"towarzystwa" - angielskie tłumaczenie

PL

"towarzystwa" po angielsku

volume_up
towarzystwa {niemęskoos.}

PL towarzystwa
volume_up
{niemęskoosobowy}

towarzystwa (też: związki, stowarzyszenia)
Gospodarka społeczna obejmuje spółdzielnie, towarzystwa wzajemne, stowarzyszenia, fundacje oraz inne przedsiębiorstwa i organizacje posiadające cechy gospodarki społecznej.
The social economy is comprised of cooperatives, mutual societies, associations, foundations and other enterprises and organisations that share the founding characteristics of the social economy.

Przykłady użycia - "towarzystwa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishAle o urazie psychicznym samych kobiet do towarzystwa nie wspomni nikt.
No-one talks about the psychological damage to the 'comfort women' themselves.
PolishStworzyły go także banki niekomercyjne, jak również towarzystwa inwestycyjne i fundusze hedgingowe.
It was also created by non-commercial banks, by investment societies, by hedge funds as well.
PolishZnajduje to odzwierciedlenie we wskazówkach dotyczących leczenia przedstawionych ś przez towarzystwa naukowe.
This is reflected in available treatment guidelines from learned societies.
PolishNastępny punkt porządku dziennego to pięć projektów rezolucji w sprawie sprawiedliwości dla "kobiet do towarzystwa”.
The next item is the five motions for a resolution on justice for comfort women.
PolishLub nagle poczuje się głodny i spragniony więc pobiegnie po coś do picia czy jedzenia, uwalniając was od swojego towarzystwa.
And you'll be left in peace to talk to the person you really want to talk to.
PolishJak wielu z nas cieszyłoby się z towarzystwa czterech krów czy dziesięciu owiec w dwuosobowym łóżku przez 24 godziny?
How many of us would appreciate having four cows or ten sheep in their double bed for 24 hours?
PolishTowarzystwa żeglugowe muszą wykupywać adekwatne polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i wobec pasażerów.
Shipping companies must take out adequate third party and passenger liability insurance policies.
PolishTowarzystwa ubezpieczeniowe nie będą mogły uwzględnić informacji w celu określenia ryzyka ubezpieczeniowego.
Insurance companies will not be able to take account of information in order to determine insurance risks.
PolishChcielibyśmy również, aby żyjący dawcy nie byli ponownie dyskryminowani, na przykład przez towarzystwa ubezpieczeniowe.
And we would like to see living donors not being discriminated again, by insurance companies for example.
PolishNależy lepiej radzić sobie z faktem, że niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe i państwa członkowskie nie przestrzegają tych przepisów.
The fact that some insurers and Member States do not observe these arrangements must be handled better.
PolishSprawiedliwość dla "kobiet do towarzystwa" (głosowanie)
PolishSprawiedliwość dla "kobiet dla towarzystwa"
PolishOczywiście nie możemy pozwolić, by tak się stało, i towarzystwa klasyfikacyjne, w szczególności, stoją obecnie w obliczu poważnych zadań.
We clearly cannot allow that to happen, and classification societies, in particular, are currently facing major demands.
PolishWiele ofiar systemu kobiet do towarzystwa już nie żyje lub ma co najmniej 80 lat, co oznacza, że szybkość działania ma kluczowe znaczenie.
Many victims of the comfort women system have passed away or are at least 80 years old, which means speed is of the essence.
Polishbyć duszą towarzystwa
PolishAby to uczynić, musimy zachęcić pławiące się w zyskach towarzystwa ubezpieczeniowe, aby wypłaciły obywatelom odszkodowania za poniesione straty.
To do so, we must encourage the insurance companies, which are swimming in profits, to reimburse people for the damage caused.
Polishbyć duszą towarzystwa
PolishWielkie firmy już nie są zarządzane przez akcjonariuszy, lecz przez fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe i inne rodzaje funduszy.
The large companies are no longer governed by their shareholders, but by pension funds, insurance companies and other types of fund.
PolishI delikatnie panu przypominam, ponieważ wspomniał pan o zadośćuczynieniu, o absolutnym braku zadośćuczynienia dla towarzystwa ubezpieczeniowego Equitable Life.
And, can I gently remind you, as you mentioned redress, of the absolute lack of redress for Equitable Life policyholders.
PolishTo hipokryzja, ponieważ obejmuje to poziom kosztów, który towarzystwa ubezpieczeniowe byłyby skłonne zapłacić za leczenie obywateli za granicą.
This is hypocrisy because it involves the level of costs that insurance companies would be willing to pay for the treatment of citizens abroad.