"uczyć się" - angielskie tłumaczenie

PL

"uczyć się" po angielsku

volume_up
uczyć się {czas. zwr.}

PL uczyć się
volume_up
[uczę się|uczyłbym się] {czasownik zwrotny}

Presja by uczyć się języka angielskiego jest niemal niewyobrażalna.
The intensity to learn English is almost unimaginable, unless you witness it.
Powinniśmy koordynować płaszczyznę współpracy i uczyć się od siebie nawzajem.
We must coordinate our cooperation and learn from each other.
Rząd Irlandii powinien uczyć się od swoich obywateli; powinien nauczyć się, jak być przywódcą.
The Irish Government should learn a lesson from its people; it should learn to lead.
Uważam, że przedstawiciele mniejszości powinni uczyć się języka większości i vice versa.
I believe that it is not only minorities who should have to study the language of the majority, but also vice versa.
Państwa członkowskie mogą uczyć się od Szwecji i innych krajów skandynawskich i podjąć podobne działania.
The Member States that so wish may do well to study Sweden and other Scandinavian countries and copy the measures that they have taken.
A Nelson utknął i musi uczyć się pod latarnią.
And Nelson is stuck studying under the streetlights.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "uczyć się"

uczyć czasownik
English
się zaimek

Przykłady użycia - "uczyć się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDrugi dokument mówi, że zawsze jest dobry powód lub dobry czas, aby się uczyć.
The second document says that there is always a good reason or a good time to learn.
Polish. ~~~ Chcą się uczyć i pracować.
Now they're not married, and they want to go on to study further, to have a career.
PolishJeśli nie będziecie uczyć się na błędach, jesteście skazani na powtarzanie ich.
If you do not learn from your mistakes, you are doomed to repeat them.
PolishPresja by uczyć się języka angielskiego jest niemal niewyobrażalna.
The intensity to learn English is almost unimaginable, unless you witness it.
PolishCzęsto rodzice nie mogą po prosty się uczyć, ponieważ nie mają gdzie zostawić swoich dzieci.
Often parents cannot learn simply because they have nowhere to leave their children.
PolishBo dopiero zaczynamy uczyć się o tym, skąd pochodzimy i czym jesteśmy.
Because we're just beginning to learn where we came from and what we are.
PolishKażdy, kto chce uczyć się języka niemieckiego, jest zachęcany i wspierany.
SAP encourages and supports everyone who would like to learn German.
PolishRząd Irlandii powinien uczyć się od swoich obywateli; powinien nauczyć się, jak być przywódcą.
The Irish Government should learn a lesson from its people; it should learn to lead.
PolishWnioskodawcy rozpoczęli przygotowywanie swoich projektów i zaczęli się uczyć zasad funduszu.
The applicants have begun to draw up their projects and to learn the rules of the fund.
PolishDzieci Józsefa B. i jego żony nie opuszczały szkoły dlatego, że nie chciały się uczyć.
The children of József B and his wife did not miss school because they did not want to learn.
PolishNalegała by produkować płytę, uczyć się jak ją uzupełniać, programować.
So she insisted on fabbing the board, learning how to stuff it, learning how to program it.
PolishPowinniśmy koordynować płaszczyznę współpracy i uczyć się od siebie nawzajem.
We must coordinate our cooperation and learn from each other.
PolishSą oni przykładem profesjonalizmu, którego mogłoby uczyć się wielu posłów w tym Parlamencie.
They display a professionalism from which a lot of Members of this Parliament could learn.
PolishMusimy korzystać ze zdobytego doświadczenia i uczyć się na jego przykładzie.
We must build on and learn from the experience we have gained.
PolishAle bardziej interesujące było to, że zacząłem uczyć się od ludzi.
But the more interesting thing was that I started learning from people.
PolishZamiast uczyć się na błędach przeszłości, uparcie brniemy tą samą ścieżką.
Instead of learning from the mistakes of the past, we are stubbornly continuing on the same path.
PolishMusiałem się uczyć matematyki, mechaniki i innych tego typu rzeczy.
I had to learn mathematics and mechanics and all this sort of thing.
PolishZaczęła się uczyć angielskiego i nauczyła się go jako języka obcego.
She managed to study English and learn that as a foreign language.
PolishMusiałam na nowo uczyć się jeść, a oni mi w tym pomagali.
So I had to go through trying to eat again. ~~~ And they went through that process.
PolishNie możemy pozwolić, by się to powtórzyło, a jednocześnie musimy uczyć się na błędach.
We cannot let this happen again, and at the same time we have to learn from the failures of the past.