać pocztę, muszą jednak obsługiwać dostęp POP, a w przypadku adresów Google Maila muszą mieć włączony dostęp POP.
Setting up Mail Fetcher is easy and free, but the email accounts you'd like to fetch from must support POP1 access and, in the case of Google Mail addresses, have POP access enabled.

Przykłady użycia - "włączony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishCzy powinien zostać włączony do mechanizmu oczyszczania wprowadzanego przez banki?
Should it be included in a cleansing mechanism put in place by the banks?
PolishBardzo ważne jest, żeby art. 15a został włączony do treści rozporządzenia.
It is essential that Article 15a is included in the regulation.
PolishNie tylko Unia, ale cały świat musi być włączony w proces spowalniania zmian klimatu.
Not only the Union but the whole world must be included in the process of slowing down climatic change.
PolishChcemy, aby Parlament był faktycznie włączony od pierwszego dnia w realizację tego porozumienia.
We want Parliament to be genuinely involved from day one in the implementation of this agreement.
PolishMożemy je zaakceptować, pod warunkiem, że kompromis z Joaniny nie zostanie na zawsze włączony do Traktatu.
But we can live with them, so long as the Ioannina Compromise is not anchored in the Treaty for all time.
PolishKolejnym sektorem, który zostanie włączony do systemu handlu emisjami Unii Europejskiej, będzie lotnictwo.
Aviation is the next sector which will be incorporated into the European Union's emissions trading system.
PolishWięc nasz projekt ma na celu znalezienie takiego odczytu i zrozumienie, który z tych 25 000 genów jest włączony.
And so our project is seeking to look at this readout, understanding which of these 25,000 genes is turned on.
PolishParlament musi zostać włączony w prace przygotowawcze, ponieważ ostateczne porozumienie wymaga zatwierdzenia przez nas.
Parliament has to be involved in the preparatory work, since a final agreement requires our endorsement.
PolishInny pacjent włączony do badania klinicznego po dożylnym podaniu preparatu Thyrogen zgłosił działania niepożądane.
One additional patient enrolled in a clinical trial experienced symptoms after receiving Thyrogen intravenously.
PolishParlament zostanie włączony do tych dyskusji, podobnie jak do tych dotyczących opracowania perspektywy finansowej.
Parliament will be included in these discussions as it will in those needed for producing financial perspectives.
PolishDruga sprawa, która wymaga wyjaśnienia, to protokół w sprawie współpracy kulturalnej włączony do tej umowy.
A second matter on which we expect clarification is that of the protocol on cultural cooperation included in the agreement.
PolishZespół został włączony do struktury działu zajmującego się uregulowaniami europejskimi w Ministerstwie Handlu i Przemysłu.
The team are integrated into the European Regulatory Division within the Department for Business and Industry.
PolishWymiar terytorialny został włączony do traktatu lizbońskiego jako nowy cel wspólnotowy.
The particular background for this is that the territorial dimension has been incorporated into the Treaty of Lisbon as a new Community objective.
PolishTeren obejmujący 386 ha powierzchni na pewno zostanie włączony w strukturę miejską, pytanie tylko, jak szybko się to stanie.
The question is, in what tempo it will take place.
PolishPo co zostawiłeś włączony telewizor?
PolishZakład Vysoké Pece Ostrava zostanie włączony do struktury organizacyjnej Nová Huť poprzez nabycie pełnego prawa własności.
the Vysoké Pece Ostrava (VPO) plant shall be brought into the organisational framework of Nová Hut by acquisition of full ownership.
PolishBardzo istotne jest to, aby wymiar kulturowy także został włączony do debaty na temat polityki zagranicznej.
(FI) Madam President, it is very important that the cultural dimension is also included in the debate on foreign policy.
PolishNigdy nie wiem czy jest włączony.
PolishJuż ogłasza się, że kolejnym obszarem, który zostanie włączony w ten system, będzie Kosowo - protektorat UE i NATO w tym regionie.
It is already being announced that the next area to be included in the regime will be Kosovo, the EU-NATO protectorate in the region.
PolishTe zmiany zostaną poddane kontroli zgodnie z procedurą regulacyjną, a tym samym Parlament zostanie w pełni włączony w te prace.
These amendments will be scrutinised in accordance with the regulatory procedure; hence, Parliament will be fully involved in this work.