"uporczywy" - angielskie tłumaczenie

PL

"uporczywy" po angielsku

volume_up
uporczywy {przym. m.}

PL uporczywy
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

uporczywy
volume_up
lingering {przym.} (pain)
uporczywy (też: drobiazgowy, dręczący, czepialski)
volume_up
niggling {przym.}
uporczywy (też: uparty, trwały, zawzięty, hardy)
volume_up
obstinate {przym.}
uporczywy (też: wytrwały, niezmordowany)
uporczywy (też: wytrwały, niezmordowany)
uporczywy (też: uparty, hardy, zacięty, uparta)
volume_up
stubborn {przym.}
uporczywy (też: niezachwiany)

Przykłady użycia - "uporczywy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishUważam to za problem szczególnie uporczywy i niedający się prosto rozwiązać.
I view that as a particularly persistent problem and one that cannot be resolved just like that.
PolishTypowo kaszel jest nieproduktywny, uporczywy i ustępuje po zaprzestaniu leczenia.
Characteristically, the cough is non- productive, persistent and resolves after discontinuation of therapy.
PolishProfil działań niepożądanych ramiprylu obejmuje uporczywy suchy kaszel i reakcje wywołane hipotonią.
The safety profile of ramipril includes persistent dry cough and reactions due to hypotension.
PolishCo charakterystyczne, kaszel jest suchy, uporczywy i ustępuje po zaprzestaniu leczenia.
Characteristically, the cough is non- productive, persistent and resolves after discontinuation of therapy.
Polish♫ ♫ Och, nie próbowałem uciec od tej pieśni, ♫ ♫ Słyszę uporczywy głos, silniejszy niż wrogie bomby.
♫ ♫ Ooh, I’ve not tried to run away from song, ♫ ♫ I hear a persistent voice, more powerful than the enemy bombs.
PolishU pacjentów leczonych inhibitorami ACE może wystąpić suchy, uporczywy kaszel, który ustępuje bez leczenia po odstawieniu preparatu.
Characteristically, the cough is non- productive, persistent and resolves after discontinuation of therapy.
Polishuporczywy wyciek z nosa
Polishob leczenia lub po jego zakończeniu wystąpią objawy gruźlicy (uporczywy kaszel, utrata masy ciała, apatia, niewielka gorączka) lub innej choroby zakaźnej.
It is very important that you tell your doctor if you have ever had tuberculosis, or if you have been in close contact with someone who has had Me
PolishNależy natychmiast poinformować lekarza, jeśli w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu wystąpią objawy gruźlicy (uporczywy kaszel, utrata masy
If symptoms of tuberculosis (persistent cough, weight loss, listlessness, mild fever), or any other infection appear during or after therapy tell your doctor immediately.
Polishob leczenia lub po jego zakończeniu wystąpią objawy gruźlicy (uporczywy kaszel, utrata masy ciała, apatia, niewielka gorączka) lub innej choroby zakaźnej.
If symptoms of tuberculosis (persistent cough, weight loss, listlessness, mild fever), or any other infection appear during or after therapy tell your doctor immediately.
PolishPrzedstawiono dodatkowe badania, w których również uznano, że z uwagi na uporczywy charakter infekcji optymalny czas antybiotykoterapii może wynosić od 8 do 12 tygodni.
submitted also considered that the optimal duration of antibiotic administration may be as long as 8 to 12 weeks in view of the recalcitrant nature of the infection.
PolishJeśli wystąpią objawy gruźlicy (uporczywy kaszel, utrata masy ciała, apatia, gorączka) lub jakiekolwiek inne zakażenie w czasie leczenia należy natychmiast poinformować o tym lekarza prowadzącego.
If symptoms of tuberculosis (persistent cough, weight loss, listlessness, fever), or any other infection appear during therapy notify your doctor immediately.
PolishJeśli pojawią się objawy sugerujące wystąpienie zakażenia, takie jak: gorączka, uporczywy kaszel, utrata masy ciała lub apatia, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
During or after treatment with MABTHERA If you develop symptoms suggestive of infections, such as fever, persistent cough, weight loss, or listlessness, seek medical attention immediately.
PolishSubstancja czynna ramipryl może wywoływać uporczywy suchy kaszel, podczas gdy substancja czynna hydrochlorotiazyd może prowadzić do pogorszenia metabolizmu glukozy, lipidów i kwasu moczowego.
The ramipril active substance may induce persistent dry cough, while the hydrochlorothiazide active substance may lead to worsening of glucose, lipid and uric acid metabolism.