"szkoda" - angielskie tłumaczenie

PL

"szkoda" po angielsku

PL szkoda
volume_up
{żeński}

Po drugie, wymaga ona szybkiego i skutecznego odszkodowania za poniesione szkody.
Secondly, it requires swift and effective compensation for the damage suffered.
Proponowane rozwiązanie jest ze szkodą dla produkcji żywności.
It will damage food production.
Żaden zysk nie może zrekompensować szkód dla środowiska naturalnego.
There is no income that can compensate for the environmental damage this causes.
szkoda (też: uszczerbek)
volume_up
detriment {rzecz.}
W praktyce oznacza to środki oszczędnościowe ze szkodą dla obywateli.
In practice, this means austerity measures to the detriment of citizens.
Odbywa się to przeważnie ze szkodą dla Parlamentu Europejskiego.
This has mainly been to the detriment of the European Parliament.
Wszystkie trzy ze sobą współzawodniczą, ze szkodą dla wszystkich.
All three are competing with each other, to everyone's detriment.
szkoda (też: uszkodzenie, uszczerbek, paskuda)
volume_up
harm {rzecz.}
Żadnych szkód dla rozwijających się owoców ani zawiązków.
No harm to the developing fruit. ~~~ No harm to the fruit set.
Dotychczas przeprowadzone reform wyrządziły rolnictwu Węgier jedynie szkodę.
The reforms to date have done nothing but harm to Hungarian agriculture.
Improwizowane i jednostronne działania mogą nawet przynieść więcej szkody niż pożytku.
Improvised and unilateral actions may even cause harm rather than good.
Odrzucenie takiej okazji do współpracy oznaczałoby szkodę dla polityki dotyczącej zmian klimatycznych.
Throwing that away would be doing a disservice to climate change policy.
Czynimy szkodę naszym dzieciom, jeśli wywołujemy w nich przeświadczenie, że brak im tego, co potrzebne, by się przystosować.
And we do a disservice to our kids when we make them feel that they're not equipped to adapt.
Mówimy o gwałtach, przemocy, handlu, i tak dalej, ale też oddziały ONZ, które tam stacjonują, nie chodzą w blasku chwały, lecz faktycznie wyrządzają szkodę.
We are talking about rape, violence, trading and so on, but the United Nations troops there are not covering themselves in glory and are actually doing a disservice.
szkoda (też: uraz, skaleczenie, rana, kontuzja)
volume_up
injury {rzecz.}
Ofiarom należy również zapewnić wystarczające odszkodowania za poniesione straty czy szkody.
Victims should also be offered adequate compensation for the damage or injury they have suffered.
To spowalnia proces dalszych poszukiwań i czyni ogromne krzywdy moralne i szkody gospodarcze.
This slows down the process of continuing to search for the source, and causes serious moral injury and huge economic damage.
Aby chronić nasz przemysł przed wzrostem importu, który mógłby spowodować szkody lub stworzyć taką groźbę, umowa o wolnym handlu zawiera skuteczny mechanizm ochronny.
To protect our industry against import increases causing or threatening injury, the FTA contains an effective safeguard mechanism.
szkoda (też: ubytek, straty, przegrana, strata)
volume_up
loss {rzecz.}
Uważam, że jest to ze szkodą nie tylko dla kandydata, ale także dla UE.
I believe that this is a loss, not only for the candidate, but also for the EU.
Ostatnie wydarzenia pokazują, że jedyna szkodą, jaka zaistniała były straty finansowe po stronie rolników europejskich.
The latest developments indicate that the only damage to occur was the financial loss for European farmers.
Ale to, co mi było zyskiem, tom poczytał dla Chrystusa za szkodę.
Howbeit what things were gain to me, these have I counted loss for Christ.
szkoda (też: krzywda, intrygi, paskuda, urwis)
volume_up
mischief {rzecz.}
szkoda (też: litość, żal)
volume_up
pity {rzecz.}
Szkoda, że nie przedłożono jeszcze konkretnego wniosku legislacyjnego.
It is a pity that we still do not have a concrete legislative proposal on the table.
Szkoda, że ostrzeżenia płynące ze strony Komisji były zbyt delikatne.
It is a pity that the warnings from the Commission were too gentle.
Naprawdę byłoby szkoda, gdyby tak się stało, dlatego zawarliśmy kompromis.
That really would be a pity, hence this compromise.

Synonimy (polski) dla "szkoda":

szkoda

Przykłady użycia - "szkoda" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishSzkoda tylko, że inne kraje należące do strefy euro nie podjęły takich samych kroków.
I only wish that some of the countries in the Eurozone had acted in the same way.
PolishDzieje się to rzecz jasna ze szkodą dla bezpieczeństwa drogowego i dla konkurencji.
Clearly, this is potentially detrimental to road safety and to competition.
PolishSzkoda, że nie zaprezentowaliśmy naszego stanowiska przed posiedzeniem Rady.
It is a shame that we did not present our position during a Council sitting.
PolishMoim zdaniem szkoda jednak, że ogromne dziedziny nauki zostały wykluczone.
However, I think it is a shame that we have excluded large areas of science.
PolishWielka szkoda, że nie jest zaprojektowany tak, by pomóc autorom w budowaniu plemion.
But what a shame that it's not organized to help authors create movements.
PolishSzkoda, że sprawozdania komitetu wciąż w dużej mierze skupiają się na intencjach.
It is unfortunate that the Committee's reports are still very much fixated on intentions.
PolishTo niedopuszczalne, aby państwo ingerowało w życie kościoła ze szkodą dla tego drugiego.
It is unacceptable for the state to interfere detrimentally in the life of a church.
PolishSzkoda, że nie ma tu nikogo z Rady, kto mógłby nam odpowiedzieć na to pytanie.
It is a shame no one from the Council is here to answer that question.
PolishSzkoda, że w dokumencie nie ma nic o zbrodniach popełnionych na Ormianach.
It is regrettable, however, that the document makes no reference to the Armenian genocide.
PolishA my na to: "Trochę szkoda, bo potrzebujemy 100 mln ekranów rocznie".
And I said, "Well, that's kind of too bad, because we need 100 million units a year."
PolishSzkoda, że dzieje się tak, kiedy mówimy o tak ważnych sprawach.
This is regrettable when we are dealing with a subject as important as this one.
PolishNiestety, jedyną rzeczą, która zostanie osiągnięta, będzie szkoda dla reputacji mojego kraju.
Regrettably, the only thing they achieve is undermining the good name of my country.
PolishSzkoda tylko, że nikt nigdy do tego nie dorósł, i, od tamtego czasu, usiłuje się to stłamsić.
Too bad nobody ever woke up to it, and they've been trying to suppress it since then.
PolishSzkodliwe dodatki muszą zostać wycofane i wielka szkoda, że informacji na ten temat jest tak mało.
Harmful additives must go, and it is a disgrace that the information is so poor.
PolishZatem szkoda, że nasi obywatele zmierzają w całkowicie przeciwnym kierunku.
It is too bad then that we are seeing our citizens moving in completely the opposite direction.
PolishSzkoda, że nie możemy jeszcze zmierzyć rezultatów planu działań.
It is regrettable that we cannot yet measure the results of the action plan.
PolishSzkoda, że pan Barroso opuścił tę Izbę.
on behalf of the EFD Group. - Madam President, it is a shame that Mr Barroso has fled the Chamber.
PolishSzkoda, że raz jeszcze muszę tłumaczyć pani nasz mechanizm głosowania.
It pains me to have to explain our voting mechanism to you yet again.
PolishSzkoda, że rząd Irlandii nie postąpił podobnie w stosunku do tych sześciu hrabstw.
It is unfortunate that the Irish Government has not done likewise in relation to those six counties.
PolishWreszcie reagują, ale reagują po szkodzie, a nie przed szkodą.
At last they are reacting, but they are reacting after the event and not in advance.