"umieć" - angielskie tłumaczenie

PL

"umieć" po angielsku

volume_up
umieć {czas. ndk}

PL umieć
volume_up
[umiem|umiałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

umieć
Jest wszędzie i musimy umieć go wykorzystać.
So it's everywhere, and we need to know how to exploit it.
Musimy umieć wyrażać te różnice, ponieważ Europa różni się od krajowego ustroju politycznego.
We need to know how to express these differences because Europe is different from a national political system.
Wiemy, jak radzić sobie z kryzysami, ale nie umiemy jeszcze im zapobiegać.
We know how to handle crises but are not yet able to prevent them.
umieć (też: móc, potrafić)
I wish I could help you.
Jeśli pracownicy nie umieją ich rozróżnić, klienci też tego nie potrafią.
And if your employees can't tell them apart, neither can your consumers."
Jeżeli będzie Pan teraz umiał działać w zgodzie ze swoimi słowami, to wystarczy.
If you can now act in accordance with your words, that will be good enough.

2. "coś"

umieć (też: potrafić)
volume_up
to be capable of {czas.} (sth)
Współpracownicy instytucji, zajmujących się wymianą, muszą umieć obudzić w młodych ludziach gotowość zainteresowania drugą stroną.
The organisers have to be capable of making young people willing to open themselves up to their opposite numbers.
Pakiet zarządzania gospodarczego musi dowieść, że Europa potrafi: umie przezwyciężyć trudności i uchronić się przed przyszłymi problemami.
This economic governance package must show that Europe is capable: it is capable of overcoming difficulties and it is capable of guarding against future problems.
Jeśli ludzi, którzy umieliby obsługiwać całą tę maszynerię, nie ma na miejscu, trzeba ich sprowadzić.
If there is nobody capable of driving this machinery, then you have to bring people in from somewhere else who know how to drive them and get them to be driven.

Przykłady użycia - "umieć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polish. ~~~ No ale wiecie, musiał to wszystko umieć.
Not all at the same time -- but he had to, you know, do all of those things.
PolishMusimy umieć reagować szybko, jeżeli mamy uniknąć najgorszego scenariusza.
We must be able to respond rapidly if we are to avoid a worst-case scenario.
PolishChris Anderson: Po pierwsze, chciałbym umieć opowiadać tak jak ty, w jakimkolwiek języku.
Chris Anderson: So, first of all, I wish I had your eloquence, truly, in any language.
PolishMusi być sprytny, musi umieć sam pływać oraz sam podejmować decyzje w obcym oceanie.
It needs to be one smart puppy, able to navigate and make decisions on its own in an alien ocean.
PolishJeżeli chcemy odnieść sukces, musimy umieć doprowadzić swoje obowiązki aż do samego końca.
If we want to succeed, we will have to be able to see our responsibilities through to the end.
PolishPowinni umieć radzić sobie z delikatnymi sytuacjami przy wielu okazjach.
They have solved delicate situations on a great many occasions.
PolishMusimy umieć obronić się przed nieuczciwymi praktykami w handlu.
We must be able to defend ourselves against unfair trading practices.
PolishNaprawdę chcieli umieć powitać Hyun Sook jak członka rodziny.
They really wanted to be able to welcome Hyun-Sook into their family.
PolishUnia Europejska musi stać się wpływowym podmiotem na scenie globalnej oraz musi umieć bronić swego stanowiska.
The EU must become an influential global actor and be able to defend its position.
PolishŻeby misję zwieńczył sukces, musimy to umieć.
Because in order to achieve on this great mission, we have to be able to do it.
PolishAlbowiem nie osądziłem za rzecz potrzebną, co inszego umieć między wami, tylko Jezusa Chrystusa, i to onego ukrzyżowanego.
For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ, and him crucified.
PolishJednocześnie jednak powinniśmy umieć spojrzeć szerzej.
At the same time, we also need to see the bigger picture.
PolishNależy umieć spełniać wymagania zarówno Parlamentu Europejskiego, jak i wymagania poszczególnych rządów.
You need to meet the demands of the European Parliament, as well as the demands of the various governments.
PolishTo przykład grafiki, którą trzeba umieć stworzyć, by myśleć poważnie o pracy w przemyśle gier wideo.
This is an example of the kind of graphics you need to be able to draw if you wanted to get a job in the video game industry today.
PolishWciąż musimy umieć w pełni korzystać z tego potencjału w UE pod względem inwestycji i rozwoju usług.
We still need to be able to reap the full benefits of this potential in the EU in terms of investment and the development of services.
PolishChciałabym umieć ci pomóc.
Polishnie umieć się dobrze sprzedać
PolishZ kolei dla dawców pomocy, efektywność jest istotna, bo powinni oni umieć wytłumaczyć podatnikom celowość wydatków rozwojowych.
For donors, on the other hand, effectiveness is important, because they have to show taxpayers that development expenditure is being spent wisely.
PolishI co nie mniej ważne, Unia Europejska w celu ochrony miejsc pracy musi umieć generować inwestycje w przemyśle i sektorze usług publicznych.
Last but not least, the European Union must be able to generate investment in industry and public services in order to safeguard jobs.
PolishNasze systemy opieki zdrowotnej powinny umieć odpowiedzieć na wszystkie te wyzwania, a każdemu należy zagwarantować dostęp do służby zdrowia.
It is all this that our healthcare systems must be able to respond to, with everyone having guaranteed access to healthcare services.