"także" - angielskie tłumaczenie

PL

"także" po angielsku

volume_up
także {przysł.}
EN
volume_up
także {spójn.}
EN

PL także
volume_up
{przysłówek}

także (też: też, również)
volume_up
also {przysł.}
Pojawiał się także problem fałszowanych dokumentów, a także fałszowanych pieczęci.
There was the problem of forged documents, and also of forged stamps.
Należy także zauważyć, że włączamy także poprawkę ustną pana posła Kelama.
It should also be noted here that we are also including Mr Kelam's oral amendment.
Musimy mieć też świadomość, że oczywiście eksperci także popełniają błędy.
And we've also got to be aware that experts, of course, also make mistakes.
także (też: też, również, tak samo, podobnie)
volume_up
likewise {przysł.}
Artykuł ten stosuje się także do monopoli delegowanych przez państwo innym podmiotom.
It shall likewise apply to monopolies delegated by the State to others.
Nie jest znany także wpływ styrypentolu na ich metabolizm.
Likewise, the effect of stiripentol on their metabolism is not known.
Należy także stworzyć rozwiązania zwiększające elastyczność cenową i konkurencyjność pozacenową.
Likewise, measures that increase price flexibility and non-price competitiveness are essential.
także (też: następnie, potem, również, wtedy)
volume_up
then {przysł.}
Mówią także o pociągach, samolotach i samochodach -- czyli pojazdach.
And then you'll hear things like the train, a plane, a car -- so, the commute.
Istnieją także zmiany klimatyczne spowodowane przez człowieka.
And then we have the human-induced causes of climate change as well.
Chcielibyśmy także, by maszynowe poszukiwania wsparł ludzki umysł.
And then, we'd like to augment the automated search with human insight.

Przykłady użycia - "także" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPan poseł Alain Lamassoure osiągnął ogromnie dużo, także w dziedzinie konstytucji.
Alain Lamassoure has achieved an enormous amount, including for the Constitution.
PolishJest to przejaw braku poszanowania do nas wszystkich, a także dla obywateli Europy.
This is an act of disrespect towards all of us and towards the people of Europe.
PolishProblem ten ma także swój wymiar dotyczący zatrudnienia i roli kobiet w przemyśle.
One aspect of this issue concerns the employment and role of women in industry.
PolishTrybunał zawarł także swoje zalecenia, z którymi w dużym stopniu należy się zgodzić.
The report includes the Court's recommendations, which must largely be accepted.
PolishTakże z pokolenia Danowego Elteko i przedmieścia jego; Gabaton i przedmieścia jego;
And out of the tribe of Dan, Elteke with its suburbs, Gibbethon with its suburbs,
PolishProszę się także nie obawiać dyskusji o polityce podatkowej - to nie jest zabronione.
Nor should you be frightened of discussing fiscal policy - it is not prohibited.
PolishJednym z czynników będących powodem tego stanu jest także...Wspólna Polityka Rolna.
One factor causing of this state of affairs is ... the common agricultural policy.
PolishJest to także stanowisko przyjęte przez Parlament Europejski w innych sprawozdaniach.
Moreover, this is the position taken by the European Parliament in other reports.
PolishUważam, że to pozytywny kierunek, także w zakresie finansowania po 2013 roku.
I believe that this sets a positive trend, including for the financing beyond 2013.
PolishJest pan także odpowiedzialny właśnie za politykę sąsiedztwa.
Mr Füle, you have a specific responsibility relating to neighbourhood policy.
PolishPiekło i zatracenie nie mogą być nasycone; także i oczy ludzkie nasycić się nie mogą.
Sheol and Abaddon are never satisfied; And the eyes of man are never satisfied.
PolishPreparat Retacrit może także powodować wysypkę skórną oraz objawy grypopodobne.
For the full list of all side effects reported with Retacrit, see the Package Leaflet.
PolishNie możemy jednak także zachować milczenia, co chciałoby uczynić wielu posłów.
However, neither must we simply shut up, as many fellow Members would like.
PolishZmiana gospodarcza i zmiana polityczna, a także zmiana w unijnym rządzie.
Economic change and political change, and change in the government of the Union.
PolishUczynił także król stolicę wielką z kości słoniowej, i powlókł ją szczerem złotem.
Moreover the king made a great throne of ivory, and overlaid it with the finest gold.
PolishTo także przyczyni się do zredukowania kosztów opieki zdrowotnej dla nas wszystkich.
This is another contribution to reducing the costs of health care for us all.
PolishCały świat potrzebuje pokoju, ludzie potrzebują wolności, także religijnej.
The whole world wants peace, and people want freedom, including religious freedom.
PolishPrzekazywanie takich informacji także należy do kompetencji państw członkowskich.
Providing such information is, again, the competence of the Member States.
PolishMamy dobrą wolę, a także możliwości, żeby stopniowo rozwiązać ten problem.
We have both the will and the means to be able to solve this problem gradually.
PolishPubliczne egzekucje to także propagowanie agresywnych zachowań wśród ludności.
In addition, public executions encourage aggressive behaviour amongst the population.