PL szkodliwy
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

Ponadto jest to szczególnie szkodliwy komunikat do naszych zewnętrznych partnerów.
Furthermore, it is also particularly damaging as a message to our external partners.
Nie mogę uwierzyć, że Komisja i Rada zamierzają obrać tak szkodliwy kierunek działania.
I cannot believe the Commission and the Council intend to pursue this damaging path.
Jest to w każdym razie wyraz merkantylizmu, który uważam za szkodliwy.
It is, in any event, an expression of a mercantilism that I believe to be damaging.
Najpoważniejszym błędem byłoby tu postępowanie w sposób szkodliwy dla obywateli.
The biggest mistake would be for it to develop in a way that is detrimental to its peoples.
Członkostwo Turcji miałoby również szkodliwy wpływ na integrację.
Turkey's accession would have a detrimental effect on integration, too.
Niektóre rodzaje biopaliw mają bardzo szkodliwy wpływ na różnorodność biologiczną i ceny żywności.
Some biofuels are very detrimental to biodiversity and to food prices.
Oczekuje się, że lenalidomid jest szkodliwy dla nienarodzonego dziecka.
Lenalidomide is expected to be harmful to an unborn child.
Oczekuje się, że lenalidomid może mieć szkodliwy wpływ na nienarodzone dzieci.
Lenalidomide is expected to be harmful to the unborn child.
Kaletra zawiera glicerol, który jest szkodliwy w dużych dawkach.
Kaletra contains glycerol which is harmful in high doses.
szkodliwy (też: groźny)
W dodatku nadal oczekujemy na obiecane dopuszczalne stężenia hałasu wywoływanego przez zabawki, który jest szkodliwy dla zdrowia.
In addition, we are also still awaiting the promised limit values for noise made by toys that is deleterious to health.
Koszty nie zostały podzielone pomiędzy wszystkie rodzaje szkodliwych skutków, lecz tylko pomiędzy niewielką grupę czynników.
Costs are not apportioned for all the deleterious consequences caused, only for a small number of factors.
Dane z badań na zwierzętach nie są jednoznaczne, ale wyniki wskazują na możliwe szkodliwe działanie na rozwój wa
Animal data are inconclusive but suggest possible deleterious effects on embryonal/ foetal development (see section 5.3).
szkodliwy (też: niebezpieczny, krzywdzący)
volume_up
injurious {przym.}
szkodliwy (też: zgubny)
volume_up
malefic {przym.}
szkodliwy (też: zły, wrogi, zgubny)
volume_up
malign {przym.}
Oznacza to mniej odpadów, a te, które powstają, nie są tak szkodliwe dla środowiska jak krowie odchody.
So you have less waste, and the waste that you have is not as environmental malign as it is with cow dung.
W najlepszym wypadku, jesteśmy ignorowani i szkalowani, ale bywa też że krzywdzeni przez najrozmaitsze instytucje rządowe, przez szkodliwe planowanie i bezkarność urzędników.
We're at best ignored and maligned and abused, at worst, by negligent regulatory agencies, pernicious zoning and lax governmental accountability.
szkodliwy (też: cuchnący, niezdrowy)
volume_up
noisome {przym.}
szkodliwy (też: niezdrowy)
volume_up
noxious {przym.}
DCM jest toksycznym związkiem chemicznym, ponieważ ma działanie rakotwórcze, odurzające i szkodliwe dla zdrowia.
DCM is a noxious chemical in that it is carcinogenic, has a narcotic effect and has harmful effects on health.
Szkodliwą konsekwencją takiego stanu rzeczy jest sensacyjny proces sądowy w sprawie nacjonalistycznej grupy Ergenekon i wielu wybitnych kemalistów.
A noxious consequence of this is the sensational Ergenekon trial of numerous prominent Kemalists.
Nie mówi się wiele o zmniejszeniu szkodliwych skutków niebezpiecznej i zastraszającej konsumpcji u dzieci i kobiet w ciąży.
There are not many approaches for reducing the harmful effects of the dangerous and noxious consumption on children and pregnant women.
szkodliwy (też: zgubny)
Chciałbym jednak zwrócić uwagę na szkodliwe efekty tego sprawozdania.
However, I should like to point out the pernicious effects of the report.
Ich skutki są jeszcze bardziej szkodliwe w czasie obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego.
The effects of this are even more pernicious in the current period of economic and financial crisis.
A w tym czasie roztocze Varroa kontynuuje swą szkodliwą działalność i pszczoły umierają.
Whilst all this is taking place, the Varroa mite continues its pernicious work and bees die.
szkodliwy
Jedna część dokumentu wprowadza w błąd i jest szkodliwa dla prowadzonych w Nowym Jorku rozmów na temat reformy Rady Bezpieczeństwa.
One part of the text is misleading and prejudicial to the discussions under way in New York on the reform of the Security Council.
volume_up
baneful {przym.}
Żaden rolnik przy zdrowych zmysłach nie stosowałby środka chemicznego, który byłby szkodliwy dla zdrowia publicznego.
No farmer in his right mind would use a chemical which is dangerous to public health.
W sposób niebezpieczny zbliża się on do kampanii informacyjnej na temat szkodliwych efektów palenia.
It bears a dangerous resemblance to the information campaign on the harmful effects of smoking.
Trying to lose weight in the wrong way can be dangerous.
szkodliwy (też: przykry, nieprzyjemny, bolesny, raniący)
volume_up
hurtful {przym.}
szkodliwy (też: wrogi)
szkodliwy (też: zły, groźny, złośliwy, wrogi)
szkodliwy (też: zły, groźny, złośliwy, podły)
volume_up
malicious {przym.}
szkodliwy (też: złośliwy, zjadliwy)
volume_up
malignant {przym.}
szkodliwy (też: groźny, trujący)
volume_up
nocuous {przym.} [rzadk.]

Przykłady użycia - "szkodliwy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishGdzie jest dowód Komisji, że CCCTB nie będzie szkodliwy dla konkurencyjności UE?
Where is the Commission's evidence to prove that CCCTB will not hamper EU competitiveness?
PolishBadania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5. 3).
Studies in animals have shown reproduction toxicity (see section 5.3).
PolishBadania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5. 3).
Studies in animals have shown reproductive toxicity (see section 5.3).
PolishBadania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na rozrodczość (patrz punkt 5. 3).
Studies in animals have shown reproductive toxicity (see section 5.3).
PolishBadania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz 5. 3).
Studies in animals have shown reproductive toxicity (see section 5.3).
PolishBadania na myszach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5. 3).
Studies in mice have shown reproductive toxicity (see section 5.3).
Polishdo Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5. 3).
Studies in animals have shown reproductive toxicity (see section 5.3).
PolishLecz niezrównoważony i niemożliwy do przyjęcia wzrost gospodarczy jest społecznie szkodliwy.
But unsustainable and unacceptable economic growth is socially destructive.
Polishzwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5. 3).
Studies in animals have shown reproduction toxicity (see section 5.3).
PolishBadania pioglitazonu na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5. 3).
Studies of pioglitazone in animals have shown reproductive toxicity (see section 5.3).
PolishTRISENOX przyjmowany przez kobiety w ciąży może być szkodliwy dla płodu.
TRISENOX may cause harm to the foetus when used by pregnant women.
PolishBadania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz 5. 3).
Studies in animals have shown reproductive toxicity (see 5.3).
PolishBadania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję i rozwój płodu (patrz punkt 5. 3).
Studies in animals have shown reproductive and developmental toxicity (see section 5.3).
PolishW badaniach na zwierzętach wykazano szkodliwy wpływ leku na rozrodczość (patrz punkt 5. 3).
Animal studies have shown reproductive toxicity (see section 5.3).
PolishNajpierw pojawi się, wiecie, łagodnie szkodliwy robot, a jeszcze wcześniej nie taki szkodliwy robot.
Before that has to come to be a mildly bad robot, and before that a not so bad robot.
PolishU szczurów samców po dużych dawkach podskórnych takrolimusu obserwowano szkodliwy wpływ na plemniki.
Reduced sperm function was noted in male rats at high subcutaneous doses of tacrolimus.
PolishReklamowanie usług seksualnych i prostytucji ma szkodliwy wpływ na dzieci od najmłodszych lat.
Advertising the sale of sexual services and prostitution corrupts children from a tender age.
PolishBadania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję, w tym dystocję (patrz punkt 5. 3).
Studies in animals have shown reproductive toxicity, including dystocia (see section 5.3).
PolishBadania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję po podaniu dużych dawek (patrz punkt 5. 3).
Studies in animals have shown reproductive toxicity at high doses (see section 5.3).
PolishJest mało prawdopodobne, aby nało enie na skór wi kszej dawki kremu miało jakikolwiek szkodliwy wpływ.
If you put too much cream on your skin, it is unlikely to harm you.