"usprawniać" - angielskie tłumaczenie

PL

"usprawniać" po angielsku

PL usprawniać
volume_up
{czasownik niedokonany}

usprawniać (też: ułatwiać, ułatwić, usprawnić)
volume_up
to expedite {czas.} (facilitate)
usprawniać (też: usprawiedliwić, usprawiedliwiać)
volume_up
to rationalise {czas.} [Bryt.]
usprawniać (też: usprawiedliwić, usprawiedliwiać)
volume_up
to rationalize {czas.} [Amer.]

Przykłady użycia - "usprawniać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishOczywiście musimy nieustannie naszą komunikację usprawniać.
We have, of course, to permanently improve our communication.
PolishOczywiście EBI może monitorować i usprawniać te działania, ale nie może zastępować polityki budżetowej UE.
Obviously, the EIB can monitor and improve these efforts, but it cannot be a substitute for EU budgetary policies.
PolishChociaż nadal jest co usprawniać, należy zadać sobie pytanie, jak wyglądałaby przyszłość bez europejskiego modelu społecznego?
Although there is room for improvement, how would the future look without our European social model?
PolishOczywiste jest jednak, że musimy wyciągać wnioski z rzeczywistych sytuacji i za każdym razem usprawniać nasze działania.
However, it is also just as obvious that we need to learn from real situations and improve the service we give every time.
PolishNie uważamy, że rozszerzenie do dwóch lat jest słuszne, ponieważ dewaluuje ono jeszcze bardziej narzędzie zarządzania, zamiast je usprawniać.
We do not believe that an extension to two years is correct, because it devalues the management tool even further, instead of improving it.
PolishNatomiast systemy gwarancji depozytów to bardzo ważny element systemu rynków finansowych Unii Europejskiej i stale należy usprawniać ich działanie.
Deposit-guarantee schemes are a very important part in the EU financial market system and their operation should continuously be improved.
PolishPowinna również usprawniać łańcuch dostaw żywności poprzez większą przejrzystość i lepsze praktyki umowne, które nie przynoszą strat producentom.
It also needs to improve the food supply chain, by means of greater transparency and better contractual practices that are not damaging for producers.
PolishZgadzam się ze sprawozdawcą, że Urząd powinien usprawniać planowanie i monitorowanie procesów budżetowych związanych ze środkami zróżnicowanymi.
I agree with the rapporteur that the Authority should strengthen the planning and monitoring of budget processes related to differentiated appropriations.
PolishOznaczanie pochodzenia jest ważnym krokiem w kierunku zapewniania przejrzystości i informacji, które musimy nieustannie usprawniać na korzyść obywateli europejskich.
Origin marking is an important step towards transparency and information, which we must constantly improve in favour of European citizens.
PolishZ tego względu musimy stale wzmacniać i usprawniać europejskie zasoby zarządzania kryzysowego, które obecnie w zdecydowany sposób udowodniły swoją wartość dodaną.
We therefore need to constantly strengthen and improve European disaster management resources, which have now clearly proven their added value.
PolishBędzie ona wspierać badania we wszystkich tych sektorach technologicznych, a jednocześnie usprawniać i ułatwiać procedury uzyskiwania dotacji europejskich.
It will support research in all these technological sectors, while at the same time streamlining and simplifying the procedures for obtaining European subsidies.
PolishPomaga im usprawniać działania, zwracając uwagę na obszary wymagające poprawy, mając na celu usprawnienie służby na rzecz naszych współobywateli.
He helps them to improve their performance by drawing their attention to areas for improvement, the ultimate goal being to improve the service to be provided to our fellow citizens.
PolishAgencja musi w dalszym ciągu usprawniać planowanie oraz monitorowanie procedur przetargowych i wykonywania budżetu, aby zmniejszyć odsetek przenoszonych środków.
The Agency must also further develop the planning and monitoring of its procurement and budget execution so as to reduce the proportion of carry forward appropriations.