"stracić" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o strącić
PL

"stracić" po angielsku

PL stracić
volume_up
{czasownik}

UE musi utrzymać swoje trwałe stanowisko, aby nie stracić wiarygodności.
The EU must maintain its consistent message so as not to lose its credibility.
Nie chcieliśmy stracić ludzi, którzy mieli pracować na tej plantacji.
We didn't want to lose the people that are going to work in that plantation.
Nawiasem mówiąc dodam, że nowe państwa członkowskie mogą jedynie na tym stracić.
Incidentally, I would add that the new Member States can only lose out here.
stracić (też: tracić, utrącić)
volume_up
to forfeit {czas. przech.} (lose)
Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystek świat pozyskał, gdyby samego siebie stracił, albo sobie uszkodził.
For what is a man profited, if he gain the whole world, and lose or forfeit his own self?
Jest on także pierwszym obywatelem Unii Europejskiej straconym w Chinach od 1951 roku.
He is also the first citizen of the European Union to be executed in China since 1951.
Wielu Irańczyków zostało straconych z przyczyn politycznych, a liczni pozostają nadal w więzieniu.
Numerous Iranians were executed for political reasons and untold numbers remain in prison.
W 2006 r. ponad 1591 osób zostało straconych, a w 55 krajach skazano na karę śmierci ponad 3861 ludzi.
Over 1591 people were executed in 2006; over 3861 people were sentenced to death in 55 countries.

Przykłady użycia - "stracić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTo sprawia, że pozycja wyjściowa jest zupełnie nowa, a porozumienie może na tym jedynie stracić.
It sets a whole new starting point and the agreement will only be the worse because of it.
PolishGdyby walutom krajów, które sobie nie radzą, pozwolono stracić na wartości, nastąpiłoby ożywienie.
If currencies of failing countries had been allowed to fall in value, recovery would have followed.
PolishLecz jednocześnie cały czas mieliśmy świadomość, że ten nowy przełom w każdej chwili może stracić na znaczeniu.
But at the same time we always knew that this new momentum could derail at any moment.
PolishMusimy być bardzo ostrożni, aby nie stracić celu.
We have to be very careful and we have to keep everything in perspective.
PolishCo zaproponował pan przewodniczący Barroso, by pomóc osobom, które jutro mogą stracić pracę?
What proposals has President Barroso made to help those people who may find themselves unemployed tomorrow?
PolishMożecie stracić z oczu fakt, że ta tkanka jest niezwykle mała.
And so let's do a series of comparisons to show you.
PolishTo są trzy obszary, spośród wielu, dzięki którym projekt europejski może zyskać lub stracić wiarygodność.
These are three areas, among others, in which the credibility of the European project could be won or lost.
PolishW imię czego mieli by to stracić?
In the name of what should they be deprived of their livelihood?
PolishWreszcie, Słowenia i Francja ostrzegły Serbię, że jeśli ta nie zaakceptuje EULEX-u, może stracić szansę na członkostwo UE.
Finally, Slovenia and France warned Serbia that it had to accept EULEX, or else risk not joining the EU.
PolishMusimy teraz wdrożyć plan reagowania kryzysowego, aby nie stracić ani minuty, jeżeli coś podobnego wydarzy się ponownie.
We must now put an emergency plan in place so that not a minute is lost if something similar happens again.
PolishPracę może stracić niemal 20 tysięcy pracowników.
Almost 20 000 workers may become unemployed.
PolishStrasburg nie chciał stracić tej instytucji.
Strasbourg did not like losing this institution.
PolishZaufanie jest odczuciem bardzo delikatnej natury, na jego odbudowanie potrzeba wiele czasu, a stracić je można w jednej chwili.
Confidence is a very fragile thing and it takes a long time to recover it and it can be gone in a flash.
PolishCzasem chętnie bierzemy udział w oszustwie, by nie stracić twarzy, albo żeby dochować tajemnicy.
Sometimes we're willing participants in deception for the sake of social dignity, maybe to keep a secret that should be kept secret, secret.
PolishI uczył na każdy dzień w kościele; lecz przedniejsi kapłani i nauczeni w Piśmie, i przedniejsi z ludu szukali go stracić;
PolishCzy jest sens stracić 80 milionów euro w postaci dochodów z ceł, aby zyskać 100 milionów euro w postaci większego przywozu?
Does it make sense to do without EUR 80 million in customs revenue in order to receive EUR 100 million in increased imports?
PolishNiestety wiedza o różnorodności biologicznej jest tak niekompletna, że możemy ją stracić zanim ją w ogóle odkryjemy.
Sadly, our knowledge of biodiversity is so incomplete that we are at risk of losing a great deal of it before it is even discovered.
PolishSądzę, że w ostatnich tygodniach i miesiącach odgrywaliśmy wyjątkowo ważną rolę, gdyż udało nam się nie stracić rozpędu.
I think we have played an extremely important part over the past weeks and months in how we have been able to keep momentum going.
PolishW okresie czterech miesięcy pracę musi stracić przynajmniej 500 osób, aby pracownicy firmy mogli otrzymać takie wsparcie.
In order for the employees of a company to receive this support, at least 500 workers must have been made redundant within a period of four months.
PolishSprawozdanie to ma kluczowe znaczenie, a walka z oszustwami jest czymś, dzięki czemu można zyskać lub stracić zaufanie publiczne.
This report is crucially important, and the fight against fraud is something over which the confidence of the public is either won or lost.