"ubiegać się o" - angielskie tłumaczenie

PL

"ubiegać się o" po angielsku

volume_up
ubiegać się o {czas. zwr. ndk}

PL ubiegać się o
volume_up
{czasownik zwrotny}

1. ogólne

ubiegać się o (też: rywalizować)
volume_up
to vie {czas.}

2. "coś"

ubiegać się o
volume_up
to put in for {czas.} (sth)

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "ubiegać się o"

ubiegać czasownik
się zaimek
o przysłówek
English
o przyimek
o wykrzyknik
English
o! wykrzyknik
English
lecieć czasownik

Przykłady użycia - "ubiegać się o" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishZgodnie z prawem UE, możesz ubiegać się o leczenie w innym kraju UE, jeśli:
Under EU law, you can seek medical treatment in another EU country if:
Polishzachęcanie do podwyższania wieku, w którym można ubiegać się o emeryturę.
encouraging an increase in the age at which the pension can be claimed.
PolishWiększość rolników w UE może ubiegać się o dopłaty bezpośrednie, które są dodatkiem do ich dochodów.
Most farmers in the EU are eligible to receive direct payments to support their income.
PolishJestem zobowiązani ubiegać się o zakaz upubliczniania seksistowskich obrazów, które obrażają godność kobiety.
We are obliged to ask for a ban on sexist images, which degrade women's dignity.
PolishTo tylko pierwszy krok - powinniśmy nadal ubiegać się o więcej.
This is just the first step: we should continue to press for more.
PolishInnymi słowy, przestępca, który popełni wykroczenie w państwie członkowskim może ubiegać się o azyl w Rosji.
In other words, a criminal who commits an offence in a Member State can seek asylum in Russia.
PolishInnymi słowy, jeśli chcę ubiegać się o pakiet patentów w tych krajach, muszę zlecić ich tłumaczenie.
In other words, if I wish to pursue a package of patents in these countries, then I must have these translated.
PolishOsoby obawiające się prześladowań mają prawo przekroczyć granicę i ubiegać się o schronienie oraz ochronę.
When people are in fear of persecution, they are entitled to cross a border and seek refuge and protection.
PolishGdzie, jeśli zajdzie taka potrzeba, mają ubiegać się o azyl?
Where, if need be, could they ask for asylum?
PolishNależy podkreślić, że Rumunia ma prawo ubiegać się o znaczne środki zarówno teraz, jak i w okresie po 2013 roku.
It should be pointed out that Romania may be eligible for substantial funds both now and in the period after 2013.
PolishDlatego chcielibyśmy ubiegać się o to, aby Komisja podjęła działania w kierunku promowania tego rozwiązania alternatywnego.
Therefore, we would like to work towards the Commission taking steps towards promoting this alternative.
PolishChciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
PolishMogą ubiegać się o dofinansowanie, jeśli prowadzą działalność w obszarze objętym zakresem kompetencji UE i jest to działalność niezarobkowa.
May be eligible for funding, provided they are active in EU policy areas on a non profit basis.
PolishPowinniśmy zwrócić się do naszego zacnego partnera, aby w przyszłości, kiedy będziemy ubiegać się o kolejne podpisy, był poważniejszy.
In striving for new signatures, we should ask our honourable partner to be more serious in the future.
PolishJest nim udostępnienie konsumentom narzędzi, dzięki którym będą oni mogli ubiegać się o odszkodowanie w przypadku, gdy coś pójdzie nie tak.
It is about the possibility of consumers having the tools to pursue compensation if something goes wrong.
PolishJak powiedziała pani Beer, jeśli 7000 kandydatów może ubiegać się o 290 miejsc w parlamencie, zbyt wielu kandydatów zdołano już odrzucić.
As Ms Beer said, if 7 000 candidates can run for 290 seats, too many candidates have already been rejected.
PolishGdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
PolishSpodziewam się także, że przedsiębiorstwa kolejowe często będą ubiegać się o zastosowanie wyjątków, powołując się na względy bezpieczeństwa.
I expect too that the railway companies will frequently appeal for possible exceptions on the basis of security.
PolishJeśli młodzi ludzie nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, muszą mieć możliwość ich uzyskania, by następnie móc ubiegać się o pracę.
If the young people do not have sufficient qualifications, they are to have the opportunity to obtain them in order to become employable.
PolishTak jak poprzednio, klauzula solidarności pozostawia władzom krajowym decyzję, czy i w jakiej formie należy ubiegać się o pomoc UE.
As before, the solidarity clause leaves to the national authorities the decision on whether, and in what form, EU assistance should be requested.