"ubiegać" - angielskie tłumaczenie

PL

"ubiegać" po angielsku

volume_up
ubiegać {czas. ndk}

PL ubiegać
volume_up
{czasownik niedokonany}

ubiegać (też: kandydować)
FYROM to kraj ubiegający się o przystąpienie do UE, a Albania to potencjalny kraj kandydujący.
The FYROM is a candidate for EU accession and Albania is a potential candidate.
Łączy ona również kolejny kraj kandydujący, Chorwację, z krajem, który ubiega się o status kraju kandydującego, czyli Serbią.
It also connects the next candidate country, Croatia, with a country that is striving for candidate status, namely Serbia.
Pierwszy z tych krajów to państwo członkowskie Unii Europejskiej, drugi to kraj ubiegający się o przystąpienie do UE, a trzeci to potencjalny kraj kandydujący.
The first is a Member State of the European Union, the second is a candidate for EU accession and the third is a potential candidate for EU accession.
ubiegać

Przykłady użycia - "ubiegać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishO mikrokredyt mogą ubiegać sie firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników.
A micro-credit can be accessed by companies with fewer than 10 employees.
PolishJak ubiegać się o środki UE lub kto mógłby sfinansować Twoją działalność?
Don't know how to apply for EU funding or who could finance your business?
PolishO członkostwo w UE ubiegać się może każdy kraj, który spełnia warunki członkostwa.
Any country that satisfies the conditions for membership can apply.
PolishZgodnie z prawem UE, możesz ubiegać się o leczenie w innym kraju UE, jeśli:
Under EU law, you can seek medical treatment in another EU country if:
PolishPowinni ją znać kandydaci, którzy chcą ubiegać się o przyjęcie do strefy euro.
It is up to the candidates who wish to join the euro area to apply.
Polishzachęcanie do podwyższania wieku, w którym można ubiegać się o emeryturę.
encouraging an increase in the age at which the pension can be claimed.
PolishDlaczego duża część rosyjskojęzycznej ludności nie chce ubiegać się o obywatelstwo?
Why does a large proportion of the Russian-speaking population not want to apply for citizenship?
PolishO stypendia z programu Erasmus Mundus mogą ubiegać się studenci z Europy i reszty świata.
Scholarships for Erasmus Mundus are available for students from Europe and all over the world.
Polish., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
PolishO wydanie nowego prawa jazdy musisz się ubiegać w kraju, w którym masz miejsce zamieszkania.
You'll have to get a new licence from the authorities in the country where you are resident.
PolishWiększość rolników w UE może ubiegać się o dopłaty bezpośrednie, które są dodatkiem do ich dochodów.
Most farmers in the EU are eligible to receive direct payments to support their income.
PolishTAK — Musisz ponownie ubiegać się o uznanie swoich kwalifikacji w innym kraju.
YES — You will have to re-apply in the other country.
PolishJestem zobowiązani ubiegać się o zakaz upubliczniania seksistowskich obrazów, które obrażają godność kobiety.
We are obliged to ask for a ban on sexist images, which degrade women's dignity.
PolishTo tylko pierwszy krok - powinniśmy nadal ubiegać się o więcej.
This is just the first step: we should continue to press for more.
PolishPrzedstaw go publicznym służbom zatrudnienia w kraju, w którym masz zamiar ubiegać się o zasiłek.
Submit it to the national employment service in the country where you wish to apply for benefit.
PolishO odszkodowanie możesz ubiegać się albo na miejscu w Słowenii, albo poczekać z tym do powrotu do Austrii.
You can either claim on the spot in Slovenia, or wait until you get back home in Austria.
PolishDlatego powinieneś ubiegać się o prawo jazdy w Irlandii.
Therefore, you would need to apply for a driving licence in Ireland.
PolishJeśli pracowałeś jako pracownik transgraniczny, powinieneś ubiegać się o zasiłek w kraju zamieszkania.
If you worked as a cross-border worker, you shall claim benefits in your country of residence.
PolishO zasiłek na dzieci powinieneś ubiegać się w swoim kraju pochodzenia.
You should claim child benefits in your home country.
PolishWedług art. 49 Traktatu UE "każde państwo europejskie może ubiegać się o członkostwo w Unii”.
According to Article 49 of the EU Treaty: 'Any European State... may apply to become a member of the Union'.