"stan" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o stanąć
PL

"stan" po angielsku

PL stan
volume_up
{męski}

1. ogólne

stan (też: brzuch, pas, talia)
stan (też: wywar, zasób, towar, magazyn)
volume_up
stock {rzecz.}
Wcale nie ma pewności, że w nowych, niedawno wdrożonych środkach ten stan rzeczy faktycznie został uwzględniony.
There is no faith that the new measures implemented recently are actually being taken stock of.
Niepokojący stan stada sardeli w Zatoce Biskajskiej doprowadził do zamknięcia łowiska w roku 2005.
The worrying conservation status of the anchovy stock in the Bay of Biscay led to the closure of the fisheries in 2005.
Tuńczyk błękitnopłetwy ze wschodniego Atlantyku i z Morza Śródziemnego stanowi kluczowe zasoby Wspólnoty.
The Eastern Atlantic and Mediterranean bluefin tuna is a key stock for the Community.

2. "nastrój, sytuacja"

stan (też: byt, państwo)
volume_up
state {rzecz.}
To ważne, że sprawozdanie rzeczywiście podkreśla ten niezadowalający stan rzeczy.
It is important that the report actually highlights this unsatisfactory state of affairs.
Niestety, nie można wykluczyć, że stan wyjątkowy ulegnie przedłużeniu.
Unfortunately, it cannot be ruled out that the state of emergency will be extended.
Stan stosunków transatlantyckich po wyborach prezydenckich w USA (
The state of transatlantic relations in the aftermath of the US elections (

3. "kondycja"

Taki stan określany jest jako hiperkalcemia wywołana chorobą nowotworową.
This condition is known as tumour-induced hypercalcaemia.
Z tego powodu stan pacjenta będzie ściśle monitorowany podczas leczenia.
The hospital staff will monitor your condition closely during treatment.
Pozwala on kontrolować stan pacjenta, ale nie powoduje wyleczenia zakażenia HIV.
This medicine helps to control your condition, but it is not a cure for HIV infection.

4. "warstwa społeczna"

stan (też: warstwa, rodzaj, klasa, gromada)
volume_up
class {rzecz.}
Wreszcie, wydłużenie odcinka QT stanowi efekt klasy antagonistów dopaminy.
Lastly, QT-prolongation is a class-effect of dopamine-antagonists.
W dzisiejszym stanie rzeczy muszą czuć się jak ofiary drugiej lub trzeciej kategorii.
As things stand today, they are bound to feel like second- or third-class victims.
kapitalistyczny rozwój regionalny nie jest w stanie zlikwidować konfliktów klasowych mających miejsce w ramach systemu;
regional development within capitalist frameworks cannot remove class conflicts in the system;
volume_up
estate {rzecz.}
Pozwólcie mi państwo sparafrazować powiedzenie Sieyèsa na temat trzeciego stanu. "Czym jest mobilność w mieście?
To paraphrase the famous saying by Sieyès on the Third Estate: 'What is urban mobility in a city?

5. "część sukni"

stan
volume_up
bodice {rzecz.}

6. "np. sukienki"

stan (też: brzuch, talia)
volume_up
midriff {rzecz.}

7. Polityka

stan
volume_up
state {rzecz.}
To ważne, że sprawozdanie rzeczywiście podkreśla ten niezadowalający stan rzeczy.
It is important that the report actually highlights this unsatisfactory state of affairs.
Niestety, nie można wykluczyć, że stan wyjątkowy ulegnie przedłużeniu.
Unfortunately, it cannot be ruled out that the state of emergency will be extended.
Stan stosunków transatlantyckich po wyborach prezydenckich w USA (
The state of transatlantic relations in the aftermath of the US elections (

8. "talia"

stan (też: stanik)
volume_up
waist {rzecz.}

Przykłady użycia - "stan" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNastępnie objawy będą zwykle stopniowo zanikać (stan ten nazywa się remisją).
Your symptoms will then usually improve gradually (this is called a remission).
PolishOsteoporoza, stan, w którym rola suplementacji wapnia jest dobrze udokumentowana.
Osteoporosis, where the role of calcium supplementation is well established.
PolishJeśli pacjent ma powyżej 65 lat, lekarz może dokładniej kontrolować jego stan zdrowia.
If you are over 65 years of age your doctor may monitor your health more closely.
PolishU dwóch badanych stan ustąpił bez przerywania leczenia produktem INCRELEX.
In two subjects the events resolved without interruption of INCRELEX treatment.
PolishMogę jedynie poprosić Parlament na sesji plenarnej, by poprawił ten stan rzeczy.
I can only ask Parliament and plenary to improve matters in this respect.
PolishPo upływie pierwszych 4 tygodni leczenia lekarz prowadzący oceni stan skóry pacjenta.
Four weeks after finishing this first treatment, your doctor will assess your skin.
Polishna karcie Diagnostyka w Narzędziach Google dla webmasterów, to jest to stan prawidłowy.
page of the Diagnostic tab in Google Webmaster Tools, this is the correct status.
PolishKomisja ma jednak czelność zamykać oczy na ten stan rzeczy. Dyrekcja Generalna ds.
The Commission, however, has had the temerity to turn a blind eye to this.
PolishStan ogólny większości pacjentów włączonych do badania wynosił według ECOG ≤ 1.
The majority of patients included had an ECOG performance status of ≤ 1.
PolishPowinniśmy skupić się na tym zarówno jeśli chodzi o stan obecny, jak i przyszłość UE.
This is what we must focus on for both the present and the future of the EU.
Polish. ~~~ Stan lokalnej gospodarki się poprawia.
They become consumers and producers and local economies begin to spiral up very rapidly.
PolishPytanie dotyczące odpowiedzialności za ten stan rzeczy oczywiście pominę milczeniem.
Clearly, I shall pass over the question of the responsibility for all this.
PolishObecnie nie jest znana przyczyna i odległy wpływ tych zmian na stan zdrowia.
The cause and long-term health effects of these conditions are not known at this time.
PolishW dowolnym momencie możesz sprawdzić stan przesłanej prośby o usunięcie.
Once you’ve submitted a removal request, you can check its status at any time.
PolishZgadzam się z tymi, którzy zwrócili również uwagę, że demokracja to nie stan chwilowy.
I agree with those who have also pointed out that democracy is not a moment in time.
PolishObecnie nie jest znana przyczyna i odległy wpływ tych zmian na stan zdrowia.
The cause and long-term health effects of these conditions are not known.
PolishPodczas zażywania leku Baraclude lekarz będzie regularnie kontrolować stan pacjenta.
Your doctor will monitor you regularly while you are receiving Baraclude.
PolishSkutkiem tego szczepionka wywołuje stan odporności przeciwko wirusom białaczki kotów.
As a consequence, the vaccine induces an immune status against feline leukaemia virus.
Polishsuchość jamy ustnej, stan zapalny jamy ustnej, odruchy wymiotne, zaparcia, wzdęcie brzucha,
dry mouth, mouth inflammation, retching, constipation, distension of the abdomen,
PolishNie dokonuję tutaj oceny wartościującej, jedynie stwierdzam stan rzeczy.
I am not making a value judgement in saying this, I am simply stating the situation.