PL uporządkowanie
volume_up
{nijaki}

uporządkowanie (też: organizacja)
volume_up
orderliness {rzecz.} (of life, habits)

Przykłady użycia - "uporządkowanie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNie jest sprawą oczywistą, że możemy osiągnąć takie uporządkowanie.
It is not obvious that we can achieve this alignment.
PolishUporządkowanie tych kwestii w odniesieniu do posłów i asystentów jest dobrą nowiną w roku wyborczym.
The fact that the issue of MEPs and their assistants is being addressed is good news in an election year.
PolishUporządkowanie kwestii dotyczącej związków osób tej samej płci to właśnie umieszczenie ludzi w samym centrum działań.
Organising same-sex partnerships is putting people at the centre.
PolishKonieczne jest więc uporządkowanie handlu i etykietowania w supermarketach, zwłaszcza w nowych państwach członkowskich.
Appropriate changes must be made to trade and labelling in supermarkets, especially in the new Member States.
PolishChcemy jeszcze dogłębniej poznać, jak to działa, zrozumieć, skąd bierze się takie uporządkowanie.
We would really like to have a deeper insight into how this works and to understand, you know, exactly where this organization comes from.
PolishOmawiany tekst pozwalał na uporządkowanie systemu dotyczącego zagranicznej siły roboczej, a tym samym dotyczył kwestii dumpingu społecznego.
This text allowed for the alignment of the system applicable to foreign workers and thus tackled social dumping.
PolishUmowa z Ukrainą to ważne wydarzenie wpływające na uporządkowanie relacji między naszymi stronami.
(PL) Mr President, an agreement with Ukraine is an important event that has the effect of helping to rationalise relations between our two sides.
PolishPoprawa bezpieczeństwa dostaw oznacza także zacieśnienie i uporządkowanie dialogu z państwami tranzytowymi i państwami będącymi producentami.
Improving the security of supply also means strengthening and structuring the dialogue with transit countries and producer countries.
PolishRamy ustanowione przez dyrektywę umożliwią nam uporządkowanie dialogu pomiędzy przewoźnikami a portami lotniczymi w kwestii ustalania i pobierania opłat lotniskowych.
The framework established by the directive will enable us to structure dialogue between carriers and airports for the setting and collecting of charges.
PolishUważam, że ostateczny termin 2013 roku jest w pełni realistyczny i po prostu powinniśmy rozwiązać ten problem nie poprzez określenie stawek, lecz poprzez uporządkowanie przepisów.
I consider a deadline of 2013 to be quite realistic, and we should simply move forward on this problem not by sorting out the rates, but by sorting out the rules.
PolishOstatni konserwatywny rząd szwedzki doprowadził Szwecję do dezintegracji gospodarczej, a socjaldemokratyczny rząd musiał poświęcić 10 lat na uporządkowanie finansów publicznych.
The last conservative Swedish Government led Sweden into economic disintegration, and it was a social democratic government that had to devote 10 years to sorting out our public finances.
PolishRozpoczęcie nowego dialogu z Białorusią w sprawie praw człowieka stanowi kolejny, istotny krok naprzód umożliwiający nam lepsze uporządkowanie naszych żądań i pogłębione dyskusje.
Setting up a new dialogue on human rights with Belarus is another, appreciable step forward that will enable us to structure our demands better and to give more depth to our discussions.