"ukierunkowany" - angielskie tłumaczenie

PL

"ukierunkowany" po angielsku

PL ukierunkowany
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

ukierunkowany (też: zorientowany)
volume_up
oriented {przym.}
Oczywiście, żaden budżet nie jest doskonały, ale mimo to musimy starać się wydawać wspólne środki w sposób sprawiedliwy i ukierunkowany na przyszłość.
Of course no budget is perfect, but we must nevertheless strive to spend common funds in a just and future-oriented manner.
., okazał się on jednak narzędziem wystarczająco skutecznym, gdyż ukierunkowany był na przyszłość.
Although the financial instrument was designed in 2006, it proved a sufficiently effective tool as it was oriented towards the future.
Wysoka przedstawiciel Unii powinna podjąć rozmowy na temat praw człowieka z Chińską Republiką Ludową oraz sprawić, by dialog ten był skuteczniejszy i ukierunkowany na działania.
The High Representative should step up the human rights dialogue with China and make it more action-oriented and effective.
ukierunkowany (też: wyreżyserowany, nakierowany)
volume_up
directed {przym.}
Wpływ IGF- 1 na metabolizm jest po części ukierunkowany na zwiększenie wychwytu glukozy, kwasów tłuszczowych, aminokwasów tak, że procesy metaboliczne wspierają wzrost tkanek.
The metabolic actions of IGF-1 are in part directed at stimulating the uptake of glucose, fatty acids, and amino acids so that metabolism supports growing tissues.
ukierunkowany (też: obarczony, dający przywileje)
volume_up
weighted {przym.}

Synonimy (polski) dla "ukierunkowany":

ukierunkowany
ukierunkować

Przykłady użycia - "ukierunkowany" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPomoc musi być również przyznawana w sposób ukierunkowany, tj. powiązany ze zmianą klimatu.
Assistance must also be allocated in a targeted manner, i.e. linked to climate change.
PolishJednakże powtarzam, że nasz plan działania musi być ukierunkowany na osiągnięcie porozumienia.
However, I repeat, our plan of action must be to work towards an agreement.
PolishTak ukierunkowany rozwój przyniesie korzyści obu stronom w perspektywie krótko- i długoterminowej.
Such a development would benefit both parties in the short and long term alike.
PolishPostępując w sposób bardziej ukierunkowany, moglibyśmy ustanowić bardziej skuteczne wymogi.
By being more targeted we could set more effective requirements.
PolishTeraz tendencje te należy połączyć w ukierunkowany ruch.
Now the tendencies have to be linked into a purposeful movement.
PolishJest ukierunkowany na konsumenta, dotyczy renomy i wiarygodności towarów produkowanych na terytorium UE.
It is consumer-focused, it is about reputation, and the reliability of goods produced within the EU.
PolishJeden z pięciu wytyczonych celów ukierunkowany jest na zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Of the five fixed objectives, one is specifically dedicated to the fight against poverty and social exclusion.
PolishFundusz będzie ukierunkowany przede wszystkim na tego rodzaju średniej wielkości projekty o wartości poniżej 10 milionów euro.
This Fund will be geared particularly to these medium-sized projects up to EUR 10 million.
PolishZawiera on bardzo wiele wspaniałych pomysłów, lecz jest bardzo słabo ukierunkowany i na tym etapie niewystarczająco dopracowany.
It has lots of great ideas but it is very unfocused and it is also very underdeveloped at this stage.
PolishOznaczałaby ona, że siódmy Program badawczy musiałby być lepiej zintegrowany i ukierunkowany na transport.
This would have meant that the Seventh Research Programme would have had to be better integrated and geared towards transport.
PolishInnymi słowy, dane PNR można wykorzystywać w ukierunkowany sposób w kontekście konkretnego, toczącego się dochodzenia.
In other words, you can use PNR data in a targeted manner in the context of a specific ongoing, concrete investigation.
PolishGrecja przyjęła ambitny program ukierunkowany na zmniejszenie deficytu, reformę administracji publicznej oraz gospodarki.
Greece has adopted an ambitious programme to correct its deficit and to reform its public administration and the economy.
PolishW odniesieniu do planu działań, cóż kolegi już tu nie ma, lecz mamy plan działań ukierunkowany na zwalczanie przemocy wobec kobiet.
An action plan, well, the colleague is not there any more, but an action plan for combating the violence against women.
PolishW celu zapewnienia efektywnego wykorzystania pieniędzy, fundusz musi być uważnie ukierunkowany i musi szybko trafiać do odbiorców.
To ensure that the money can also be used effectively, it must be carefully targeted and must reach its destination quickly.
PolishI ten fundusz może być ukierunkowany nie tylko na kwestie włączenia społecznego, ale także na dużą mobilność zawodową obywateli Europy.
Moreover, this fund can be targeted not only at issues of social inclusion, but also at greater vocational mobility of European citizens.
PolishProjekt sprawozdania przygotowany przez mojego kolegę, pana posła Brunettę, a następnie przejęty przez pana posła Chichestera, jest ukierunkowany na ten cel.
The draft report produced by my fellow Member Mr Brunetta and later taken over by Mr Chichester has this as its aim.
PolishW ramach tegorocznej procedury będziemy oczywiście pracować w sposób ściśle ukierunkowany w obszarach, w których wciąż istnieją problemy.
In this year's procedure, we will, of course, work in a very targeted manner in relation to the areas in which there are still problems.
PolishCzemu wprowadza się cięcia w stosunku do programu, który jest dokładnie ukierunkowany na rozwijanie poczucia obywatelstwa, solidarności i tolerancji wśród młodych Europejczyków?
Why cut a programme that aims precisely at developing a sense of citizenship, solidarity and tolerance among young Europeans?
PolishWydatki powinny zatem ograniczyć nie tylko państwa członkowskie; swoje środki publiczne ograniczyć powinna także UE i wydawać je w bardziej ukierunkowany sposób.
It is not only Member States who must make cuts, then; the EU should also trim down its public funds and spend these in a more targeted manner.
PolishUważamy, że potrzebujemy mechanizmu stabilizacyjnego, gdyż aktualny nie jest wystarczający, ponieważ jest ukierunkowany na objawy, a nie przyczyny.
We believe that we do need a stability mechanism, it is just that we think that this one does not go deep enough, as it deals with the symptoms and not the causes.