"szczęście" - angielskie tłumaczenie

PL

"szczęście" po angielsku

PL szczęście
volume_up
{nijaki}

szczęście (też: zachwyt, radość, uradowanie)
volume_up
happiness {rzecz.}
A w Południowej Afryce kojarzą szczęście z szacunkiem społeczności.
And in South Africa, they associate happiness with seriti or community respect.
Recepta na szczęście -- to po co tu wszyscy przyszliście -- receptą na szczęście są niskie oczekiwania.
The secret to happiness -- this is what you all came for -- the secret to happiness is low expectations.
Myliłam szczęście z czym innym, z brakiem uczuć, dekadencją czy samolubstwem.
I mistook happiness for a lot of other things, like numbness or decadence or selfishness.
szczęście (też: błogosławieństwo)
volume_up
blessing {rzecz.}
I czasem, gdy szczęście nam dopisze, za którymś z pozoru pechowym zakrętem, czeka błogosławieństwo.
And sometimes, if we're real lucky...... there's a blessing waiting for us at the end of that wrong turn.
Isn't it a blessing of fortune?
szczęście
volume_up
cess {rzecz.} [Irl.] [slg.]
szczęście (też: trafność)
volume_up
felicity {rzecz.}
szczęście (też: majątek, fortuna, powodzenie, krocie)
volume_up
fortune {rzecz.}
Jestem bardziej nietykalny niż Achilles; szczęście nie mogło mnie tknąć."
I am more invulnerable than Achilles; fortune hath not one place to hit me."
Teraz my mamy szczęście otworzyć ludziom drogę w przestrzeń kosmiczną.
Now we have the good fortune to open up space.
Południowy Sudan ma szczęście mieć ropę naftową.
Southern Sudan had the good fortune to have oil.
szczęście (też: pełnia szczęścia)
szczęście (też: wena)
Teraz my mamy szczęście otworzyć ludziom drogę w przestrzeń kosmiczną.
Now we have the good fortune to open up space.
Południowy Sudan ma szczęście mieć ropę naftową.
Southern Sudan had the good fortune to have oil.
Mam to szczęście, że jestem filmowcem-rezydentem w Center of Digital Imaging Arts na Boston University.
I have the good fortune of being a filmmaker-in-residence at the Center of Digital Imaging Arts at Boston University.
szczęście
volume_up
good luck {rzecz.}
Może się zdarzyć, że za kilka lat sytuacja się odwróci i wtedy my będziemy mieć szczęście.
It may happen that it comes the other way round in a few years time, then it will be our good luck.
It is our bad luck and their good luck.
To się chyba nazywa "mieć szczęście”.
I think that's good luck.
szczęście (też: szansa, fuks, traf, wena)
volume_up
luck {rzecz.}
Kolejną cechą trickstera jest szczęście.
And another attribute of the trickster is smart luck.
It is our bad luck and their good luck.
Liczba 13 zawsze przynosiła mi szczęście.
The number 13 has always brought me luck.
szczęście (też: atak, uderzenie, strajk)
volume_up
strike {rzecz.}
Po drugie, każda reklama (niestety lub na szczęście) musi zwracać naszą uwagę, być łatwo dostrzegalna, zaskakująca i atrakcyjna.
Second, each advertisement (unfortunately or fortunately) must be obtrusive, attractive, striking and eye-catching.

Przykłady użycia - "szczęście" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMówimy o błędach popełnionych w związku z zamachem, który na szczęście się nie powiódł.
We are talking about mistakes made in an attack that fortunately did not happen.
PolishGdym był zawiścią poruszon przeciwko szalonym, widząc szczęście niepobożnych.
For I was envious at the arrogant, When I saw the prosperity of the wicked.
PolishTym razem, na szczęście, nie z powodu wojny, ale z powodu starzenia się społeczeństwa.
This time, not because of a war, fortunately, but because of an ageing population.
PolishNa szczęście wciąż jest on obecny w Izbie i mogę udzielić mu odpowiedzi.
Thank goodness he is still in the Chamber and therefore I can give him an answer.
PolishPrzez ostatnie trzydzieści lat pomiędzy obydwoma krajami, na szczęście, panował pokój.
For the past thirty years, the two countries have, mercifully, been at peace.
PolishNa szczęście propozycja ta została dziś odrzucona przez większość państw członkowskich.
Thankfully, this proposal was today rejected by the majority of the Member States.
PolishSprawozdawczyni zdecydowała się na szczęście uwzględnić te kwestie w analizie.
The rapporteur has therefore generously chosen an approach that takes this into account.
PolishNa szczęście jednak nasz kolega, pan poseł Peterle, znacznie poprawił jej treść.
Fortunately, our colleague Mr Peterle has vastly improved its content.
PolishNa szczęście nasza instytucja i Rada są gotowe niezwłocznie porozumieć się.
It is fortunate that our institution and the Council are ready to agree without delay.
PolishNa szczęście jednak Parlament może wygłaszać swoje zdanie i może to robić otwarcie.
Fortunately, however, Parliament can give opinions and can do so openly.
PolishNa szczęście moja poprawka, dotycząca wykorzystania regionów i miast, została przyjęta.
Fortunately, my amendment on the use of regions and cities has been adopted.
PolishWszystkie tutaj zgromadzone zacznijmy od przyznania, że mamy szczęście.
So for any of us in this room today, let's start out by admitting we're lucky.
PolishNa szczęście w naszej rezolucji zwracamy uwagę na rolę, jaką mają do odegrania Chiny.
Fortunately in our resolution we recognised that China has a role to play.
PolishNa szczęście pamiętała Pani, żeby to zrobić zanim ten dzień faktycznie minął.
Lucky that you remembered to do this before the day had actually passed.
PolishNiektóre mają szczęście, pośród nich Brad, bo trafiają do ośrodków rehabilitacji.
Some lucky ones -- and among them, Brad -- go to serious rehabilitation centers after that.
PolishNa szczęście jeszcze wiele państw, na przykład Hiszpania, sprzeciwia się takim inicjatywom.
Fortunately, there are countries, such as Spain, which oppose such initiatives.
PolishNależy również wyjaśnić, że na szczęście w Teheranie nie ma ambasad UE.
It should also be clarified that fortunately there are no 'EU embassies' in Tehran.
PolishBudżet UE jest niewielki w porównaniu z budżetami krajowymi - i całe szczęście.
The EU budget is small compared to national ones - and rightfully so.
PolishNa szczęście Komisja Budżetowa także podjęła się tego, by tak zrobić.
Thankfully the Committee on Budgets has also accordingly undertaken to do this.
PolishMiałem szczęście, bo udało mi się znaleźć fotografię nauczyciela siedzącego na książkach.
And I was fortunate to find a photograph of a teacher sitting on some books.