PL starać się
volume_up
{czasownik zwrotny niedokonany}

starać się (też: adresować, celować, zamierzać, wycelować)
volume_up
to aim {czas.}
Po drugie, powinniśmy starać się osiągnąć nowe "przywództwo wartości”.
Secondly, we should aim to achieve a renewed 'value leadership'.
W trakcie czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej musimy starać się osiągnąć polityczne porozumienie.
We must aim for a political agreement at the European Council meeting in June.
Przygotowując takie deklaracje dotyczące praw człowieka, musimy starać się o wyważone, uczciwe podejście.
When we produce these human rights declarations, we must aim for a balanced, fair approach.
starać się (też: spróbować, próbować, usiłować, pokusić)
volume_up
to buck up {czas.} [pot.]
Należy starać się, aby strzykawka doustna nie dotknęła wnętrza ust.
Try not to let the oral syringe touch the inside of the mouth.
Pominięcie zażycia leku STOCRIN Należy starać się zażywać lek regularnie.
If you forget to take STOCRIN Try not to miss a dose.
Pominięcie zażycia leku SUSTIVA Należy starać się zażywać lek regularnie.
If you forget to take SUSTIVA Try not to miss a dose.
to do one's best
starać się

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "starać się"

starać czasownik
English
się zaimek

Przykłady użycia - "starać się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishAle mimo tych trudności i poważnej sytuacji, musimy starać się uniknąć niepowodzenia.
And yet, in these difficult and serious circumstances, we must avoid failure.
PolishNadal powinniśmy jednak starać się zacieśniać współpracę z tymi krajami.
We should continue with the efforts to involve those countries more intimately.
PolishSprawia, że rzeczy wydają się tak pociągające, że musimy się starać je zdobyć.
It makes something look so attractive that you just have to go after it.
PolishMusimy także starać się wypracować w Europie politykę kontrolowanej imigracji.
We must also move towards a policy of controlled immigration in Europe.
PolishMusimy zatem starać się zapobiegać takim czynom wszelkimi dostępnymi środkami.
We must therefore fight to prevent such acts using all available means.
PolishPowinniśmy starać się poszerzyć grono krajów, z którymi chcemy zawrzeć porozumienie.
We should be widening the group of countries with whom we wish to conclude an agreement.
PolishJak stosować Volibris Należy starać się przyjmować tabletkę o tej samej porze każdego dnia.
How to take Volibris It is best to take your tablet at the same time each day.
PolishBędziemy więc aktywnie współpracować w Genewie i wspólnie starać się dojść do porozumienia.
We will continue, therefore, to work actively in Geneva and bilaterally to get a deal.
PolishNigdy nie przestawaj starać się być najlepszym jak potrafisz -- tylko to jest w twojej mocy.
Never cease trying to be the best you can be -- that's under your control.
PolishTo sprawi, że wszyscy będą się starać dotrzymać poszczególnych ustalonych terminów.
It will keep everyone working towards a series of set deadlines.
PolishPonadto musimy starać się stworzyć własne źródło finansowania budżetu UE.
Moreover, we will need to work on an own resource for the EU budget.
PolishSądzę, że należy jak najusilniej starać się uzmysłowić ten fakt obu stronom.
I think that this cannot be hammered home enough to both parties.
PolishBędziemy starać się także poszukiwać innych sposobów poprawy ochrony granic.
We will also continue to look at everything else that can be done to improve border surveillance.
PolishUważam, że musimy się bardziej starać, by pozwolić naszym obywatelom śledzić nasze prace.
I think we need to do more to allow our citizens to follow our work.
PolishW tym celu musimy starać się współpracować z małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
To that end, we must manage to work in tandem with SMEs.
PolishBardzo panu dziękuję i obiecuję starać się najlepiej, jak potrafię.
Thank you so much, and I promise to be on my best behaviour.
PolishA kontynuacją tej logiki myślenia jest to, że nie trzeba starać się zaspokoić swojego pragnienia szczęścia.
But the extension of the logic is that you don't need to fulfill your desire to be happy.
PolishJa nie mówić bardzo dobra, ale się mocno starać.
The wrist is -- I doesn't speak very many, but I do the best, what I are.
PolishDajecie państwo przyzwolenie na niejawność zamiast starać się o pełną przejrzystość.
You approve secrecy instead of transparency.
PolishDlatego właśnie należy starać się, by neoliberalne tendencje panujące w Europie zepchnąć jeszcze bardziej do defensywy.
That is why the neoliberal Zeitgeist in Europe must be driven further back.