"uchylać" - angielskie tłumaczenie

PL

"uchylać" po angielsku

volume_up
uchylać {czas. ndk}

PL uchylać
volume_up
{czasownik niedokonany}

1. ogólne

uchylać (też: uchylić)
Dyrektywa uchylająca osiem dyrektyw dotyczących metrologii raz jeszcze wyraźnie to unaoczniła.
This directive repealing eight directives relating to metrology has shown this clearly once again.
W imieniu mojej grupy chciałabym powiedzieć, że zdecydowanie nie jestem entuzjastką uchylania wspomnianych ośmiu dyrektyw.
I would like to say, on behalf of my group, that I am far from euphoric about the repeal of these eight directives.
Dlatego głosowałem za przyjęciem sprawozdania uchylającego osiem omawianych tu dyrektyw w sprawie metrologii.
For this reason, I voted in favour of the report repealing the eight Council directives on metrology.
Poseł przewodniczący posiedzeniu powinien bronić praw posłów, a nie raz po raz je uchylać.
The rights of Members must be defended by the Chair, not abrogated by the Chair at every hand's turn.
Następnie Rada monitoruje wykonywanie tych zaleceń, a gdy nadmierny deficyt zostanie skorygowany – uchyla decyzję stwierdzającą jego istnienie.
The EU Council monitors implementation of its recommendations and abrogates the decision of the existence of an excessive deficit when the latter is corrected.
volume_up
to overrule {czas. przech.}
Potwierdzamy, że chcemy je utrzymać do roku 2014; nie powinno się w nich wprowadzać większych zmian, tak jak nie powinno się ich uchylać rocznymi wizjami wzrostu gospodarczego.
This is confirmation that we want them to continue until 2014; they should neither be subject to major changes nor overruled by annual growth surveys.

2. Prawo

uchylać (też: uchylić, odrzucić, odrzucać)

Synonimy (polski) dla "uchylać":

uchylać

Przykłady użycia - "uchylać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPaństwa nie mogą uchylać się od obowiązku zapewnienia adekwatnych emerytur wszystkim obywatelom.
States must not shirk their obligation to provide adequate pensions for all citizens.
PolishPłacenie podatków to obowiązek, przed którym żaden obywatel nie powinien się uchylać.
Paying tax is a duty that no citizen should be able to shirk.
PolishJesteśmy przekonani, że nikt nie ma prawa do tego, aby uchylać się od zobowiązań ustalonych w Annapolis.
We believe that no one has the right to evade the obligations agreed in Annapolis.
PolishUważam, że immunitet należy uchylać wyłącznie posłowi do PE, który dopuścił się zabójstwa.
I think that a waiver of immunity should be applied only to an MEP who has committed a homicide.
PolishW tym kontekście może ona ustanawiać nowe i uchylać istniejące kategorie zasobów własnych.
In this context it may establish new categories of own resources or abolish an existing category.
PolishMuszą się ujawnić i doprowadzić morderców przed oblicze sprawiedliwości, nie mogą się od tego uchylać.
They need to come forward and bring these murderers to justice, not shield them from it.
PolishPoseł przewodniczący posiedzeniu powinien bronić praw posłów, a nie raz po raz je uchylać.
The rights of Members must be defended by the Chair, not abrogated by the Chair at every hand's turn.
Polishna piśmie - W tym sprawozdaniu Parlament Europejski postanowił nie uchylać immunitetu posła Elmara Broka.
in writing. - With this report, the EP decided not to waive the immunity of Elmar Brok.
PolishMam nadzieję, że głosowanie również pokaże, iż nie trzeba uchylać dyrektywy o delegowaniu pracowników.
The vote will hopefully also establish that the Posting of Workers Directive does not need to be torn up.
PolishW państwie, w którym szanuje się prawo, a z takim mamy do czynienia, nikt nie może się od niego uchylać.
In a state governed by the rule of law - which is what we have, surely - no one can be exempt from the law.
PolishUnia nie powinna uchylać się od pomocy.
The European Union must not hold back from coming to their aid.
PolishW szczególności na bardziej rozwiniętych i bogatszych krajach ciąży odpowiedzialność, od której nie mogą się uchylać.
The more developed and wealthiest countries in particular have responsibilities that they cannot shirk.
PolishW końcu osoby, które nie płacą należnych podatków, osoby, które próbują się od nich uchylać, dają przykład aspołecznego zachowania.
After all, those who fail to pay their taxes, who try to evade them, display anti-social behaviour.
PolishRozpoczynamy debatę, od której przedsiębiorstwa kolejowe i osoby tworzące przepisy w państwach członkowskich nie mogą się już uchylać.
We are starting a debate which railway undertakings and regulators in the Member States, cannot dodge any longer.
Polishuchylać się od odpowiedzialności
PolishNie powinny próbować uchylać się od obowiązku zapewnienia swobody przemieszczania poprzez domaganie się kompleksowego przeglądu dyrektywy.
They should not try to escape their duties in ensuring free movement by asking for a revision to water down the Directive.
PolishTraktat lizboński jest zatem słuszny i właściwy, a parlamenty krajowe i Parlament Europejski nie będą uchylać się od obowiązków.
The Treaty of Lisbon is therefore right and proper, and national parliaments and the European Parliament will not shirk this responsibility.
Polishuchylać się od odpowiedzialności
PolishNie jest to moment dla tych, którzy jako pierwsi ponoszą odpowiedzialność i są winieni za całą politykę, aby się od niej uchylać lub temu zaprzeczać.
This is not the moment for those who bear primary responsibility and are to blame for the entire policy to evade or deny it.
PolishMogę państwa zapewnić, że nie mamy zamiaru uchylać się przed odpowiedzialnością, wprost przeciwnie.
Mr President, ladies and gentlemen, I can assure you that we have no intention of shirking our responsibilities, in fact quite the contrary.