PL spełniać
volume_up
[spełniam|spełniałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

spełniać (też: zastosować się do)
Zdaniem Komisji bułgarskie ustawodawstwo wydaje się spełniać te wymogi.
For the Commission, Bulgarian legislation seems to comply with these requirements.
Podkreślam, że powinny one spełniać obowiązujące wymogi i standardy pracy.
I stress that they must comply with the working standards and requirements currently in force.
Muszą oni spełniać wymogi coraz bardziej skomplikowanych systemów.
They must comply with increasingly complex systems.
Przed ponownym leczeniem pacjenci muszą spełniać podane powyżej podstawowe kryteria.
Prior to re-treatment, patients must fulfil the baseline criteria defined above.
Nie możemy kryć się za plecami innych, ale spełniać nasze zobowiązania.
We must not hide behind others, but must fulfil our own obligations.
„Przydatność” oznacza, że statystyki ESBC muszą spełniać zgłoszone i dorozumiane potrzeby użytkowników.
“Relevance” means that ESCB statistics must fulfil stated or implied user needs.
Spełniają one te funkcje naszej przyrody, które podtrzymują działanie naszych ekosystemów.
They are nature's service providers that keep our ecosystem running.
Ze strony Komisji pragnę powiedzieć, że musimy utrzymać nasze środki kontroli i dopilnować, żeby państwa członkowskie spełniały wymagania naszych przepisów.
On the Commission side, we have to keep up our controls and make sure that Member States comply with our regulations.
Ludzie nękani przez ubóstwo, głód, nędzę i wojnę nadal będą przepływać przez Morze Śródziemne, niezależnie od tego czy spełniają nasze kryteria czy nie.
Pushed by poverty, hunger, squalor and war, people will keep crossing the Mediterranean whether they fit our criteria or not.
spełniać (też: spełnić)
volume_up
to live up to {czas.} (sth: expectations, promises)
Jesteśmy zdecydowani spełniać oczekiwania naszych obywateli i prowadzić ich ku przyszłości, którą będzie cechował pokój i dobrobyt.
We are determined to live up to the expectations of our people and lead them towards a peaceful and prosperous future.
W istocie nie spełnia wymagań, które sama sobie stawia.
Yet it does not, in reality, live up to what it asks of itself.
Mam nadzieję, że teraz zrealizują to w praktyce i spełnią oczekiwania naszych partnerów z krajów AKP.
I hope they do so in practice now and live up to the expectations of our colleagues in ACP countries.
Jak zauważyliśmy, tablica wyników rynku wewnętrznego spełnia swoją rolę jako środek nacisku i posiada jeszcze spory potencjał rozwojowy.
As we have noted, the Internal Market Scoreboard performs its function as a means of exerting pressure and there is still considerable development potential.
Konwencja jest wiążąca wobec wszystkich państw członkowskich i dobrze spełnia swoje funkcje.
The Convention is binding on all the Member States and performs its function well.
Liczę, że właściwe organy państw członkowskich, będących stronami konwencji z Espoo, spełnią swoje obowiązki i w należyty sposób przyjmą na siebie zobowiązania.
I expect that the competent authorities in all the Member States, which are parties to the Espoo Convention, will perform their duties and assume their responsibilities as they ought to.
spełniać (też: spełnić)
volume_up
to follow through {czas.} (threat)
volume_up
to humor {czas.} [Amer.]
volume_up
to humour {czas.} [Bryt.]

Synonimy (polski) dla "spełniać":

spełniać

Przykłady użycia - "spełniać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWiększość kobiet zarówno chce być matkami, jak spełniać się w życiu zawodowym.
Most women wish both to become mothers and to have a professional career.
PolishMogą one także spełniać nietypowe wymagania co do elastyczności i instalacji.
They can also meet unusual requirements for flexibility and installation.
PolishSamochody nowe będą spełniać wyższe normy jakości w porównaniu z samochodami używanymi.
However, new cars will have a higher standard of ‘quality' compared to second-hand cars.
PolishImportowane produkty muszą spełniać te same kryteria jakości, co produkty pochodzące z UE.
Imported products must satisfy the same quality criteria as those produced in the EU.
PolishKomisja powinna spełniać swoją rolę; niech służy interesom obywateli UE.
The Commission must serve a purpose; let it serve the interests of the European people.
PolishEuropa powinna spełniać rolę obrońcy w dzisiejszym zglobalizowanym świecie.
Europe has to play the role of protector in today's globalised world.
PolishW momencie, gdy statek przestaje spełniać swoją rolę, musimy przestać myśleć o nim jak o statku.
Once a ship ceases to be suitable for use, we must stop thinking of it as a ship.
PolishDruga dotyczy kontraktów długoterminowych, które muszą spełniać określone warunki.
The second concerns long-term contracts which are subject to compliance with certain principles.
PolishDnia 19 września pakiet z tym sprawozdaniem ostatecznie zaczął spełniać nasze oczekiwania.
On 19 September the package with this report has finally begun to meet our expectations.
PolishStarać się, by poszczególne części miasta, mogły w ciągu doby spełniać różne funkcje.
Try to understand the sectors in the city that could play different roles during the 24 hours.
PolishPrzedsiębiorstwa w UE muszą spełniać pewne wymogi w zakresie ochrony środowiska, które obejmują:
EU companies have to meet certain environmental requirements, which include:
PolishOśrodki doskonalenia muszą spełniać wszystkie właściwe wymogi.
Centres of excellence must have all the conditions and preconditions in place.
PolishKomisja pragnie zatem spełniać oczekiwania obywateli w praktyce.
The Commission therefore wishes to meet citizens' expectations in practice.
PolishRumunia musi korzystać z wszystkich praw i spełniać wszystkie obowiązki państwa członkowskiego UE.
Romania must enjoy all the rights and obligations of an EU Member State.
PolishNie musi spełniać wymogów podyktowanych przepisami kraju pochodzenia.
It does not have to abide by the rules of the country of origin.
PolishEuropejski Bank Centralny zacznie spełniać jeszcze ważniejszą rolę.
The European Central Bank will have an even more important role.
PolishWszystkie instrumenty, które stosujemy do osiągania celów politycznych muszą spełniać pewne kryteria.
All the instruments that we use to achieve policy objectives must meet certain criteria.
PolishJa będę sprawozdawcą, a moje sprawozdanie będzie spełniać cztery cele.
I will be the rapporteur, and my report will have four aims.
PolishPod tym względem system musi spełniać rolę siatki bezpieczeństwa, zgodnie z jego pierwotnymi założeniami.
The system must play the role of a safety net in this regard, as originally intended.
PolishZ uwagi na okres przejściowy producenci nie musieliby spełniać tego celu aż do 2020 roku.
Following a transition period, the manufacturers would not be required to reach this limit until 2020.