PL

uczciwy {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
Powiedział Pan, że wierzył w uczciwy handel, ale uczciwy handel nie istnieje.
You said that you believed in fair trade, but fair trade is not on offer.
Handel międzynarodowy będzie uczciwy, tylko jeśli obie strony się do tego przyczynią.
International trade will only be fair if it is so for both parties.
Wolny i uczciwy dostęp do surowców jest ważny dla gospodarki UE.
Free and fair access to raw materials is important for the EU economy.
uczciwy (też: szczery)
Mogą być one nawet uczciwe, lecz układy te zachodzą poza komisją.
They may even be above board, but these deals done outside of the committee ...
Nie wiem czy tak było w grupie mówcy, w każdym bądź razie dla nas wszystko było otwarte i uczciwe, nawet na poziomie wewnętrznym.
I do not know if that also happened in the speaker's group, but in any case for us it was all very open and above board, even on an internal level.
uczciwy (też: legalny)
uczciwy (też: rzetelny, szczery)
Po trzecie, proces ten musi być uczciwy i odzwierciedlać wiarygodność obydwu stron na wszystkich szczeblach.
Thirdly, the process being honest and reflecting credibility on both sides and at all levels.
Będziemy działać jak "uczciwy pośrednik”.
We will act as an 'honest broker'.
Komisja jest gotowa działać w dalszym ciągu w tej mierze jako 'uczciwy broker' w procesie legislacyjnym.
The Commission is willing to continue acting as an 'honest broker' over this matter in the legislative process.
Nie przyłączę się jednak do gratulacji składanych przez liderów innych grup, ponieważ dla mnie nie jest to uczciwa sprawa.
But I cannot join in the congratulations of the other Group leaders because to me this simply is not straight dealing.

Przykłady użycia - "uczciwy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPowiedział Pan, że wierzył w uczciwy handel, ale uczciwy handel nie istnieje.
You said that you believed in fair trade, but fair trade is not on offer.
PolishHandel międzynarodowy będzie uczciwy, tylko jeśli obie strony się do tego przyczynią.
International trade will only be fair if it is so for both parties.
PolishNasze grzywny ustalono na poziomie pozwalającym w uczciwy sposób karać bezprawne postępowanie.
Our fines are set at a level that fairly punishes past unlawful behaviour.
PolishMamy też nadzieję, że nadchodzące wybory będą rzeczywiście przeprowadzone w sposób wolny i uczciwy.
We hope, too, that the upcoming elections really will be conducted freely and fairly.
PolishWolny i uczciwy dostęp do surowców jest ważny dla gospodarki UE.
Free and fair access to raw materials is important for the EU economy.
PolishKiedy projekt się pojawił, był zadziwiająco prosty i uczciwy.
When the design emerged it was surprisingly simple and straightforward.
PolishWspólne przepisy o podatku od paliw gwarantują uczciwy handel i zapobiegają szkodliwej konkurencji podatkowej
Common rules on petrol tax ensure fair trade and prevent harmful tax competition
Polish(Starzec i uczciwy człowiek, ten jest głową, a prorok, który uczy kłamstwa, ten jest ogonem.
The elder and the honorable man, he is the head; and the prophet that teacheth lies, he is the tail.
PolishChcemy, aby również w Rosji wybory odbywały się w należyty i uczciwy sposób.
We want to see proper, fair elections in Russia too.
PolishBogate kraje utrzymywały skorumpowane reżimy zamiast rozważyć uczciwy podział zasobów.
The rich countries have kept corrupt regimes in place, rather than considering a fair sharing of resources.
PolishKładę na tą kwestię lekki nacisk, ponieważ chcemy takiego systemu wizowego, który będzie skuteczny i uczciwy.
This is the price we shall have to pay if we want to achieve a compromise.
PolishLudziom tym należy się sprawiedliwy, otwarty i uczciwy proces, zgodny z międzynarodowymi standardami.
These people must be assured a just, open and fair trial in accordance with international standards.
PolishPo trzecie, proces ten musi być uczciwy i odzwierciedlać wiarygodność obydwu stron na wszystkich szczeblach.
Thirdly, the process being honest and reflecting credibility on both sides and at all levels.
PolishZachęcałabym Komisję do niespieszenia się i reprezentowania interesów państw członkowskich w sposób uczciwy.
I would urge the Commission to take its time and represent the EU countries' interests fairly.
Polish- (RO) Myślę, że fundusze europejskie muszą być dostępne dla obywateli w uczciwy i przejrzysty sposób.
- (RO) I think that European funds must be made accessible to citizens in a fair, transparent manner.
PolishWedług oceny Trybunału rozliczenia UE zapewniają rzetelny i uczciwy obraz, nie ma do tego żadnych zastrzeżeń.
The Court has evaluated the EU accounts as giving a true and fair view without any reservation.
PolishNie wiem, jak pani sędzia może liczyć na uczciwy proces.
How this judge can hope for a fair trial is beyond me.
PolishJestem przekonana, że nasz proces musi być w pełni uczciwy.
I believe that our process must be totally sincere.
PolishI stopniowo selekcja, skład osobowy rządzących sił politycznych zmieniłby się z nieuczciwego na uczciwy.
And so gradually the selection, the composition of politicians, would shift from the crooked to the honest.
PolishMiło im jest zaprosić państwa na wspaniałe Mistrzostwa Europy i mamy nadzieję na uczciwą grę i uczciwy seks.
They are pleased to invite you to a great European Championship and are hoping for fair play and fair sex.