"towar" - angielskie tłumaczenie

PL

"towar" po angielsku

PL towar
volume_up
{męski}

1. slang

towar (też: rzeczy, farfocle, manele, prochy)
volume_up
stuff {rzecz.} [pot.]
Hey man, this stuff is taking effect...
This stuff isn't doing anything for me.
Coraz więcej osób uznaje się za przegranych, co już doprowadziło do zależności od towarów importowanych, takich jak owoce, warzywa i produkcja karmy.
Increasing numbers are throwing in the towel, however, which has already led to a dependence on imports in the field of fruit, vegetables and feeding-stuff production.

2. inne

towar
volume_up
commodity {rzecz.}
Energię traktuje się jako towar, a nie jako wspólne dobro.
Energy is being dealt with as a commodity rather than as a common asset.
To znaczy traktowane są jak towar: konsumentów nie interesuje, kto je wytwarza.
Commoditized: where they're treated like a commodity, where people don't care who makes them.
Musimy jednak zapewnić, aby zdrowie nie było traktowane niczym towar, byśmy wszyscy byli równi.
However, we must ensure that health is not treated as a commodity, so that we are all equal.
towar (też: dorobek, dobro, dobra)
volume_up
goods {rzecz.}
Ciała kobiet, dziewczynek i chłopców sprzedawane są jak mięso, jak każdy inny towar.
The bodies of women, girls and boys are sold like pieces of meat, just like any other goods, and it is happening all the time.
to go to get the goods
towar (też: produkt, wynik, wytwór, efekt)
volume_up
product {rzecz.}
Zwykle jesteś zmuszony, żeby kupić najtańszy towar.
You often have to buy the cheapest products.
alokowanie pieniędzy na badania naukowe i stworzenie przepisów dotyczących oznaczenia towarów.
allocating money for research and legislating on product labelling.
Gdyby chodziło o jakikolwiek inny produkt, nazwalibyśmy to handlem kradzionymi towarami.
If it was any other product we would call it handling of stolen goods.
towar (też: produkt, wytwór)
Uczono, że w sklepie nie można rozrzucać towarów. ~~~ Uczono, że w sklepie nie można rozrzucać towarów.
You were taught you can't pull the merchandise off the shelves in the store and throw it around.
20 procent towaru odpowiada za 80 procent zysków, 20 procent użytkowników zużywa 80 procent zasobów -- W takich przypadkach mówi się o tym właśnie kształcie.
20 percent of the merchandise accounts for 80 percent of the revenue, 20 percent of the users use 80 percent of the resources -- this is the shape people are talking about when that happens.
Ci kupcy twoi, sztukami hijacyntu, i rzeczami haftowanemi, i skrzyniami dla kosztownych szat, także towarami, które powrozami obwiązują albo w skrzyniach cedrowych zawierają, kupczyli w tobie.
These were thy traffickers in choice wares, in wrappings of blue and broidered work, and in chests of rich apparel, bound with cords and made of cedar, among thy merchandise.
towar (też: wywar, stan, zasób, magazyn)
volume_up
stock {rzecz.}
Z tego względu popieram wprowadzenie światowego systemu informowania o bieżących zapasach w celu wyeliminowania niekontrolowanej spekulacji towarami rolnymi.
I therefore support a worldwide system for the notification of current stock levels, in order to tackle uncontrolled speculation on agricultural commodities.
Sprzedawcy mogą ustawiać szare przyciski usługi Portfel Google dla produktów niedostępnych, zamówień przedpremierowych lub towarów niezgodnych z naszymi zasadami dotyczącymi zawartości.
Sellers may grey-out Google Wallet buttons for products that are out of stock, on pre-order, or restricted by our content policies.
Jest to wersja podatku Tobina, który miał być formą opodatkowania spekulacyjnego handlu produktami finansowymi, akcjami, obligacjami, towarami i walutami.
This is a variation on the Tobin Tax, which was to tax speculative trade on financial products, stocks, bonds, commodities and currency transactions.
towar
volume_up
wares {rzecz.}
Ci kupcy twoi, sztukami hijacyntu, i rzeczami haftowanemi, i skrzyniami dla kosztownych szat, także towarami, które powrozami obwiązują albo w skrzyniach cedrowych zawierają, kupczyli w tobie.
These were thy traffickers in choice wares, in wrappings of blue and broidered work, and in chests of rich apparel, bound with cords and made of cedar, among thy merchandise.
towar (też: artykuł, produkt, element, rzecz)
volume_up
item {rzecz.}
Jeśli bowiem istnieje niedobór, cena tego towaru naturalnie wzrasta.
If something is in short supply, the price of that item naturally rises on the market.
Jeżeli towar, za który zapłaciłeś, okaże się niedostępny, sprzedawca musi Cię o tym poinformować i dokonać zwrotu pieniędzy  w ciągu 30 dni.
If the item you paid for turns out to be unavailable, the seller must inform and refund you within 30 days.
Przedsiębiorca odpowiada za wszelkie uszkodzenia lub utratę towaru podczas dostawy.
The trader is responsible for all damage to or the loss of the item during delivery.
towar
volume_up
merch {rzecz.} [pot.]

Przykłady użycia - "towar" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMają wyłączność na sprzedaż narkotyków, gdzie towar i marketing firmuje gang.
They get the exclusive property rights to control the drug-selling.
PolishTakże internet przekształca w towar nie tylko dobra, ale i usługi.
What that means is that it's time to move to a new level of economic value.
PolishChcemy mieć zaufanie, ale jest to towar bardzo deficytowy.
We would like to have confidence, but it is in very short supply.
PolishTuż po złożeniu zamówienia otrzymujesz swój towar.
Once you place an order, the good will be delivered to you instantly.
PolishCzy będzie to towar tylko dla bogaczy?
But will this only be available for the super rich, for those that can afford it?
PolishZ narażeniem życia sprzedają towar na ulicy.
These are the teenagers, typically, who'd be standing out on the street corner, selling the drugs.
PolishZwykle jesteś zmuszony, żeby kupić najtańszy towar.
You often have to buy the cheapest products.
PolishOpieka zdrowotna to nie towar.
PolishLudzie to towar, który się nie kończy.
PolishJako osoba fizyczna nabywająca towar lub usługę na obszarze UE, podatek VAT powinieneś płacić tylko raz – w kraju, w którym dokonałeś zakupu.
As a private individual shopping in the EU, you should only pay VAT once, in the country where you make your purchase.
PolishMożesz zrobić wszystkie testy jakie chcesz, I będzie wyglądać jak najlepszy towar na świecie, ale składniki się zobojętniają nawzajem.
You can run all the tests you want, and it'll look like the best shit in the universe, but the ingredients... they cancel each other out.
PolishIle warta jest kawa jako towar?
PolishCzas to najbardziej deficytowy towar w nowoczesnym świecie, a mimo to, te niematerialne dane nie liczą się w PKB.
Time is one of the scarcest resources in the modern world. ~~~ And yet, of course, that little intangible piece of data doesn't factor into our GDP calculations.
PolishPo pierwsze, podlega zwrotowi ponieważ eksporter, który ma nabyć jakiś towar od importera może odliczyć kwotę uiszczonej przez siebie należności celnej.
First of all, it is refundable: when the exporter goes to buy something from the importer, he can deduct the amount of duty paid.
Polish. ~~~ Wtedy załadowywali towar.
They'd often send an eight year old boy all the way on this trudge to the market town to get that information and come back, then they'd load the cart.
PolishA on: "Świetny towar, stary.
PolishJeśli złożysz zamówienie na cyfrowy lub wirtualny towar używając do tego odrzuconego konta Google Checkout, automatycznie anulujemy zamówienie.
If you place an order for a digital or virtual good using a Google Checkout account that is declined, the order will be automatically cancelled.
PolishW skutek obowiązywania zasad dotyczących kwot połowowych oraz liczby dni na morzu, mogą być zmuszeni do przemierzania długich dystansów zanim uzyskają nadający się do sprzedaży towar.
The rules on quota and days at sea may require them to travel long distances to acquire a saleable catch.
PolishPonoszą oni ogromne straty finansowe, gdyż cały towar zmuszani są wyrzucać lub oddawać znacznie poniżej ceny zakupu.
They are incurring huge financial losses because they are being forced to throw away entire deliveries or let them go for significantly less than the price they paid for them.
PolishLudzi, przy czym nieproporcjonalnie bardziej kobiety, traktuje się jak towar, rodzaj żywego inwentarza, który się transportuje, wykorzystuje i niejednokrotnie maltretuje.
Human beings, disproportionately women, are treated as though they were commodities, even livestock, to be transported, used and often abused.