"stawać się" - angielskie tłumaczenie

PL

"stawać się" po angielsku

volume_up
stawać się {czas. zwr.}
volume_up
stawać się {czas. zwr. ndk}

PL stawać się
volume_up
{czasownik zwrotny}

stawać się (też: oberwać, dostać, przyjąć, przyjechać)
volume_up
to get {czas.}
Proszę sprawić, aby jesień była tym momentem, w którym Unia zacznie stawać się wiarygodna, jeśli chodzi o kwestie leśnictwa.
Commissioner, please make autumn the moment when the EU really starts to get credible on forestry.
W miarę rozrastania się listy dokumentów śledzenie dokumentów i plików może stawać się coraz trudniejsze.
As your Documents List grows, it can become difficult to keep track of your documents and files.
Szefowie banków centralnych nie rozwiewają iluzji, lecz raczej są chwaleni wówczas, gdy nieustannie zapewniają, że iluzje te mogą stawać się coraz większe ad infinitum.
The heads of the central banks do not burst the bubbles, but rather are praised when they constantly ensure that the bubbles can continue to grow ad infinitum.
Najwyższy czas, aby i oni uzyskali ochronę dla swoich osiągnięć, co pozwoli im rozwijać się i stawać się ważnymi pracodawcami jutra, których Unia tak rozpaczliwie potrzebuje.
It is high time that they, too, received protection for their achievements so that they grow and become the major employers of tomorrow that our Union so desperately needs.

Synonimy (polski) dla "stawać się":

stawać się

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "stawać się"

stawać czasownik
stawać
się zaimek

Przykłady użycia - "stawać się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishI to jest to, co będziemy robić przez następnych 5000 dni - będziemy stawać się ciałem tej maszyny.
And that's what we're going to do in the next 5,000 days -- we're going to give this machine a body.
PolishTak jak w przypadku innych cefalosporyn barwa przygotowanego roztworu może stawać się ciemniejsza.
As with other cephalosporins, the colour of the reconstituted solution may darken during this period.
PolishTo, co zrobił nie posiadało jakiejś swojej nazwy, ale myślę, że szybko zaczyna się dziś stawać nurtem przewodnim.
Now, what he did didn't used to have a name, but I think it's rapidly becoming quite mainstream.
PolishKomunikacja w kilku językach wraz z rozwojem globalizacji wydaje się stawać coraz bardziej oczywista.
With progressive globalisation, communication in several languages appears to be becoming increasingly natural.
PolishMusisz się stawać coraz lepszy.
But you've got to grab their emotional attention, focused on you, within that first few seconds.
PolishRazem z nami o OBWE powinniście chronić europejskie wartości, a nie stawać się częścią aparatu władzy w kraju.
Together with us and the OSCE, you ought to be protecting European values, not becoming a mechanism for imposing your power at home.
PolishSprawozdanie to jednak stanowi przykład gatunku literackiego, który, jak sądzę, zaczyna stawać się coraz bardziej nierealny.
The report, however, forms part of a genre that I feel is becoming increasingly unreal.
Polishstawać się niewyraźnym
Polishstawać się niewyraźnym
PolishPoprawa oczekiwanej długości życia i standardów życia zaczynają stawać się raczej problemem, a nie wszechludzkim i w związku z tym ogólnoeuropejskim celem.
Improvements to life expectancy and living standards are becoming a problem, rather than a pan-human - and, hence, pan-European - objective.
PolishPowstały prace, które czerpały z założeń sztuki konceptualnej i które — jako mniej tradycyjne monumenty — miały się stawać „kamieniami obrazy”.
Works have been created which very often draw on Concept Art and are intended to be less a traditional monument then a “stone that will make men stumble”.
PolishPowinniśmy podjąć ten temat, gdyż zapewni on większą widoczność dla projektów tego rodzaju, a my będziemy w ramach tego procesu stawać się E-odporni.
We should take that forward because it will generate greater visibility for projects of this kind and we will be making ourselves E-proof in the process.
PolishNabyte kompetencje językowe powinny stawać się pomocne w podnoszeniu kwalifikacji, zdobywaniu lepszej pracy czy nabywaniu nowych kontaktów interpersonalnych.
Acquiring linguistic competence should be instrumental in improving one's qualifications, finding a better job or acquiring new interpersonal contacts.
PolishUważamy, że Parlament Europejski nie może nigdy stawać się ekspertem dla diatryb krajowych, zwłaszcza w tak wrażliwych kwestiach i dramatycznych sprawach.
We believe that the European Parliament must never turn into a sounding board for national diatribes, especially on such sensitive questions and dramatic issues.
PolishRówność i solidarność międzypokoleniowa w Unii Europejskiej zaczynają stawać się jednymi z najważniejszych wyzwań europejskiej polityki społecznej na najbliższe dziesięciolecia.
Equality and solidarity between generations within the European Union are becoming one of the most important challenges for European social policy in the coming decades.
Polish" Rozmowa dalej trwała, z mind mapami słów i bardzo szybko zaczynało stawać się jasne, że zamiast być olśniony błyskotliwością, zostałem serio zaskoczony głupim gadaniem.
Dialog kept on going, with mental maps of words, and pretty soon it was becoming obvious that instead of being dazzled with brilliance, I was seriously being baffled with bullshit.