PL utrudnić
volume_up
{czasownik}

Wydaje się jednak, że nie zrobiliśmy wszystkiego, by utrudnić destabilizację Libanu przez Hezbollah.
It does seem, though, that we have not done all we can to hinder the destabilisation of Lebanon by Hezbollah.
Opodatkowanie transakcji finansowych nie utrudni zawierania takich transakcji.
Taxing financial transactions will not hinder financial transactions.
Jak jednak niektórzy z państwa wskazali, nie powinno to utrudnić uruchomienia nowego systemu.
However, as several of you have pointed out, this should not hinder the launch of the new system.
Chcieliście ją ograniczyć, utrudnić i zniszczyć.
You have tried to restrict, impede and ruin it.
W bieżącym roku Rada ponownie uczyniła wszystko, co w jej mocy, by utrudnić naszą pracę jako audytorów.
This year, the Council has again done everything it can to impede our work as auditors.
Utrudni to w przyszłości kandydującym w wyborach składanie obietnic zmian w tych dziedzinach i utrudni życie wyborcom w trakcie wolnych wyborów.
This will impede the candidates of subsequent elections to promise changes concerning these matters, and will impede the voters in free election.
volume_up
to dog {czas. przech.} (plague)
utrudnić (też: utrudniać)
utrudnić (też: utrudniać)
utrudnić (też: utrudniać)
utrudnić (też: utrudniać)

Synonimy (polski) dla "utrudnić":

utrudnić

Przykłady użycia - "utrudnić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishSzybkie wciśnięcie pokrętła ustawiającego dawkę może utrudnić jego wciskanie.
Pressing the Dose Knob quickly may make the Dose Knob harder to push.
PolishNie chcą oni ułatwiać innym wjazdu do Wielkiej Brytanii, chcą go nawet utrudnić.
They do not want to make it easier for people to come to Britain: they want to make it harder.
PolishStaram się utrudnić ich dążenia do tego, aby szczyt w Meksyku zakończył się fiaskiem.
I am trying to make it difficult for them not to deliver in Mexico.
PolishPowstanie przeciwciał mogłoby utrudnić interpretację testów mierzących poziomy TSH.
If antibodies would be developed, these may make test results to measure TSH difficult to interpret.
PolishTaka karta ma jednak ułatwić przepływ osób, a nie go utrudnić.
Such a card must, however, facilitate the flow of people, and not make it more difficult.
PolishWreszcie, ACTA nie może utrudnić dostępu do leków generycznych.
Lastly, ACTA must not compromise access to generic medicines.
PolishMałe pęcherzyki nie mają znaczenia, lecz większe mogą utrudnić poprawne odmierzenie dawki.
These are harmless, but if the air bubble is too big, it may make the dose of your injection less accurate.
PolishNie sądzimy jednak, aby te poprawki, które mogą utrudnić porozumienie w pierwszym czytaniu, były pożądane.
We do not, however, think the amendments that would jeopardise agreement at first reading are desirable.
PolishMusimy jednak uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby możliwie jak najbardziej utrudnić to osobom, które za to odpowiadają.
However, we must do everything we can to make it as difficult as possible for those responsible.
PolishCieszę się, że planujemy utrudnić życie pracodawcom i osobom prywatnym, które nielegalnie zatrudniają cudzoziemców.
I am pleased with the plans to make life harder for employers and private individuals who employ people illegally.
PolishMogą one utrudnić nowe przedsięwzięcia.
This may make it difficult to undertake new things.
PolishIstnieje wiele problemów, które mogą utrudnić ten wzrost i dlatego zachodzi potrzeba trwałych reform i adaptacji.
There are many problems which could challenge such growth and thus there is a need for constant reform and adaptation.
PolishTrzeba trochę utrudnić.
PolishTo nie prawda, że władze rządowe przymykają oko na całą sprawę - robią wszystko, co tylko w ich mocy, by utrudnić ujawnienie całej prawdy.
It is not true that the governments are turning a blind eye; they are doing whatever they can to prevent clarification of the truth.
PolishJako autor treści online możesz dodawać i usuwać linki w swoim profilu Google, aby ułatwić lub utrudnić odnalezienie Twoich publicznych materiałów.
As a content creator online, you can add or remove links on your Google profile to make your public content more or less discoverable.
PolishNa posiedzeniu w dniu 27 maja Komisja Spraw Konstytucyjnych rozpatrywała projekt sprawozdania, które miało utrudnić tworzenie grup politycznych.
On 27 May a meeting of the Committee on Constitutional Affairs considered a draft report that sought to make it more difficult to form political groups.
PolishMusimy uważać na biurokratyczną pokusę tworzenia organów, agencji i innych instrumentów, które mogłyby nam utrudnić życie w przyszłości, oraz oprzeć się tej pokusie.
We need to watch out for and resist the bureaucratic temptation to create bodies, agencies or other instruments that could complicate life in future.
PolishKryzys poważnie ograniczył dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do kredytu i pożyczki, a nowe regulacje, które mają dotyczyć sektora bankowego mogą to jeszcze utrudnić.
The crisis has severely limited small and medium-sized enterprises' access to credit and loans, and new regulations that are targeted at the banking sector may make matters even worse.
Polish(Śmiech) Ale to nie jest szalone zmartwienie, ponieważ zrozumienie zachowania może prowadzić do rodzaju współodczuwania i może nieco utrudnić stosowanie ścisłej dyscypliny i tak dalej.
(Laughter) But it's not a crazy concern, OK, because understanding behavior can lead to a kind of empathy, and it can make it a little harder to deliver tough love, and so on.