"ukazać" - angielskie tłumaczenie

PL

"ukazać" po angielsku

volume_up
ukazać {czas. dk}

PL ukazać
volume_up
{czasownik dokonany}

Aby ukazać prawdziwy potencjał, należy kontynuować lot za dnia i w nocy.
If we want to show the potential, we have to fly day and night.
Pozwólcie, że najpierw pokażę wam, jak działa normalna siatkówka, by ukazać problem, który próbujemy rozwiązać.
Okay, so let me back up a little bit and show you how a normal retina works first so you can see the problem that we were trying to solve.
Doskonała okazja do ukazania ich niczym rzeki, strumienia, spływającego w dół wzgórza.
A nice way to show that river, that stream sort of pouring down the hill.
volume_up
to picture {czas. przech.}
Zabiorę was do mojego rodzinnego miasta do obrazu mojego rodzinnego miasta z czasu gdy ukazała się "Emergence".
I want to take you back basically to my hometown, and to a picture of my hometown of the week that "Emergence" came out.
Wyniki badania skuteczności ukazane są w Tabeli 2.
The efficacy results are presented in Table 2.
W pełnych rozmachu scenach, posługując się zmiennymi formami stylowymi, Perceval ukazał koszmar, zgrozę i cierpienie w sposób całkowicie wolny od moralizatorskiego wydźwięku.
In large-scale tableaux and changing stylistic forms, Perceval presented terrors, horrors and passions, free of all moralising interpretation.
Natychmiast doprowadziło to do ukazania niestabilności, która istniała w naszym rozwoju gospodarczym - gdzie, jeżeli cena ropy była wysoka, rozwijaliśmy się bardzo szybko.
But what it immediately did was that the volatility that had been present in terms of our economic development -- where, even if oil prices were high, we would grow very fast.
Tedy rzekł Jonatan: oto my idziemy do tych mężów, a ukażemy się im.
Then said Jonathan, Behold, we will pass over unto the men, and we will disclose ourselves unto them.
Ukazali się tedy obaj straży Filistyńskiej.
And both of them disclosed themselves unto the garrison of the Philistines: and the Philistines said, Behold, the Hebrews come forth out of the holes where they had hid themselves.

Synonimy (polski) dla "ukazać":

ukazać

Przykłady użycia - "ukazać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishA David chciał dokładnie odwzorować twarz Brada, żeby ukazać jego starzenie się.
And David wanted to carve deeply into Brad's face to bring the aging to this character.
PolishNależy ukazać Europie niedający się wyrazić ból i tragedie towarzyszące tym liczbom.
The immeasurable pain and tragedies behind these numbers must be revealed to Europe.
PolishPrognozy Europejskiego Banku Centralnego mają się ukazać jutro i są także przygnębiające.
The European Central Bank's are due tomorrow and are also dismal,
PolishRóżnorodne zastosowania dla kymatyki pozwalają ukazać istotę rzeczy niewidzialnych.
Through the numerous ways that we can apply cymatics, we can actually start to unveil the substance of things not seen.
PolishMożna ukazać widownię Dallas albo Dallas widowni.
You would be able to expose the auditorium to Dallas or vice versa, Dallas to the auditorium.
PolishChciałem zainspirować ludzi, wasze społeczeństwo ukazać statystyki, do których się już przyzwyczailiśmy.
I wanted to put heart and soul and people, your public, around the statistics that we've become so used to.
PolishNie wystarczy tylko przetłumaczyć mający się wkrótce ukazać dokument Komisji, choć, oczywiście, trzeba to zrobić.
It is not enough just to get the forthcoming Commission document translated, although obviously that has to be done.
PolishZastanawiam się, co będzie miało na ten temat do powiedzenia sprawozdanie Komisji Europejskiej, które ma ukazać się w dniu 6 listopada.
I wonder what the European Commission's report, which is expected on 6 November, will have to say about this.
PolishMusimy w końcu prawdziwie ukazać niedawną totalitarną historię Europy w imię przyszłości tej Europy i wspólnych wartości europejskich
We must, at last, truthfully reflect Europe's recent totalitarian history in the name of Europe's future and Europe's common values!
PolishMusimy zwracać należytą uwagę na kwestię przemocy domowej, aby ukazać ją w świetle dziennym i pomóc ofiarom, którymi są kobiety i dzieci.
We must pay due attention to domestic violence in order to bring it out into the open and help the victims, who are women and children.
PolishUtwór będzie obserwowany przez tą kamerę, będzie analizował jego ruchy, pozwoli Danowi ukazać wszystkie różnorodne aspekty muzyki, którą chce pokazać.
It's going to be looked at by this camera, analyze his movements, it's going to let Dan bring out all the different aspects of his music that he wants to.
PolishA Jonatan i Achimmas stali u studni Rogiel: i poszła dziewka, a oznajmiła im, aby poszli, i donieśli to królowi Dawidowi; bo się nie śmieli ukazać, ani wnijść do miasta.
Now Jonathan and Ahimaaz were staying by En-rogel; and a maid-servant used to go and tell them; and they went and told king David: for they might not be seen to come into the city.
PolishZaprezentowałem kolejne wystąpienie wypełnione faktami, które zawierało slajd taki jak ten, który próbuje ukazać, że jeśli chce się stworzyć wartość w mieście, musi być ono wielkie.
So I presented another fact-filled lecture that included a slide like this, which tried to make the point that, if you want to create a lot of value in a city, it has to be very big.