"towarowy" - angielskie tłumaczenie

PL

"towarowy" po angielsku

volume_up
towarowy {przym. m.}

PL towarowy
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

towarowy
volume_up
commodity {przym.}
Fluktuacje na rynku towarowym oraz ich konsekwencje stanowią szczególny problem do rozwiązania.
Commodity market fluctuations and the consequences arising from these are a specific issue that must be resolved.
Z tego powodu niezwykłe znaczenie ma zagwarantowanie przez nas, że w przyszłości nie będą nakładane żadne dodatkowe podatki na handel towarowy.
For this reason, it is highly important for us to ensure that no additional taxes are imposed in future on commodity trading.
Dla nas, rolników, towarowe kontrakty terminowe typu future są podstawowym elementem kupna i sprzedaży zbiorów.
For us farmers, commodity futures trading is a basic component of the buying and selling of harvested crops.
towarowy

Przykłady użycia - "towarowy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPrzykładowo, obrót towarowy stanowi dla krajów AKP 50 % ich obrotów handlowych ogółem.
For the ACP countries, for example, trade in goods represents 50% of their trade.
PolishZachowano tylko dom towarowy. ~~~ Z tym zetknęłyśmy się wiele razy.
The department store has been kept -- and we found this was true in many cases.
PolishDrogowy transport towarowy jest ważną siłą napędową naszej gospodarki.
Road freight transport is an important driving force for our economy.
PolishOd dnia 1 stycznia krajowy i międzynarodowy transport towarowy został otwarty na konkurencję.
As of 1 January national and international freight transport has been open to competition.
PolishWspólnotowy znak towarowy i zarejestrowany wzór wspólnotowy są drogą do jednolitego rynku.
The Community trade mark and the Community registered design are the gateway to a single market.
PolishUstawa o systemieoceny zgodności znosi bariery techniczne w handlu i ułatwia obrót towarowy.
The Compliance Assessment System Act removes technical barriers to trade and facilitates sales.
PolishEuropejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy (debata)
European rail network for competitive freight (debate)
PolishEuropejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy (
European rail network for competitive freight (
PolishTaki rozwój sytuacji jest jednym z powodów, dla których transport towarowy staje się w ostatnich latach coraz tańszy.
Partly as a result of this, freight transport has become increasingly cheap over the years.
PolishJeżeli pozwolimy, aby obecny stan się utrzymał, za dwadzieścia lat kolejowy transport towarowy przestanie istnieć.
If we allow the status quo to remain, there will be no rail freight left in twenty years' time.
PolishWspólnotowy znak towarowy (wersja ujednolicona) (głosowanie)
Community trade mark (codified version) (vote)
PolishWzmożony obrót towarowy i usługowy wywołał zwiększenie zarówno transportu drogowego, kolejowego, jak i rzecznego.
The increased circulation of goods and services has brought about an increase in road, rail and river transport.
PolishRuch towarowy musi być nieograniczony, uczciwy i czysty. Podejmujemy znaczne wysiłki w Parlamencie, aby to osiągnąć.
Freight traffic must be unrestricted, honest and clean, and we are working hard in this House to make this happen.
PolishNa koniec, co nie mniej ważne, wielu obywateli martwi się, że zwiększony kolejowy ruch towarowy spowoduje większy hałas.
Last but not least, many citizens worry that more freight traffic on the railways will bring more noise with it.
PolishW Japonii kłócimy się o znak towarowy.
PolishTransport drogowy i towarowy na obszarze Europy stanowi około 75% całości transportu i zatrudnia 2 miliony ludzi.
Road and freight transport within the European area accounts for approximately 75% of transport and employs two million people.
PolishTransport towarowy w Europie (debata)
PolishJest z nami Michael O'Donohue, dyrektor towarowy FCCM, oraz Brent Lawson z Lawson Frisk Securities. oraz Brent Lawson z Lawson Frisk Securities. ~~~ Miło mi.
And we're also joined by Brent Lawson from Lawson Frisk Securities.
PolishObecnie w ogromnej większości państw członkowskich kolejowy transport towarowy musi się dostosować do potrzeb przewozów pasażerskich.
Today, in the vast majority of Member States, rail freight transport is required to fit around the needs of passenger transport.
PolishTransport towarowy w Europie (