"w" - angielskie tłumaczenie

PL

"w" po angielsku

volume_up
w {przyim.}
volume_up
w {zaim.}
EN
EN
EN
volume_up
w ogniu {przysł.}
EN
EN

"W-R" po polsku

volume_up
W-R {rzecz.}
volume_up
W3C {rzecz.}
volume_up
A.W.O.L. {przym.} [skrót]
PL

w {przyimek}

volume_up
w (też: we, w ciągu, z zakresu)
W skrócie, te wszystkie poprawki zmierzają w kierunku rozszerzenia uregulowań "wyprodukowano w”.
In summary, all these amendments go in the direction of widening 'made in' provisions.
Mówię konkretnie o oznaczeniu pochodzenia "wyprodukowano w”.
I am speaking specifically about 'Made in' origin marking.
Ponieważ wWizja ta dominuje również w komunikacie Komisji, jednakże nie jest to nasza wizja.
While that is also the dominant vision in the Commission communication, it is not our vision.
w (też: na, o, na temat)
Przyjęto zieloną księgę „W kierunku nowej kultury mobilności w mieście".
The Green Paper on urban mobility "Towards a new culture for urban mobility" is adopted.
Wreszcie mamy sławną kwestię "wyprodukowano w”, w sprawie której Komisja przedstawiła propozycję już w 2005 roku.
Finally, there is the famous 'Made in' issue, on which the Commission made proposals back in 2005.
W moim kraju w czerwcu i w lipcu odnotowaliśmy niemalże największe w historii opady deszczu.
We have had amongst the wettest months of June and July on record, in my country.
w (też: na, do, po, przy, ku, obok, o, o godzinie)
Inscenizował również w stuttgarckim Staatstheater i w Schauspiel w Bonn.
Wieler also produced at Stuttgart Staatstheater and at Schauspiel Bonn.
W międzyczasie w lipcu Parlament wydał opinię w pierwszym czytaniu.
Meanwhile, Parliament gave its opinion last July at first reading.
A zatem w naszym regionie w ogóle nie wierzymy w konflikt międzykulturowy.
Therefore we, in our region, do not believe in a conflict between cultures at all.
w (też: wewnątrz)
występują u nich krwawienia, zwłaszcza umiejscowione wewnątrz czaszki lub w obrębie jelit;
if they are bleeding, especially if the bleeding is inside the skull or in the intestines;
Jest nim zarządzanie gospodarcze w ramach Unii Europejskiej.
This bolder instrument is economic governance inside the European Union.
Skierować strzykawkę w stronę wewnętrznej powierzchni policzka.
Point the tip of the oral syringe towards the inside of the cheek.
w (też: do)
Zakaz hodowli kur niosek w tradycyjnych klatkach wchodzi w życie w styczniu 2012 r.
The ban on rearing laying hens in traditional cages enters into force in January 2012.
Podaje się go w kroplówce do żyły (w infuzji dożylnej), zwykle w ramię.
It is given as a drip into a vein (by intravenous infusion), usually in your arm.
Zamieniamy się w petentów i w nowym sprawozdaniu żądania te zamieniają się w prośby.
We turn ourselves into supplicants, and these demands become requests in the new report.
Doprowadziło to do pogłębienia podziałów społecznych w UE i w państwach członkowskich.
This has deepened the social divide within the EU and within the Member States.
Według biblii problem tkwi w nas, w naszych sercach i w naszych duszach.
The Bible says the problem is within us, within our hearts and our souls.
Dlatego opracowaliśmy "szyfr", kod w kodzie DNA. ~~~ Służy do odczytu i zapisu informacji w DNA.
So the team actually developed a new code within the code within the code.
EN

W-R {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "w" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishMusimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.
We only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.
PolishGąbek TachoSil mogą używać jedynie doświadczeni chirurdzy w warunkach sterylnych.
TachoSil should only be used by an experienced surgeon under sterile conditions.
PolishW dniu 22 października 2008 r. nazwę preparatu zmieniono na Thalidomide Celgene.
The name of the medicine was changed to Thalidomide Celgene on 22 October 2008.
PolishCiąża i karmienie piersią Nie zaleca się stosowania leku Ziagen u kobiet w ciąży.
Pregnancy and breast-feeding Ziagen is not recommended for use during pregnancy.
PolishW wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 50 mg raz na dobę.
In exceptional cases the dose can be increased to a maximum of 50 mg once daily.
PolishW badaniach klinicznych obejmujących 721 pacjentów, DuoTrav podawano raz na dobę.
In clinical studies involving 721 patients, DuoTrav was administered once-daily.
PolishCiąża i karmienie piersią Działanie leku ECALTA u kobiet w ciąży nie jest znane.
Pregnancy and breast-feeding The effect of ECALTA in pregnant women is not known.
PolishDlaczego należy zastosować Test INFAI Helicobacter dla dzieci w wieku 3– 11 lat?
Why do you need to take the Helicobacter Test INFAI for children of the age 3-11?
PolishMinisterialna konferencja Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Dausze w Katarze.
The World Trade Organisation (WTO) Ministerial conference is held in Doha, Qatar.
PolishInauguracja pierwszej misji policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie.
The first European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina is inaugurated.
PolishDawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała.
Your doctor will use this body surface area to work out the right dose for you.
PolishW Annapolis świat ogłosił niepowodzenie rozwiązań jednostronnych i militarnych.
The world declared in Anapolis the failure of unilateral and military solutions.
PolishW tym przypadku państwa członkowskie powinny wpłacać maksymalnie 1% swojego DNB.
In this case, the Member States should contribute a maximum of 1% of their GNI.
PolishTak naprawdę podjęto decyzję o odmowie jakiejkolwiek współpracy w tym zakresie.
In fact a decision has been made to refuse any kind of cooperation in this area.
PolishUnia Europejska ponosi moim zdaniem historyczną odpowiedzialność w tym zakresie.
The European Union has, in my opinion, an historical responsibility in this area.
PolishDotyczy: programu likwidacji jednej trzeciej sektora połowów głębiela w Irlandii
Subject: Decommissioning programme for one third of the Irish whitefish sector.
PolishUdział przedstawicieli przemysłu w przygotowaniu tego sprawozdania jest pożądany.
The involvement of industry representatives in preparing this report is welcome.
PolishGalileo przyniesie więc namacalne korzyści w codziennym życiu naszych obywateli.
Galileo will therefore bring tangible results to the daily lives of our citizens.
PolishNie może ona spaść na drugie miejsce w wyniku obecnych trudności gospodarczych.
It must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.
PolishTakie stanowisko zajmowaliśmy w polityce w przeszłości i zajmujemy również teraz.
That has been our policy stance in the past and that is our policy position now.

Synonimy (polski) dla "wyro":

wyro