"trudność" - angielskie tłumaczenie

PL

"trudność" po angielsku

PL trudność
volume_up
{żeński}

trudność (też: trud, utrudnienie, problem, zagwozdka)
Taką właśnie mamy trudność w przypadku wielostronnych opłat za wymianę.
This is precisely the difficulty we have with this issue of interchange fees.
Trudność polega na stwierdzeniu, jakiego rodzaju powinna być ta wędka.
The difficulty is to know what kind of fishing-rod it should really be.
Zasadniczo największa trudność polega na podjęciu decyzji, co robić dalej.
Basically, the great difficulty here is what to do.
trudność (też: utrudnienie, przeszkoda, zagwozdka)
volume_up
obstacle {rzecz.}
trudność (też: problem, zagwozdka)
volume_up
stickler {rzecz.}
trudność (też: blokada, kłoda, przeszkoda, zawada)
trudność (też: twardość, surowość, hart)
volume_up
hardness {rzecz.}

Przykłady użycia - "trudność" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW ty celu potrzebujemy również odpowiednich podstaw prawnych, a to stanowi trudność.
For this, we also need the right legal basis and this is difficult.
PolishNiepokojąca jest trudność oceny rzeczywistej sytuacji w tych krajach.
What is concerning is how difficult it is to evaluate the actual situation in these countries.
PolishTrudność polega na tym, że opozycja na Białorusi nie przetrwałaby, ponieważ dławi ją reżim.
The problem is that the opposition in Belarus could not survive because it is crushed by the regime.
PolishTrudność polega nie tylko na ocenie ustaleń gospodarczych i technicznych Rady Europejskiej.
The problem is not simply one of assessing the actual economic and technical contents of the European Council.
PolishJedną z nich jest trudność w zdefiniowaniu, który koncern samochodowy jest tym prawdziwie europejskim.
One of these consequences is that it is difficult to define which car manufacturers are truly European.
PolishTrudność i wyzwanie stanowi fakt, że sami jesteśmy obiektem tych zmian.
And what's extraordinary is that we're not just observing this, we are the architects of this. ~~~ I think that we should be proud of it.
PolishJeszcze wyższy stopień skomplikowania prezentują narządy miąższowe, przy których trudność wynika z większej liczby komórek na centymetr.
For solid organs, they're more complex because you're using a lot more cells per centimeter.
PolishU pacjentów, którzy mają trudność z połykaniem tabletek można rozważyć stosowanie produktu leczniczego Sebivo w postaci roztworu doustnego.
Sebivo oral solution may be considered for patients who have difficulties swallowing tablets.
PolishRozróżnienie pomiędzy działaczami cywilnymi i wojskowymi sprawia też trudność wielu osobom zajmującym się pomocą humanitarną.
The distinction between civilian and military actors is a concern for many working in the humanitarian field.
PolishJednym z problemów przy pracy nad opisem Internetu jest trudność w odróżnieniu głębokiej zmiany od mody.
One of the problems of writing, and working, and looking at the Internet is that it's very hard to separate fashion from deep change.
Polishpierwsza trudność to to, że teraz jest nas oczywiście więcej niż poprzednim razem, kiedy prowadzone były negocjacje; oraz
the first is that now there are, of course, more of us than there were on the previous occasion when similar negotiations were held; and
PolishJeśli bowiem inwestycje kapitałowe w rozwój pozostaną na niskim poziomie, Rosja może napotkać trudność z wypełnieniem swoich zobowiązań.
After all, if capital investment in development is neglected, Russia could find itself suddenly unable to meet its commitments.
PolishAlbowiem chcę, abyście wiedzieli jako wielką trudność mam o was i o tych, którzy są w Laodycei i którzykolwiek nie widzieli oblicza mego w ciele;
For I would have you know how greatly I strive for you, and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh;
Polish. ~~~ Plusem złożoności jest trudność rozpracowania więc nie ponosi się odpowiedzialności za rezultaty.
You can write papers about complexity, and the nice thing about complexity is it's fundamentally intractable in many ways, so you're not responsible for outcomes.
PolishWspomina, że ze względu na trudność języka niemieckiego bardzo obawiała się początkowo przeprowadzki do Niemiec: „Niemiecki jest bardzo trudnym językiem.
She recalls that initially she shrank from the move because German is regarded as a difficult language to learn: “German is a very difficult language.
PolishAle większą trudność sprawił mi ustęp 4, w którym wzywa się do utworzenia jasnych podstaw prawnych na szczeblu UE to walki z "wszelkimi przejawami przemocy względem kobiet”.
What was more difficult was paragraph 4, which seeks to create a clear legal basis at EU level for combating 'all forms of violence against women'.
PolishTrudności wewnętrzne, w szczególności zaś Naddniestrze, rozdzielenie, rozdarcie tego kraju, które jest symbolem przeszłości i podziału, stanowi wielką trudność.
The internal problems, in particular over Transnistria, and the breakup and disruption of the country, which are a symbol of the past and of division, are all very difficult issues.
PolishKolejną trudność stanowi dla tych państw brak mechanizmu obronnego, który zapewnia strefa euro, co oznaczało, że w chwili nadejścia kryzysu były one bardziej bezbronne.
Another one is these countries' lack of the defence mechanism offered by the euro area, which meant that they were in a much more defenceless position when the crisis hit them.