PL usunąć
volume_up
{czasownik dokonany}

1. ogólne

usunąć (też: zdjąć, wywieźć, skasować, wywabić)
Możesz usunąć wpis ze swojego konta Miejsc Google lub usunąć wpis z Map Google.
You can either remove a listing from your Google Places account, or remove a listing from Google Maps.
Aby usunąć poszczególnych współpracowników, wykonaj następujące czynności:.
To remove individual collaborators, follow these steps:
Utrzymując nacisk na tłok, usunąć strzykawkę z miejsca wstrzyknięcia.
While maintaining pressure on the plunger, remove the syringe from the patient.
Aby usunąć obraz z dokumentu, kliknij obraz i naciśnij Delete.
To delete the image from the document, click the image and press the Delete key.
Aby usunąć numer strony, przejdź do nagłówka lub stopki dokumentu i usuń numery stron.
To delete a page number, go into the header or footer of the document and delete the page numbers
Dlatego też w odpowiednich przypadkach należy usunąć salmonellozę ze wskazań.
Delete, where applicable, salmonellosis from the indications.
volume_up
to dispose of {czas.} (get rid of)
Usunąć igłę w bezpieczny sposób, zgodnie z instrukcją lekarza prowadzącego.
Dispose of the needle safely, as instructed by your healthcare professional.
Usunąć podobnie jak odpady radioaktywne zgodnie z lokalnymi przepisami
Dispose of as radioactive waste in accordance with local law
Strzykawkę i igłę należy usunąć w bezpieczny sposób w zamkniętym pojemniku.
Dispose of the syringe and needles safely in a closed container.
volume_up
to ax {czas.} [Amer.]
usunąć (też: wyjechać, odjechać, umrzeć, zesłać)
volume_up
to extirpate {czas. przech.}
Przed każdym wstrzyknięciem, usunąć pęcherzyki powietrza.
You can see how much insulin is left by holding the Pen with the needle pointing up.
Ponieważ produkt nie zawiera środków konserwujących, cały lek pozostały w fiolce należy usunąć.
Discard any unused portion left in a vial, as the product contains no preservatives.
Teraz jednak razem mamy okazję usunąć bariery, jakie odgradzają ich od przyszłości i zostawić przeszłość za sobą.
Now, together, we have an opportunity to remove the barriers to their future, and leave the past behind.
usunąć (też: usuwać)
volume_up
to move on {czas.} [Bryt.] (busker, street trader)
Aby usunąć wiadomość, wybierz ikonę folderu i przenieś wiadomość do folderu „Trash” (Kosz).
To delete a message, tap the Folder icon and move the message to 'Trash.'
Balkony są ruchome i da się je usunąć.
As I said, all the balconies can move, but they can also be disappeared completely.
Krowy o mało co nie stratowały gabinetu, a wystarczyło usunąć flagę.
This feed yard was going to tear down their whole veterinary facility; all they needed to do was move the flag.
usunąć (też: zlikwidować, zażegnać, zapobiec)
Zapomniałem wspomnieć o jednej rzeczy, można zapobiec narkozie azotowej, tym niebieskim kropkom na ciele... jeżeli usuniemy azot, a w jego miejsce umieścimy hel.
Now the one thing that I forgot to mention, is that to obviate the problem of the nitrogen narcosis -- all of those blue dots in our body -- you remove the nitrogen and you replace it with helium.
usunąć (też: zwolnić, pozbawić, wyrzucić)
Teraz musimy ustalić i usunąć wąskie gardła uniemożliwiające nam pełne wykorzystywanie kolei.
We must now find and abolish the bottlenecks that stop us taking full advantage of railways.
Prawdziwym wyzwaniem jest jednak usunięcie przyczyn przemocy.
To abolish the causes of violence, that is the real task.
Wyniki tych wyborów pokazują także, że głębokich podziałów ze względu na przynależność etniczną nie da się usunąć za jednym zamachem.
The results of the election also show that the deep divisions along ethnic lines cannot be abolished in one fell swoop.
usunąć (też: usuwać, zgarnąć, odsuwać, odsunąć)
volume_up
to brush aside {czas.} (move away)

2. Gastronomia

usunąć (też: usuwać)
volume_up
to discard {czas.} (bones, stalks)
W przypadku obecności cząstek stałych lub przebarwień roztwór należy usunąć.
If either particulate matter or discolouration are identified, discard the solution.
Nie zużyty, sporządzony koncentrat należy niezwłocznie usunąć.
Therefore, please discard unused reconstituted concentrate immediately.
Sporządzony, lecz nie zużyty koncentrat należy natychmiast usunąć.
Therefore, please discard unused reconstituted concentrate immediately.

3. Medycyna

usunąć (też: usuwać, wyciąć, wycinać)
volume_up
to excise {czas. przech.}
Dlatego uznaliśmy porozumienie SWIFT za istotne narzędzie, które pomoże usunąć zło związane z finansowaniem terrorystów i chronić obywateli na obu brzegach Atlantyku.
We therefore saw the SWIFT agreement as a vital tool to help excise the cancer of terrorist financing and to protect citizens on both sides of the Atlantic.
usunąć (też: usuwać, odciąć, odjąć, odcinać)
volume_up
to ablate {czas. przech.}

Przykłady użycia - "usunąć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWszelkie pozostałości leku znajdujące się we wstrzykiwaczu należy usunąć. ia en
Any medicinal product remaining in the pre-filled pen should be disposed of.
PolishKomisja Europejska - tak samo jak my w Parlamencie - chce usunąć tę izolację.
The European Commission - and we in Parliament - want to lift this isolation.
PolishNiewykorzystany produkt należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.
Any unused product should be discarded in accordance with local requirements.
PolishAby usunąć regułę, wystarczy kliknąć znak „X” z prawej strony danej reguły.
Notes: ~~~ Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs?
PolishW przypadku obecności cząstek stałych lub przebarwień roztwór należy usunąć.
If either particulate matter or discolouration are identified, discard the solution.
PolishWszystko, co musimy zrobić, to usunąć z drogi nasze ego, usunąć z drogi nasz egotyzm.
All we have to do is to get our egos out of the way, get our egotism out of the way.
PolishUsunąć igłę w bezpieczny sposób, zgodnie z instrukcją lekarza prowadzącego.
Dispose of the needle safely, as instructed by your healthcare professional.
PolishUsunąć osłonkę igły poprzez mocne wyciągniecie jej ze strzykawki (patrz Rysunek 2).
Remove the needle cover by firmly pulling it straight off the syringe (see Diagram 2).
PolishUsunąć kapturek z fiolki i przetrzeć wierzch wacikiem zwilżonym 70 % alkoholem.
Remove flip-top from the vial and wipe the top with a 70% alcohol swab.
PolishMożna było odizolować Kaddafiego w Trypolisie i zmusić go do odejścia lub usunąć.
It could have isolated Gaddafi in Tripoli and forced him either to go or to be wiped out.
PolishNastępnie usunąć powietrze ze strzykawki i sprawdzić, czy dawka jest właściwa.
Then expel the air from the syringe and check that the dose is correct.
PolishZużyte strzykawki należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.
The used syringes should be disposed of in accordance with local requirements.
PolishMusimy jeszcze popracować nad rozpoznaniem luk oraz zastanowić się, jak je usunąć.
We still have work to do in identifying the gaps and how we are going to fill these gaps.
PolishWszelkie pozostałości leku znajdujące się we wstrzykiwaczu należy usunąć.
Any medicinal product remaining in the pre-filled pen should be disposed of.
PolishZarówno walsartan jak i amlodypina nie dają się usunąć poprzez hemodializę.
Both valsartan and amlodipine are unlikely to be removed by haemodialysis.
PolishPrzed pierwszym pobraniem insuliny należy usunąć z fiolki wieczko zabezpieczające.
Before the first withdrawal of insulin you must remove the safety tear-off capon the vial.
PolishPo otwarciu ampułki należy całą nie zużytą objętość leku usunąć jako odpad.
After first opening of an ampoule, any unused portions must be discarded.
PolishUtrzymując nacisk na tłok, usunąć strzykawkę z miejsca wstrzyknięcia.
While maintaining pressure on the plunger, remove the syringe from the patient.
PolishWszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny
Dispose any unused product or waste material in accordance with local requirements.
PolishGdyby jednak usunąć klauzulę dotyczącą urlopu macierzyńskiego, jaką by to sprawiło różnicę.
However, if the maternity clause were removed, what a difference that would make.