"trącać" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o trącić,tracić
PL

"trącać" po angielsku

volume_up
trącać {czas. ndk}

PL trącać
volume_up
[trącam|trącałbym] {czasownik niedokonany}

Synonimy (polski) dla "trącać":

trącać

Przykłady użycia - "trącać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPanie i panowie, to ważne, abyśmy osiągnęli pojednanie, nie tracąc przy tym twarzy.
Ladies and gentlemen, it is important that we all come out of conciliation with our heads held high.
PolishZatrzymalibyśmy się tym samym w połowie drogi, tracąc szereg korzyści wynikających z projektów.
We would stop part way through the process and lose many of the benefits of the projects.
PolishUcierpiało wielu obywateli, nierzadko tracąc dorobek całego życia.
Many people have suffered, often losing everything they owned.
PolishW zdecydowany sposób dążymy do wyznaczonego celu, nie tracąc go z oczu.
We are on our way, with the goal firmly in view.
PolishW ESDZ potrzebujemy ludzi, którzy nie tracąc związków z reprezentowanymi przez nich krajami, myślą po europejsku.
We need people within the EEAS who, while not losing their distinctive national ties, think European.
PolishPrzeszliśmy od sprawozdania do rezolucji, tym samym tracąc nasze uprawnienia do współdecydowania w tej sprawie.
We went from having a report to having a resolution, thereby taking away our codecision powers on this issue.
PolishPracowaliśmy nad tym, nie tracąc z pola widzenia kwestii bezpieczeństwa i ochrony podstawowych praw naszych obywateli.
We have worked on it without losing sight of security and the protection of the fundamental rights of our citizens.
PolishWszyscy ci "złoci chłopcy” zarobili miliony w tym globalnym kasynie, tracąc miliardy należące do swoich klientów.
All these 'golden boys' from this global casino have pocketed millions while losing billions belonging to their clients.
PolishDlatego nie mogliśmy zastosować zbyt radykalnego podejścia i musieliśmy negocjować nie tracąc z oczu kompromisu i konsensusu.
That is why we could not take too radical an approach and had to negotiate with one eye on compromise and consensus.
PolishKomisja musi w dalszym ciągu, nie tracąc zapału, dążyć do realizacji tej polityki współpracy i udzielać pomocy panstwom członkowskim ...
The Commission must carry on without losing its enthusiasm for this policy of cooperation and aid for Member States ...
PolishTracąc osobisty dobytek, taki jak domy, źródła utrzymania i pracę, ludność ta może znaleźć się w rozpaczliwej sytuacji.
By losing personal property such as their homes, their livelihoods and their jobs, these populations could fall into a desperate situation.
PolishObecna sytuacja jest dziwna, wędrujemy tam i z powrotem pomiędzy Brukselą a Strasburgiem, tracąc wiele czasu i pieniędzy.
The current situation is bizarre, trekking as we do backwards and forwards between Brussels and Strasbourg at vast cost in time and money.
PolishSprawy robią się na tyle poważne, że jeśli nie zaczniemy bacznie przyglądać się deficytowi, to skończymy tracąc wartość dolara.
This stuff is getting serious enough that if we don't start paying attention to the deficit, we're going to end up losing the dollar.
PolishZbadajmy je wszystkie, nie tracąc jednak z pola widzenia tej wymarzonej sytuacji, a możliwe stanie się osiągnięcie celów wspólnych nam wszystkim.
Let us please explore all routes, but let us keep Paradise in mind so that the objectives we all share can indeed be fulfilled.
PolishMam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli również cieszyć się z osiągnięć, nie tracąc przy tym z oczu tego, co pozostało jeszcze do zrobienia.
Happily, in the future, we shall also be able to celebrate what has been achieved, while not losing sight of the work still to be done.
PolishDlatego też sądzę, że skrytykowane aspekty jej działalności należy usprawnić, nie tracąc jednak z pola widzenia długookresowych celów strategicznych.
I therefore think that the critical issues pointed out do need to be corrected, but without losing sight of long-term strategic goals.
PolishOmawiane sprawozdanie przeszło długą i trudną drogę, zanim wreszcie trafiło na posiedzenie plenarne, tracąc po drodze wiele ze swej treści.
The report in question has had a long and difficult journey, and finally made it to the plenary session having lost much of its content along the way.
PolishSetki tysięcy Europejczyków odczuło skutki kryzysu gospodarczego w najdotkliwszy dla nich sposób, tracąc swoje zatrudnienie.
(PL) Madam President, hundreds of thousands of Europeans have felt the effects of the economic crisis in a way which has hit them hardest, for they have lost their jobs.
PolishNiewielkie i proste w obsłudze drukarki biurkowe Zebra są skonstruowane specjalnie do drukowania etykiet możesz więc łatwo drukować etykiety, nie tracąc czasu i materiałów.
Zebra's compact, easy-to-use desktop printers are purpose-built for label printing, so you can easily print labels without wasting time or materials.
PolishPrzyglądaliśmy się sprawie Sri Lanki i komentowaliśmy tę sytuację przy wielu okazjach, czasem niemal tracąc nadzieję na znalezienie rozwiązania.
(FI) Mr President, we have followed and commented on the situation in Sri Lanka on a number of occasions and sometimes almost abandoned hope of finding a solution.