PL

uruchamiać [uruchamiam|uruchamiałbym] {czasownik niedokonany}

volume_up
1. ogólne
System powinien uruchamiać tylko sam pacjent, w zależności od odczuwanego bólu.
The system should only be activated by the patient in response to pain.
Decydujące znaczenie ma jednak to, aby tego rodzaju mechanizmy uruchamiać i stosować w szybki, elastyczny i prosty sposób.
However, it is absolutely crucial for these mechanisms to be activated and applied in a way that is quick, flexible and simple.
Reteplaza uruchamia produkcję enzymu, plazminy, który prowadzi do rozpadu zakrzepów.
Reteplase activates the production of an enzyme, plasmin, that breaks up clots.
Hosting wideo uruchamia usługi zewnętrzne związane z ochroną, takie jak wysłanie ochroniarzy w celu sprawdzenia zdarzenia.
Hosted video as an enabler for third party guard force services such as sending security guards to control an incident.
Trzeba pilnie znaleźć szybszy sposób uruchamiania procedury Funduszu Solidarności i powinniśmy skoncentrować na tym nasze wysiłki.
We urgently need to find faster ways of getting the Solidarity Fund procedure to work and we must focus our efforts on achieving that.
Grecki rząd uruchamia potężną falę środków wymierzonych w świat pracy, a elastyczne formy pracy stają się regułą i są powszechnie narzucane.
A massive wave of anti-labour measures is being unleashed by the Greek Government and flexible forms of work are being made the rule and imposed across the board.
Kontynuujemy nasze prace monitorujące mapę drogową, a także uruchamiamy pomoc w budowie państwa, w tym w tak wrażliwych obszarach, jak państwo prawa i ochrona granic.
We continue our road map monitoring work, and we also deploy state-building assistance, including in sensitive areas such as the rule of law and border management.
Udało się wydobyć chromosom, Udało się wydobyć chromosom, ale nie "uruchamiał" komórki docelowej.
When we did these experiments, though, we could get the chromosome out of yeast but it wouldn't transplant and boot up a cell.
To jest jak uruchamianie PC z systemem MAC OS.
It's, sort of, like booting up a PC with a Mac O.S. software.
Tak więc ona nosi dyskietkę, odczytuje dane z sektorów dyskietki, a komputer uruchamia się - można powiedzieć, że się ładuje.
So, she wears the disk, ~~~ and reads the data off the sectors of the disk, and the computer starts up; it sort of boots up, really.
Celem tej pomocy jest wsparcie uruchamiania programów dostosowawczych przez państwa AKP eksportujące banany.
The objective of this assistance is to help ACP banana exporters to launch adjustment programmes.
Każde państwo członkowskie działa na swoją rękę i uruchamia krajowe środki pomocy.
Every Member State is doing its own thing and launching national support measures.
Pierwszy etap tego programu już się rozpoczął i uruchamiane są techniczne studia wykonalności.
The first phase of this programme has already started and technical feasibility studies are launched.
Szczególnie chciałbym się dowiedzieć, kto je uruchamia i kiedy.
I would particularly like to know who can trigger them and when.
chcemy zrozumieć, dlaczego jest go tak dużo. ~~~ Możliwe, że wybuchy supernowych uruchamiają formację gwiazd i planet.
Perhaps we even think that maybe supernova explosions trigger formations of planets and stars.
Mechanizm uruchamiany jest na podstawie decyzji Rady stwierdzającej, że masowy napływ istnieje.
The mechanism is triggered by a Council decision stating that the mass influx exists.
2. IT
uruchamiać
Krótkoterminowe środki, które teraz uruchamiamy, nie mogą w żaden sposób naruszać naszych długoterminowych celów.
The short-term measures that we are now putting in place must in no way run counter to our long-term goals.
Jest to znany problem dotyczący mechanizmu automatycznej aktualizacji Google Chrome i można go uniknąć, uruchamiając przeglądarkę jako zwykły użytkownik.
This is a known issue with the Google Chrome auto-updating mechanism and can be avoided by simply running Google Chrome as a normal user.
(exploit) Jego widok szesnastkowy. ~~~ Przy próbie otworzenia go w Windowsie uruchamia się ten kod.
And that basically means, if you're trying to view this image file on your Windows computer, it actually takes over your computer and runs code.
uruchamiać (też: odpalać)

Synonimy (polski) dla "uruchamiać":

uruchamiać

Przykłady użycia - "uruchamiać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishSystem powinien uruchamiać tylko sam pacjent, w zależności od odczuwanego bólu.
The system should only be activated by the patient in response to pain.
PolishInnym osobom nie wolno uruchamiać systemu IONSYS stosowanego przez pacjenta.
Do not let your family or friends start the IONSYS device for you.
PolishSystem IONSYS powinien uruchamiać wyłącznie sam pacjent, aby uniknąć ryzyka przedawkowania.
Oral ingestion of the fentanyl-containing gel may cause life-threatening hypoventilation or death.
PolishAle on próbuje zasilać go i uruchamiać za pomocą wiertarki.
But he's trying to power it, or motorize it, with a drill.
PolishNie możemy uruchamiać instrumentów ochrony handlu.
We must not put in place trade defence instruments.
PolishNie należy uruchamiać takich mechanizmów.
Facilities such as this should not be set in motion.
PolishW przypadku zamówień publicznych do kwoty 249 tysięcy euro nie trzeba uruchamiać formalnej procedury składania wniosków.
In the case of procurements of up to EUR 249 000, no formal applications procedure needs to be set in motion.
PolishDecydujące znaczenie ma jednak to, aby tego rodzaju mechanizmy uruchamiać i stosować w szybki, elastyczny i prosty sposób.
However, it is absolutely crucial for these mechanisms to be activated and applied in a way that is quick, flexible and simple.
PolishPonownie wyrażam moje głębokie przekonanie o konieczności uproszczenia procedur, tak aby w przyszłości Fundusz Solidarności można było uruchamiać szybciej.
I reiterate my strong belief that the procedures need to be simplified so that the Solidarity Fund can be mobilised more swiftly in future.
PolishKolejną innowacją jest to, że można teraz uruchamiać środki finansowe celem pomocy obrońcom praw człowieka, którzy są w niebezpieczeństwie ze względu na swoją działalność.
A further innovation is that funds can now be mobilised to assist human rights defenders who are in danger as a result of their activities.
PolishJeśli chodzi o decyzję otwarcia składowisk na terenie obszarów chronionych, podzielam zdanie, że w związku z tym nie należy uruchamiać europejskich funduszy regionalnych.
As for the decision to open landfills in protected areas, I share the view that European regional funds should not be released in these conditions.
PolishI, jako komputery pod gołym niebem, zaczynają odpowiadać w inny sposób, tak, by można było je wyczuwać i uruchamiać.
They're becoming like computers in open air. ~~~ And, as computers in open air, they're starting to respond in a different way to be able to be sensed and to be actuated.
PolishParlament podjął obecnie decyzję, aby środki przeznaczone na wzrost dodatków asystenckich utrzymać w rezerwie, i nie należy ich uruchamiać, jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie warunki.
Parliament has now decided to maintain the appropriations for an increase in the assistants allowance in reserve, and this should not be released unless all conditions are met.