PL trwać
volume_up
[trwam|trwałbym] {czasownik niedokonany}

Sytuacja panująca obecnie w Federacji Rosyjskiej nie może dalej trwać.
The situation cannot continue as it is now in the Russian Federation.
Wyrażam ostrożny optymizm, że dialog w tej sprawie będzie trwać.
I am cautiously optimistic that the dialogue on this question will continue.
Z tego względu cieszę się, że ratyfikacja będzie nadal trwać.
Therefore, I welcome the fact that ratification will continue.
Spowodowała transformację, która będzie trwać wiele pokoleń.
It brought about transformation that will last for generations.
Ataki astmy wywołują nagłe problemy z oddychaniem, które mogą trwać nawet kilka godzin.
Asthma attacks cause sudden breathing difficulties that can even last for hours.
Społeczeństwa zbudowane na wykluczeniu i ucisku nie mogą trwać.
Societies that are built upon exclusion and repression cannot last.
Według rozrządzenia twego trwa to wszystko aż do dnia tego; wszystko to zaiste jest ku służbie twojej.
They abide this day according to thine ordinances; For all things are thy servants.
Jeźli przykazania moje zachowacie, trwać będziecie w miłości mojej, jakom i ja zachował przykazania Ojca mego i trwam w miłości jego.
If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love.
Mieszkajcież we mnie, a ja w was; jako latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeźli nie będzie trwała w winnej macicy, także ani wy, jeźli we mnie mieszkać nie będziecie.
Abide in me, and I in you.
Dochodzenia trwają; trzeba pozwolić, by toczyły się własnym tempem.
The investigations are under way; they must be allowed to run their course.
Trwają przygotowania do wprowadzenia drugiej serii banknotów euro.
Preparations are under way for the second series of euro banknotes.
Jak wiemy, negocjacje trwają i jeszcze nie dobiegły końca.
We know that negotiations are under way, but they are not completed.
trwać (też: być w toku)
volume_up
to be underway {czas.} (filming,rehearsals,talks)
Jest to szczególnie istotne w kontekście rozmów, które trwają w Genewie i będą kontynuowane w listopadzie.
This is particularly important in the talks that have got underway in Geneva and that will be continued in November.
Mamy już środki przeciwbólowe i leki antymalaryczne, a obecnie trwają prace nad lekami przeciwnowotworowymi.
We already have painkillers and anti-malaria drugs and work is currently underway on cancer medicines.
Trwa na przykład projekt mający na celu zsekwencjonowanie tysiąca osób - ich genomów - z różnych części świata.
There is, for example, a project that's underway to sequence a thousand individuals -- their genomes -- from different parts of the world.
Boć nie na wieki trwa bogactwo, ani korona od narodu do narodu.
For riches are not for ever: And doth the crown endure unto all generations?
Imię jego będzie na wieki; pokąd słońce trwa, dziedziczyć będzie imię jego, a błogosławiąc sobie w nim wszystkie narody wielbić go będą.
His name shall endure for ever; His name shall be continued as long as the sun: And men shall be blessed in him; All nations shall call him happy.
Mniejszości historyczne, narodowe i etniczne stanowią trwałą wartością i przyczyniają się do budowy i istnienia Europy szczycącej się swoją różnorodnością.
The historical, national and ethnic minorities are of enduring value to a diverse Europe.
volume_up
to hold on {czas.} (endure)
I rzekła mu żona jego: A jeszczeż trwasz w uprzejmosci twojej?
Then said his wife unto him, Dost thou still hold fast thine integrity?
Ma trwać dalej ta przedziwna, absurdalna zasada, że w rolnictwie bogatszym pomaga się więcej, a biedniejszym mniej.
The bizarre and absurd principle whereby more assistance is given to those who are richer and less to those who are poorer is to continue to hold sway in the agricultural sector.
Nie wolno jej wciąż obarczać odpowiedzialnością UE lub Cypru za trwający impas, co Pan, Panie Premierze Erdoğan, czyni z takim upodobaniem.
It must not constantly hold the EU or Cyprus responsible for the deadlock, as you, Mr Erdoğan, are so happy to do.
trwać
Końcową wersję opublikowano w 2003, a prace nad genomem nadal trwają.
In 2003, the final version was published, and they keep working on it.
Tak więc problem do nas wróci i trwał będzie dotąd, dokąd ludzie będą palić tytoń.
This problem will consequently return and will remain a problem for as long as people keep smoking tobacco.
Jeźli przykazania moje zachowacie, trwać będziecie w miłości mojej, jakom i ja zachował przykazania Ojca mego i trwam w miłości jego.
If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love.
Masz prawo do pobytu w dowolnym kraju UE przez czas trwania studiów, jeśli:
You have the right to live in any EU country for the duration of your studies if you:
Przedmioty, które robimy mają jedną największą zaletę - trwają dłużej, niż my.
The things we make have one supreme quality -- they live longer than us.
… masz prawo mieszkać w innym kraju UE, jeśli prowadzisz tam działalność gospodarczą w sposób trwały i nieprzerwany.
… you're entitled to live in another EU country if you're engaging in stable and continuous economic activity there.
Dochodzenia trwają; trzeba pozwolić, by toczyły się własnym tempem.
The investigations are under way; they must be allowed to run their course.
Niech trwa wiecznie, bo daje prace ludziom takim jak ja.
And may it run forever, because it gives people like me a living.
Przemówienia te rzeczywiście trwały o kilka sekund dłużej, niż przewiduje Regulamin.
Those speeches did, indeed, run over by some seconds.
trwać (też: ciągnąć się)

Przykłady użycia - "trwać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishAle jeźli przecię w złości trwać będziecie, tedy i wy, i król wasz poginiecie.
But if ye shall still do wickedly, ye shall be consumed, both ye and your king.
PolishTaka sytuacja trwać będzie 160 milionów lat, aż w kredzie wyzwoli je asteroida.
And there they would hide for 160 million years, until liberated by that K-T asteroid.
PolishTak naprawdę problem polega na tym, jak długo może trwać proces prywatyzacji.
The real question at issue here is: how long can a privatisation process be ongoing?
PolishLeczenie powinno trwać tak krótko jak to możliwe, maksymalnie 2 tygodnie.
Treatment should be as short as possible with a maximum duration of two weeks.
PolishProblemy Irlandii będą trwać tak długo, jak długo posiadać będzie wspólną walutę.
The problems of Ireland are going to carry on for as long as it is in the single currency.
PolishLeczenie powinno trwać wystarczająco długo, zazwyczaj kilka miesięcy lub dłużej.
Patients should be treated for a sufficient period of time, usually several months or longer.
PolishWedług mnie w tym obszarze procedury zatwierdzania nie powinny trwać dłużej niż rok.
It is my belief that approval procedures in this area should not take longer than a year.
PolishJest to może odwieczna debata, ale musi trwać aż czegoś nie zrobimy w tym kierunku.
This might be something of an eternal debate, but it has to go on until something gets done.
PolishPrzede wszystkim musimy trwać przy instrumentach służących do ograniczania ryzyka.
First of all, we need to persist with facilities that bear risks.
PolishWyjechałem na cztery miesiące, a tam miały trwać prace ziemne.
And then I went away for four months and there was going to be groundbreaking.
PolishNależy zagwarantować, że wszystkie zainteresowane strony będą trwać przy swoich zobowiązaniach.
It ought to be assured that all the concerned stakeholders stand by their commitments.
PolishPostępowanie, które ma trwać 18 miesięcy, rozpoczęło się w lipcu 2007 roku.
The proceedings, lasting 18 months, were opened in July 2007.
PolishLeczenie powinno zwykle trwać od kilku dni do dwóch tygodni.
The duration of treatment should usually vary from a few days to two weeks.
PolishStarożytni zwykli mawiać, że mylić się jest rzeczą ludzką; uparcie trwać w błędzie jest rzeczą diabelską.
The Classics used to teach that to err is human; to persist in error is diabolical.
PolishNigdzie na świecie reżimy dyktatorów nie mogą trwać zbyt długo.
Dictatorial regimes cannot stand firm for long anywhere in the world.
PolishMiał trwać tylko do 26, ale przedłużyliśmy go do końca miesiąca.
We said it would be just for a short period until the 26. ~~~ We've extended it until the 31.
PolishW zależności od dawki i wskazania wlew może trwać od 30 minut do ponad godziny (tj.
Depending on the dose and indication, this may take from 30 minutes to more than one hour (i. e., 90 minutes).
PolishW naturalnym cyklu życia i śmierci, w stworzeniu i zniszczeniu, które muszą trwać bez przerwy.
In the natural cycle of life and death, the creation and destruction that must happen continuously.
PolishMuszą one trwać całą dekadę a nie zaledwie kilka lat.
It needs to be a decade-long approach, rather than just a couple of years.
PolishW przeciwnym razie trwać będzie ten bezpaństwowy chaos zwany Somalią.
If not, the stateless chaos known as Somalia will remain.