"ulec" - angielskie tłumaczenie

PL

"ulec" po angielsku

volume_up
ulec {czas.}
volume_up
ulec {czas. dk}

PL ulec
volume_up
{czasownik}

Rada nie może ulec szantażowi ze strony prezydenta Republiki Czeskiej.
The Council cannot give in to the blackmail of the President of the Czech Republic.
Z tego względu nie możemy ulec sformułowaniu, na które naciskało tylko jedno państwo członkowskie.
That is why we cannot give in on wording which is being insisted on by just one Member State.
Europa nie może ulec naciskom Indii, aby z nowego porozumienia handlowego wyłączyć kwestie pozahandlowe.
Europe must not give in to pressure by India to leave non-trade issues out of the new trade agreement.
ulec (też: ulegać)
Łatwo byłoby ulec pokusie niepodejmowania prób okiełznania szarej strefy.
It would be easy to succumb to the temptation of not trying to keep the informal economy in check.
Jestem wszakże przekonana, że nie wolno nam ulec tej pokusie.
I am convinced, however, that we must not succumb to this temptation.
We must not succumb to complaining.
W samym środku tych zdarzeń budżet ulegnie podstawowym zmianom.
In the midst of all these developments, the budget will undergo fundamental changes.
Ramy geopolityczne uległy radykalnej zmianie.
The geopolitical framework has undergone radical change.
Czas trwania gorączki nie uległ skróceniu u pacjentów przechodzących leczenie mieloablacyjne poprzedzające przeszczep szpiku kostnego.
The duration of fever was not reduced in patients undergoing myeloablative therapy followed by bone marrow transplantation.
Nie możemy ulec pokusie otworzenia puszki Pandory i dlatego gratuluję prezydencji tak jasnego wyrażenia swojego zdania w tej sprawie.
We must not surrender to the temptation to open this Pandora's box and I congratulate the Presidency for stating this clearly.
Należy dokonać przeglądu celów, aby osiągnąć najwyższy podtrzymywalny odłów, nawet jeżeli warunki oceaniczne ulegną zmianie wskutek globalnego ocieplenia.
The objectives are to be revised in order to obtain the highest sustainable yield even if oceanic conditions change as a result of global warming.
Wzrost plonów uległ spowolnieniu, a konsumpcja globalna wzrosła.
We have had slower increases in yields and increasing global consumption.
ulec
Należy dokonać przeglądu celów, aby osiągnąć najwyższy podtrzymywalny odłów, nawet jeżeli warunki oceaniczne ulegną zmianie wskutek globalnego ocieplenia.
The objectives are to be revised in order to obtain the highest sustainable yield even if oceanic conditions change as a result of global warming.

Przykłady użycia - "ulec" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDziałanie zonisamidu może ulec osłabieniu pod wpływem przyjmowania innych leków.
The effect of zonisamide can be reduced by other medicines you are taking.
PolishW konsekwencji działanie przeciwnadciśnieniowe nifedypiny może ulec nasileniu.
As a consequence, the blood pressure lowering effect of nifedipine may be increased.
PolishZasada równej płacy za taką samą pracę w tym samym miejscu nie może ulec osłabieniu.
The principle of 'equal pay for equal work in the same place' must not be weakened.
PolishW miarę indukcji Pgp zwiększone stężenia digoksyny mogą z czasem ulec zmniejszeniu.
The increased digoxin level may lessen over time as Pgp induction develops.
PolishTelefony komórkowe mogą ulec przegrzaniu i nawet eksplodować podczas ładowania.
Mobile phones could overheat or even explode during the charging process.
PolishNaukowcy przyznają, że w najbliższych 20. latach liczba ta może ulec podwojeniu.
Scientists admit that this figure could double over the next 20 years.
PolishJeśli u pacjenta występuje łuszczyca, może ona ulec zaostrzeniu podczas stosowania leku
If you have psoriasis, it may become worse while you are using ViraferonPeg.
Polishz preparatem Invirase i rytonawirem stężenie wardenafilu może ulec zwiększeniu.
Concentrations of vardenafil may be increased when co-administered with Invirase/ritonavir.
PolishMoże ulec zwiększeniu dystrybucja tkankowa leków transportowanych przez glikoproteinę P.
Tissue distribution of drugs which are transported by P-gp may be increased.
PolishW rezultacie stężenia leku STOCRIN lub innych leków we krwi pacjenta mogą ulec zmianie.
As a result, the amounts of STOCRIN or other medicines in your blood may be affected.
PolishW rezultacie stężenia leku SUSTIVA lub innych leków we krwi pacjenta mogą ulec zmianie.
As a result, the amounts of SUSTIVA or other medicines in your blood may be affected.
PolishTa sytuacja musi ulec zmianie i od tej pory należy podejmować dobre decyzje.
This needs to be changed, and from now on, good decisions must be taken.
PolishRada nie może ulec szantażowi ze strony prezydenta Republiki Czeskiej.
The Council cannot give in to the blackmail of the President of the Czech Republic.
Polishz mirtazapiną średnie stężenie mirtazapiny w osoczu może ulec zwiększeniu o ponad 50 %.
mirtazapine, the mean plasma concentration of mirtazapine may increase more than 50 %.
PolishJeśli u pacjenta występuje łuszczyca, może ona ulec zaostrzeniu podczas stosowania leku
If you have psoriasis, it may become worse while you are using PegIntron.
PolishPo odstawieniu leku objawy te mog przej ciowo ulec zaostrzeniu lub dopiero wyst pi.
These symptoms can temporally deteriorate or even arise after discontinuation of treatment.
PolishZwiększone stężenia feksofenadyny mogą z czasem ulec obniżeniu wraz z rozwojem indukcji.
Increased fexofenadine levels may lessen over time as induction develops.
PolishPacjenci powinni także wiedzieć, że ich schorzenie może ulec pogorszeniu.
Patients also need to know that they may also suffer a worsening of their liver disease.
PolishOznacza to, że wirus HIV nie może wniknąć do komórki i ulec namnożeniu.
This means that the HIV cannot enter the cell and then it cannot multiply.
Polishpreparatu Invirase i rytonawiru stężenie triazolamu może ulec zwiększeniu.
Concentrations of triazolam may be increased when co-administered with Invirase/ritonavir.