"to znaczy" - angielskie tłumaczenie

PL

"to znaczy" po angielsku

PL to znaczy
volume_up

to znaczy (też: tzn.)
To znaczy, zmienić tekst: "polityka zewnętrzna” na "zewnętrzny wymiar strategii lizbońskiej”.
That is to say, to change 'External policies' to 'External Lisbon dimension'.
Moja grupa wspiera go tak samo, jak wspiera euro, to znaczy całkowicie.
My group supports it as much as it supports the euro, that is to say, totally.
To znaczy -- (Śmiech) -- dziękuję, dziękuję.
That is to say -- (Laughter) -- thank you, thank you.
to znaczy
Dlaczego mamy sytuację, gdzie ceny ogólnie zmieniają się wyłącznie w jednym kierunku, to znaczy w górę?
Why do we have a situation in which prices generally only move in one direction, namely upwards?
Pytanie jest zasadnicze, oprócz tych poważnych kwestii, to znaczy: po co my to robimy?
My question is of a fundamental nature, quite apart from these other serious matters, namely: why are we doing this?
Tam, gdzie to możliwe, najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie systemu mediacji, to znaczy polubownego porozumienia stron.
Where possible, the best solution would be to set up a system of mediation, namely an amicable agreement between the parties.
to znaczy (też: mam na myśli)
To znaczy, oczywiście, muzykom, którzy tak pięknie grają, Filharmonicy Wiedeńscy.
I mean, obviously the orchestra musicians playing beautifully, the Vienna Philharmonic Orchestra.
Jednak wciąż za mało dzieje się w sporcie - to znaczy, za mało dzieje się dla sportu.
But not enough is happening in sport - I mean, not enough is happening for sport.
To znaczy, pisałem rozporządzenia dotyczące wycieków ropy.
I wrote regulations for the United States -- I mean, I wrote oil spill regulations.

Synonimy (polski) dla "to znaczy":

to znaczy

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "to znaczy"

to przysłówek
English
to spójnik
English
to zaimek
znaczyć czasownik

Przykłady użycia - "to znaczy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTo znaczy, że lekarz może przepisać mniejszą dawkę leku, jeśli jest to konieczne.
This means that your doctor can prescribe a lower dose for you if necessary.
PolishZnaczy to, że tranzystor jest odpowiednikiem około 12 równoległych kanałów jonowych.
And that means that a transistor corresponds to about 12 ion channels in parallel.
PolishJednak wciąż za mało dzieje się w sporcie - to znaczy, za mało dzieje się dla sportu.
But not enough is happening in sport - I mean, not enough is happening for sport.
PolishROS: Nie, ale to znaczy, że twoim priorytetem musi być ich dobro, jak sądzę.
ROD: No, but it means that your priority has to be their well-being first, I think.
PolishCA: Ale czy to znaczy, że przy biurku lub w domu są konieczne projektory, kamery?
CA: But does that mean that, at your desk or in your home, you need projectors, cameras?
PolishOdrzucenie proponowanej przez nas poprawki rzuciło światło na to, co to naprawdę znaczy.
The rejection of our proposed amendment has shed light on what this really means.
PolishTo znaczy, w pewnym sensie to była najpoważniejsza rzecz jaką moglibyście zrobić na expo.
I mean, in a way it was the most serious thing you could possible do at the expo.
PolishTo znaczy, że ona zbiera pochwały, a nas przyprowadza, żebyśmy odwalili za nią robotę.
That means she takes the credit and then makes us come out here and do all the work.
PolishTo znaczy, zamierzali opublikować mój adres emailowy pod każdą rubryką.
And that is: they intended to publish my email address at the end of every column.
PolishTo znaczy: jeśli coś jest w Google, to po co zaśmiecać sobie tym głowę?
I mean, if there's stuff on Google, why would you need to stuff it into your head?
PolishTo znaczy, że oni umarli także za Europę, ponieważ Europa bez Rosji nie byłaby kompletna.
That means they also died for Europe, since a Europe without Russia is incomplete.
PolishMoja grupa wspiera go tak samo, jak wspiera euro, to znaczy całkowicie.
My group supports it as much as it supports the euro, that is to say, totally.
PolishAle to znaczy, że kiedy tyle nie mamy, to nie może być dla nas priorytetowe.
But it's to say, when we don't, it's just simply not our first priority.
PolishTo znaczy, że próbują robić to, co, według nich, leży w ich interesie.
That is, they are just trying to do what they think is in their own best interest.
PolishTo właśnie znaczy bycie ekspertem, to podstawy, które ekspert musi znać.
That's what it means to be an expert, that's the basic stuff an expert needs to know.
PolishTo znaczy traktowane są jak towar: konsumentów nie interesuje, kto je wytwarza.
Commoditized: where they're treated like a commodity, where people don't care who makes them.
PolishNie znaczy to, że siedzi w komórce i kombinuje "Chcę się skopiować".
Not meaning it kind of sits around inside cells going, "I want to get copied."
PolishDuch Europy jest silniejszy niż struktury publiczne - to znaczy, proszę mi wybaczyć, sądowe.
Europe's spirit is stronger than the public - excuse me, judicial - structure.
PolishNiestety, to znaczy, że musisz spędzić więcej czasu przeglądając je.
Unfortunately, that means you've got to spend more time sorting through them.
PolishZnaczy to, że przed podaniem jest najpierw rozpuszczany w wodzie do wstrzykiwań.
This means that before Remicade is given to you, it is first dissolved in water for injections.