"udzielić" - angielskie tłumaczenie

PL

"udzielić" po angielsku

volume_up
udzielić {czas. dk}

PL udzielić
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

W środowy wieczór Komisja będzie miała okazję, by udzielić odpowiedzi.
Wednesday evening provides an opportunity for the Commission to give an answer.
Nade wszystko pragniemy udzielić Chińczykom pomocy, której potrzebują.
Above all, we are willing to give the Chinese people the assistance they need.
Z tego względu należy udzielić szerokiego poparcia temu przedsięwzięciu.
For these reasons, it is important to give this stage broad support.
udzielić (też: użyczyć, użyczać, darzyć)
Użytkownik ten musi następnie udzielić dostępu do konta pozostałym użytkownikom.
This user will then need to grant account access to remaining users.
Należy koniecznie udzielić wysokiej pożyczki na finansowanie inwestycji długoterminowych.
There is the need to grant a substantial European loan to finance long-term investments.
To niedopuszczalne, by pan Barroso decydował o tym, czy Holandia powinna udzielić pomocy.
It is unacceptable that Mr Barroso should decide whether the Netherlands should grant aid.
Unia powinna udzielić większej pomocy merytorycznej i finansowej tym organizacjom.
The Union should provide more substantive and financial assistance to those organisations.
Można z nich udzielić pewnej pomocy na potrzeby odbudowy długoterminowej.
They may be able to provide some help in connection with the long-term reconstruction.
Jest to wyzwanie, któremu powinniśmy udzielić naszego wsparcia.
This is a challenge for which we should provide our support.
udzielić (też: wymierzać, wymierzyć, dać, dawać)
volume_up
to dish out {czas.} (punishment)
Musimy zapłacić poprzez udzielenie wsparcia finansowego krajom rozwijającym się.
We must pay by giving financial support to developing countries.
Chciałbym wyrazić uznanie wobec tych muzułmanów, którzy udzielili pomocy swoim chrześcijańskim sąsiadom w chwili ataku.
I would like to pay tribute to those Muslims who supported their Christian neighbours who were under attack.
Dziś chodzi o udzielenie odpowiedzi na apele europejskich przedsiębiorstw, które płacą jedenastokrotnie więcej za patenty niż firmy amerykańskie.
Today is about responding to the request of European businesses, which pay 11 times more for their patents than US businesses.

2. "czegoś"

udzielić (też: udzielać)
volume_up
to volunteer {czas. przech.}

Synonimy (polski) dla "udzielić":

udzielić

Przykłady użycia - "udzielić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishParlament powinien był udzielić delegacji wsparcia poprzez poparcie tej decyzji.
Parliament should have given this delegation its support by endorsing the decision.
PolishJeżeli mamy udzielić absolutorium, musimy otrzymać pewne bardzo dobre wyjaśnienia.
If we are to recommend discharge, there must be some very good explanations.
PolishChcemy pokazać, że jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na temat tego kompromisu.
We want to show that we are capable of giving an answer on this compromise.
PolishMam nadzieję, że zechce pani udzielić mi wskazówek co do kształtu tej wizji.
I hope that you will be generous enough to advise me on the content of that vision.
PolishTeraz w obronie praw człowieka musimy udzielić pomocy Stanom Zjednoczonym.
Now we need to be involved in helping the United States to defend human rights.
PolishNa takie pytanie można udzielić tylko odpowiedzi, które spełniają określone kryteria.
Only responses that meet certain criteria can be submitted for that question.
PolishProfesor Tobias przyjechał z RPA, by udzielić wykładu w londyńskim University College.
Professor Tobias came over from South Africa and spoke to University College London.
PolishNależy udzielić wsparcia podejmującym pracę w sektorze rolniczym, w tym młodym rolnikom.
Support should be given to newcomers in the farming sector including young farmers.
PolishDlatego dajemy Radzie jeszcze jedną szansę, by mogła udzielić odpowiedzi na nasze pytania.
This is why we are giving the Council one more chance to answer our questions.
PolishKomisję cieszy zatem wszelka pomoc, jakiej może jej udzielić Parlament.
So all the help which the Commission can get from Parliament is most welcome.
PolishNie umiałabym, szczerze mówiąc, udzielić odpowiedzi, gdyby zadano mi takie pytanie.
I, frankly, would not be able to respond if they asked this question.
PolishZ tego powodu musimy udzielić pełnego poparcia Białorusi na drodze do Europy.
For this reason we must fully support Belarus on its route to Europe.
PolishJednak odpowiedzi na to pytanie jeszcze przez jakiś czas nie będziemy w stanie udzielić.
However, we will not be able to tell whether this is the case until later.
PolishW jakim czasie zamierza pan udzielić bardziej wiążącej odpowiedzi w tej sprawie?
What sort of period does he see for some more definitive response in this issue to materialise?
PolishJestem gotowa udzielić im nagany, jeżeli nie wywiążą się z tego zobowiązania.
I stand prepared to bring them to task should they fail to deliver.
PolishPrzeciwnie, musimy stawić mu czoło i spróbować udzielić na nie odpowiedzi.
On the contrary, we have to face it head on and try to respond to it.
PolishJeżeli potrzebne są jakieś wyjaśnienia, to powinna udzielić ich już Komisja.
If it needs clarification, it is down to the Commission to do that.
Polish(Przewodniczący zaproponował, aby odpowiedzi na to pytanie udzielić na piśmie)
(The President proposed that the question be answered in writing)
PolishByłby to dobry sposób, by udzielić odpowiedzi na co najmniej jedno z naszych pytań.
That would be a good way of solving at least one of our questions.
PolishCzy Komisja mogłaby udzielić odpowiedzi na te dwie propozycje, panie komisarzu?
Can the Commission respond to these two proposals, Commissioner?