"ubiegający się o" - angielskie tłumaczenie

PL

"ubiegający się o" po angielsku

EN

PL ubiegający się o
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

ubiegający się o (też: rywalizujący)
volume_up
vying {przym.}

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "ubiegający się o"

ubiegać czasownik
się zaimek
o przysłówek
English
o przyimek
o wykrzyknik
English
o! wykrzyknik
English
lecieć czasownik

Przykłady użycia - "ubiegający się o" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishFYROM to kraj ubiegający się o przystąpienie do UE, a Albania to potencjalny kraj kandydujący.
The FYROM is a candidate for EU accession and Albania is a potential candidate.
PolishCi tak zwani "ubiegający się o azyl”, których ja wolę nazywać darmozjadami, powinni być przyjmowani w regionie.
These so-called asylum seekers, whom I prefer to call freeloaders, must be received in the region.
PolishProblem, o którym mówię polega na tym, że młodzi ludzie ubiegający się o pracę muszą mieć już za sobą staż zawodowy.
The problem to which I am referring is that when young people apply for a job, they already need to have had a traineeship.
PolishWszyscy posłowie ubiegający się o udzielenie im głosu uzyskają wcześniejsze powiadomienie o tym, czy zostali wybrani do zabrania głosu, czy też nie.
All Members who have requested the opportunity to speak will be told in advance if they have been chosen or not.
PolishBędzie kilka ulepszeń w takich krajach jak Malta, gdzie większość zatrzymanych to ubiegający się o azyl, których ta dyrektywa nie dotyczy.
There will be few improvements in countries such as Malta, where the majority of those in detention are asylum seekers, who are not covered by the directive.
PolishPostanowienia omawianej dyrektywy pozwalają państwom członkowskim na określenie czasu, w którym ubiegający się o status uchodźcy nie może mieć dostępu do rynku pracy.
The Directive allows Member States to determine the length of time during which an applicant cannot have access to the labour market.
PolishTak więc prosiłbym o oświadczenie Komisji nalegające, by autorzy projektów ubiegający się o środki unijne już rozpoczynali składanie wniosków o pozwolenia na budowę.
So can I ask for a statement from the Commission, insisting that developers seeking European funding start applying for planning permission now.
PolishPierwszy z tych krajów to państwo członkowskie Unii Europejskiej, drugi to kraj ubiegający się o przystąpienie do UE, a trzeci to potencjalny kraj kandydujący.
The first is a Member State of the European Union, the second is a candidate for EU accession and the third is a potential candidate for EU accession.
PolishZ powodu wydarzeń lat 2006 i 2007 musieliśmy podjąć walkę z nielegalną imigracją, lecz w jej trakcie ubiegający się o azyl zostali wypchnięci za burtę, i to dosłownie.
Because of the events of 2005 and 2006, we have had to tackle illegal immigration, but in that process the asylum-seeker has literally fallen overboard.
PolishPierwszy z tych krajów to państwo członkowskie Unii Europejskiej, drugi to kraj ubiegający się o przystąpienie do UE, a trzeci to potencjalny kraj kandydujący.
The first is a Member State of the European Union, the second a candidate country for EU membership and the third a potential candidate country for EU membership.
PolishZarówno uchodźcy ubiegający się o azyl, jak i niektóre państwa członkowskie stają w obliczu problemów i ciężarów, którym wspólny europejski system azylowy mógłby sprostać.
Both refugees requesting asylum and some Member States are facing problems, and a great burden which the European Common Asylum System would alleviate.
PolishBez względu na uwarunkowania historyczne nie możemy dopuścić do sytuacji, w której kraj ubiegający się o członkostwo w UE zamierza polować na te chronione i rzadkie zwierzęta.
Regardless of historical factors, we cannot allow a situation in which a country applying for EU membership intends to catch these rare and protected animals.