"uprawnienia" - angielskie tłumaczenie

PL

"uprawnienia" po angielsku

volume_up
uprawnienia {niemęskoos.}

PL uprawnienia
volume_up
{niemęskoosobowy}

uprawnienia
volume_up
powers {l.mn.}
Wejście w życie traktatu rozszerzającego uprawnienia budżetowe Parlamentu.
The Treaty reinforcing the budgetary powers of the Parliament enters into force.
Prospekt emisyjny papierów wartościowych (uprawnienia wykonawcze Komisji) (głosowanie)
Prospectus on securities (implementing powers conferred on the Commission) (vote)
Postanawia również rozszerzyć uprawnienia Parlamentu Europejskiego w zakresie budżetu.
They also decide to extend the budgetary powers of the European Parliament.
uprawnienia
volume_up
rights {l.mn.}
Dlaczego kodeks prawa kanonicznego reguluje uprawnienia obywateli nie będących katolikami?
Why does the Code of Canon Law govern the rights of citizens who are not Catholics?
Agencja Praw Podstawowych mogłaby otrzymać uprawnienia na mocy konstytucji europejskiej.
The Fundamental Rights Agency would have been given authority by the European Constitution.
Moja wykładnia jest jednoznaczna - nasze uprawnienia uległy rozszerzeniu.
I cannot interpret the latter any other way than that our rights have expanded.
uprawnienia (też: prawo, odpowiednie kwalifikacje)
uprawnienia
I choć rolników wiążą takie same zobowiązania, to jednak uprawnienia ich nie są równe.
However, while their obligations are equal, their entitlements are not.
Ponadto, co ważne, uprawnienia do płatności powinny dotyczyć tylko działających gospodarstw rolnych.
It is also important that only active farmers are included in payment entitlements.
Uprawnienia różnią się w poszczególnych krajach UE.
Entitlements vary between EU countries.
uprawnienia

Synonimy (polski) dla "uprawnienie":

uprawnienie

Przykłady użycia - "uprawnienia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTraktat z Lizbony daje Parlamentowi dodatkowe uprawnienia w dziedzinie budżetu.
The Treaty of Lisbon gives Parliament additional powers in the area of the budget.
PolishI na koniec nowe uprawnienia Unii stworzą nowe wymogi dotyczące finansowania.
Finally, the Union's new responsibilities will create new funding requirements.
PolishWejście w życie traktatu rozszerzającego uprawnienia budżetowe Parlamentu.
The Treaty reinforcing the budgetary powers of the Parliament enters into force.
PolishJeśli później dodasz nowe dokumenty do kolekcji, one także odziedziczą te uprawnienia.
If you later add new docs to the collection, they also inherit the permissions.
PolishProspekt emisyjny papierów wartościowych (uprawnienia wykonawcze Komisji) (głosowanie)
Prospectus on securities (implementing powers conferred on the Commission) (vote)
PolishPoświadczenie uprawnienia do opieki zdrowotnej w kraju, w którym wcześniej pracowałeś.
Certificate of entitlement to healthcare in your former country of employment.
PolishW następnych kilku dniach nasze uprawnienia i obowiązki znacznie się zwiększą.
In the next few years, our power and our responsibilities will increase significantly.
PolishMoja wykładnia jest jednoznaczna - nasze uprawnienia uległy rozszerzeniu.
I cannot interpret the latter any other way than that our rights have expanded.
PolishDotyczy ono aktów delegowanych oraz uprawnienia kontrolnego Parlamentu Europejskiego.
This concerns delegated acts and the European Parliament's right to scrutiny.
PolishZyskujemy nowe uprawnienia w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.
We are getting new powers in environmental protection and climate change.
PolishMamy nowe uprawnienia nadzorcze, nowe prawa do informacji i nowe prawo inicjatywy.
We have new supervisory powers, new rights to information and new powers of initiative.
PolishJestem przekonany, że nowe uprawnienia nadzorcze i procedury wzmocnią Parlament.
I believe that the new supervisory powers and procedures will strengthen this Parliament.
PolishOd tego czasu krok po kroku przyznawano mu uprawnienia wykonawcze i policyjne.
Since then, bit by bit, it has been given executive and policing powers.
PolishMusimy posiadać teraz specjalne uprawnienia, aby przedyskutować treść zamiast procedury.
We must now have special powers to discuss the content instead of the process.
PolishPostanawia również rozszerzyć uprawnienia Parlamentu Europejskiego w zakresie budżetu.
They also decide to extend the budgetary powers of the European Parliament.
PolishPoinformowałem Radę, że mamy zamiar ponownie zwrócić się o te uprawnienia.
I have told the Council that we are going to ask it for those powers again.
PolishOsobom o ograniczonej sprawności ruchowej przyznano w tym przypadku dodatkowe uprawnienia.
People with reduced mobility have been granted more rights in this regard here.
PolishUbezpieczenia na życie (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) (głosowanie)
Life assurance (implementing powers conferred on the Commission) (vote)
PolishZgodnie z Traktatem UE, Szwecja ma uprawnienia w zakresie podejmowania decyzji.
According to the EU Treaty, Sweden has the decision-making authority.
PolishI ostatnia rzecz, choć nie mniej ważna: uprawnienia tej Izby zostały znacznie rozszerzone.
Last, but not least, the powers of this House have been considerably extended.