"wątpliwość" - angielskie tłumaczenie

PL

"wątpliwość" po angielsku

PL wątpliwość
volume_up
{żeński}

wątpliwość (też: obawa, zwątpienie, wątpienie, powątpiewanie)
volume_up
doubt {rzecz.}
Wtedy właśnie zgłosiliśmy oficjalnie wątpliwość.
There was then official doubt on our part.
Wątpliwość i niepewność stanowią podstawę prac naukowych; w tym przypadku także uporządkowania sprawy.
Doubt and uncertainty form the basis of scientific work, and of getting it right in this case.
Cel w postaci zmniejszenia obciążeń o 25% można jednak poddać w wątpliwość, ponieważ został wybrany na chybił trafił.
The 25% reduction target laid down is open to doubt, however, as it was chosen at random.
wątpliwość (też: zastrzeżenie, podtekst, ukryty motyw)
wątpliwość (też: niepewność)

Synonimy (polski) dla "wątpliwość":

wątpliwość

Przykłady użycia - "wątpliwość" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNikt więc nie podaje w wątpliwość naszych przyjaznych stosunków z Brazylią.
There are therefore no question marks over our friendly relationship with Brazil.
PolishNawiasem mówiąc, żadna z partii w Stanach Zjednoczonych nie poddaje tego w wątpliwość.
Incidentally, none of the parties involved in the United States disputes that.
PolishOdbyła się pierwsza runda wyborów, a jej wyniki są podawane w wątpliwość.
We have had the first round of elections, which remain a matter of dispute.
PolishPoddajemy w wątpliwość skuteczność, konieczność oraz proporcjonalność przedmiotowego środka.
We question the effectiveness, necessity and proportionality of this measure.
PolishJednakże zgodność z prawem jej działań mogłaby zostać poddana w wątpliwość.
However, the legality of its actions could be called into question.
PolishNikt nie ma poważnych wątpliwość co do potrzeby walki z terroryzmem.
(DE) Mr President, no one has any serious doubts about the need to combat terrorism.
PolishKryzys finansowy poddaje jednak również w wątpliwość zrozumienie przez UE jej własnej istoty.
The financial crisis also calls the EU's understanding of itself into question, however.
PolishNie można wykluczyć ponad wszelką wątpliwość tworzenia niewielkich ilości koniugatów glutationu.
The formation of small amounts of glutathione conjugates cannot be completely excluded.
PolishW razie jakichkolwiek wątpliwość należy skonsultować się z lekarzem.
You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure.
PolishNie chodzi też o to, żeby podać w wątpliwość zasadę pomocy państwa.
This does not mean calling into question the principle of State aid.
PolishAfera Madoffa dowiodła ponad wszelką wątpliwość, że potrzebujemy monitorowania, a również systemu kar.
The Madoff affair showed clearly that we need monitoring but we also need penalties.
PolishTo fundamentalne zasady, których - jak Pan mówił - nie chce Pan podawać w wątpliwość.
These are some of the fundamental rules which you, as you have said, do not want to call into question.
PolishPoddajemy zatem w wątpliwość praktyczną wartość dodaną, jaką idee UE mogłyby przynieść w tym zakresie.
We would therefore question what practical added value EU ideas in this area can bring.
PolishW gruncie rzeczy dlatego, że poddaje w wątpliwość to, co jest dla nas sprawą zasadniczą: nasz sposób zachowania.
Essentially, because it questions what is fundamental to us: the way we behave.
PolishDlaczego poddaliśmy w wątpliwość istnienie tej agencji już po roku?
Why did we call this agency into question after only a year?
PolishNowy wniosek Komisji poddaje naszą strategię w wątpliwość.
The new proposal of the Commission puts our strategy to question.
PolishZasady te nie mogą być w żaden sposób podawane w wątpliwość.
These principles must not be called into question in any way.
PolishIstnieje wątpliwość, czy ocena środowiskowa zlecona przez autorów wniosku będzie obiektywna.
There is some concern that if the proposers commission an environmental assessment it might lack objectivity.
PolishTo, że klimat się zmienia, udowodniono już ponad wszelką wątpliwość.
It's a proven fact that our climate is changing.
PolishTym, co łączy wszystkie nasze prace jest fakt, że poddają one w wątpliwość konwencje przestrzenne.
The thing that all the work has in common is that it challenges the assumptions about conventions of space.