"sprawiać" - angielskie tłumaczenie

PL

"sprawiać" po angielsku

volume_up
sprawiać {czas. ndk}

PL sprawiać
volume_up
[sprawiam|sprawiałbym] {czasownik niedokonany}

To sprawia, że w starciu z tymi, którzy ich krzywdzą, odczuwamy silne emocje.
It gives us very strong feelings about those who cause harm.
Każda mała przeszkoda, każda mała górka, sprawiała, że ci chłopacy stawali w miejscu, poddając się.
Every small obstacle, every slight uphill, would cause these fellows to stop in their tracks and give up.
Przeciwnie - sprawia to, że przyglądamy się Ukrainie z ogromnym niepokojem.
Instead, it causes us to watch Ukraine with great concern.
sprawiać (też: powodować, dać początek)

Przykłady użycia - "sprawiać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPrezydium mogłoby łaskawie nie sprawiać posłom kłopotów z tego powodu.
The Bureau should be so kind as not to trouble the Members on this account.
PolishJednocześnie problemy może sprawiać kontrola materiałów przywożonych z państw trzecich.
At the same time, monitoring materials arriving from third countries may raise problems.
PolishDlatego zapłacenie wierzycielom w terminie nie powinno sprawiać trudności.
Therefore, it should not be difficult to pay its creditors punctually.
PolishChcemy dalej sprawiać, by instytucje działały efektywniej.
Ladies and gentlemen, we want to continue to make the institutions operate more efficiently.
PolishJednocześnie musimy dziś sprawiać wrażenie Europy, która pracuje dla wszystkich.
At the same time, we must give the impression this morning of a Europe that is working for everyone.
PolishMoje przemówienie może sprawiać wrażenie ostrej, ale chcę wiedzieć, co się dzieje.
I may sound a bit harsh, but I want to know what is going on.
PolishZmaganie się z tymi słabościami mogłoby sprawiać jeszcze więcej trudności.
In fact it would make them even more difficult to address.
PolishJeśli choroba nie jest leczona, kości mogą zostać zniekształcone, mogą sprawiać ból, a także mogą się łamać.
If the disease is not treated, bones may become deformed and painful, and may break.
PolishChciałem ratować świat i sprawiać, by wszyscy byli szczęśliwi.
I wanted to save the world and then make everyone happy.
PolishEuropejska polityka konkurencji powinna sprawiać, że rynek wewnętrzny będzie konkurencyjny w skali światowej.
European policy on competition should make the internal market competitive on a global level.
PolishLalki teatralne zawsze muszą sprawiać wrażenie żywych.
PolishŚwiatłowody mają oczywiście informować przedmiot, ale też sprawiać wrażenie wrażliwości ludzkiego oka.
And the idea of those fiber opticals is to inform the object, for sure, but creates the idea of an eye sensibility of the object.
PolishChcemy sprawiać wrażenie, że Meksyk ma grypę.
PolishKiedy prosić o pomoc opiekuna Wykonanie wstrzykiwań, zwłaszcza na początku, w niektóre miejsca, np. górną część ramienia, może sprawiać kłopot.
When to have a carer help you Certain injection sites, such as the upper arms, can be difficult to use at first.
Polishsprawiać, że ktoś czuje się jak u siebie
PolishJa także nie jestem przeciwna danym dotyczącym przelotu pasażera (PNR) jako takim, chociaż do pewnego stopnia mogę sprawiać takie wrażenie.
I too am not against passenger name records (PNR) per se, even though that impression is being conveyed to some extent.
PolishMusimy sprawiać wrażenie zajętych.
PolishUwielbia sprawiać, że ludzie się śmieją." "Jak umarł?" "Tortury." "Ostatnie słowa do matki, która podzieliła jego los:" "Nie martw się, ONZ do nas dotrze."
Favorite sport: football. ~~~ What did he enjoy most?
PolishPrzestańmy sporządzać sprawozdania i rezolucje, przy pomocy których staramy się sprawiać wrażenie, że osiągnęliśmy porozumienie i jednomyślność.
Let us not continue producing reports and resolutions which attempt to give the impression of agreement and unanimity.
Polishsprawiać, że wszystko się w kimś przewraca