PL spełnić
volume_up
{czasownik}

volume_up
to fulfil {czas.} [Bryt.]
Będziemy oczywiście musieli spełnić oczekiwania jej obywateli i rządu irlandzkiego.
Of course, we then have to fulfil the expectations of the Irish population and the Irish Government.
W 1995 roku trzy nowe państwa strefy Schengen musiały jedynie spełnić parę formalności.
In 1995 the three new Schengen states only had to fulfil a few formalities.
Aby wejść do strefy euro, każdy z 17 krajów musiał spełnić kryteria konwergencji.
To join the euro area, the 17 countries had to fulfil the
volume_up
to fulfill {czas.} [Amer.]
3xx (Przekierowano) W celu spełnienia żądania niezbędne jest dodatkowe działanie.
3xx (Redirected) Further action is needed to fulfill the request.
Jest to oburzające żądanie, którego Czechy nie mogą spełnić.
This is an outrageous demand and one that cannot be fulfilled by the Czech Republic.
Oczywiście, żeby wejść do Unii Europejskiej trzeba spełnić kryteria.
Of course, in order to accede to the European Union, there are criteria which need to be fulfilled.
Niestety w rezolucji pana posła Schmitta nie udaje się spełnić tej wstępnej obietnicy.
Unfortunately, Mr Schmitt's resolution fails to keep its introductory promise.
Możemy przyglądać się Kazachstanowi w przyszłych latach, by zobaczyć, czy spełni on te warunki.
We can keep an eye on Kazakhstan in the years ahead to see if it meets those conditions.
Ładowanie tam pieniędzy jeszcze bardziej opóźni obiecane finansowanie 10 nowych wschodnich członków UE - tę obietnicę dopiero trzeba spełnić.
Pumping money in now will only further delay the promised funding of the 10 new eastern EU members - a promise yet to be kept.
spełnić (też: spełniać)
volume_up
to live up to {czas.} (sth: expectations, promises)
Grecja musi wykonać swoją część zadań, spełnić obietnice i zreformować swoją politykę.
Greece must do its part, live up to its promises and reform its policy.
to live up to all the hype
Sama w sobie niczego jednak nie gwarantuje: przywódcy polityczni muszą teraz podjąć ważne decyzje, by spełnić pokładane w niej nadzieje.
However in itself, it is not a guarantee: political leaders will now need to make some important decisions in order to live up to it.
Dlaczego więc rynki rolne nie spełniły naszych oczekiwań?
So why didn't agriculture markets perform to expectations?
Uważam, iż wskazuje ona ważne warunki, jakie Unia i państwa członkowskie powinny spełnić, aby móc lepiej realizować wyznaczone w traktacie lizbońskim zadania.
I believe that it identifies key conditions which the EU and the Member States should meet in order to be able to perform better the tasks enshrined in the Treaty of Lisbon.
Cieszy fakt, że te kraje, które spełniły przyjęte przez nie dotychczasowe zobowiązania, mogą również walnie przyczynić się do jak największej płynności procesu przekraczania granic.
It is gratifying that these countries, which have fulfilled the commitments they have made to date, can also be instrumental in making the process of crossing borders as smooth as possible.
Spośród wielu zachęt i warunków, jakie należy w tym celu spełnić, chciałabym podkreślić znacznie ważnego czynnika, jakim jest edukacja.
From the multitude of incentives and conditions to be observed for this purpose, I would like to underline the importance of a major factor, namely education.
spełnić (też: wypełnić, wypełniać, zdawać, zdać)
W ubiegłym roku grupa wpływowych instytucji naukowych zaczęła dążyć w kierunku spełnienia tego marzenia.
Indeed, in the past year, a group of influential scientific institutions have begun mobilizing to realize this dream.
spełnić (też: spełniać)
volume_up
to follow through {czas.} (threat)
volume_up
to humor {czas.} [Amer.]
volume_up
to humour {czas.} [Bryt.]

Przykłady użycia - "spełnić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDroga jest długa i trudna, a założeń nie uda się spełnić z dnia na dzień.
It is a long and difficult road and the objective will not be achieved overnight.
PolishŻeby spełnić swoje zadanie, statystyki muszą być neutralnym narzędziem, niczym więcej.
To be fit for purpose, however, statistics need to be a neutral tool, no more.
PolishWszyscy oczywiście jesteśmy zgodni, że Turcja musi spełnić warunki protokołu dodatkowego.
We all agree, of course, that Turkey has to comply with the additional protocol.
PolishWymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
PolishDla przykładu, trudno jest spełnić te wymogi, gdy mamy do czynienia z powodzią.
It is rather difficult to meet these requirements when floods are involved, for instance.
PolishUnia Europejska musi także spełnić swoją rolę w monitorowaniu procesu mediacji.
I also say that the European Union must play its part in monitoring the mediation process.
PolishZauważamy, że istnieje szereg potrzeb, jakie trzeba spełnić, aby dalej zwiększać mobilność.
We can see a number of needs that exist with a view to increasing mobility further.
PolishRaz jeszcze powiem, że Turcja musi spełnić w tym celu bardzo wiele warunków.
Again, Turkey must meet a very large number of conditions to that end.
PolishZjednoczone Królestwo i Francja nie zdołały spełnić obietnic zawartych w deklaracji z St Malo.
The UK and France have failed to deliver the promises of the St Malo Agreement.
PolishJednak wiedziałem, że będę do tego potrzebować super mocy, by spełnić to marzenie.
But I knew that I'd need superpowers to make my dreams come true.
PolishKrótko mówiąc, jest jeszcze wiele do zrobienia, by spełnić nasze wspólne cele społeczne.
In short, more has to be done in order to meet our common social goals.
PolishOczywiście trzeba spełnić formalne wymogi członkostwa i przeprowadzić reformy.
The formal membership requirements must, of course, be met, and reforms need to be carried out.
PolishNie możemy stawiać wygórowanych oczekiwań, których nikt nie jest w stanie spełnić.
We must not raise excessive expectations which no one can meet.
PolishZwracam się do Rzecznika Praw Obywatelskich: przepraszam, ale teraz postaram się spełnić tę prośbę.
Ombudsman, my apologies, as I am going to comply with that request at this point.
PolishWracając do sprawy najważniejszej, obecnie urzędy celne muszą spełnić pięć celów strategicznych:
Coming back to the core issues, customs today have to meet five strategic objectives:
PolishDlatego też Republika Czeska postanowiła działać sama i spełnić pragnienie swych obywateli.
That is why the Czech Republic has decided to go it alone and grant its citizens their wish.
PolishStrategia UE 2020 musi umożliwić znalezienie rozwiązań, które pomogą spełnić te oczekiwania.
The EU 2020 Strategy must find solutions to meet these expectations.
PolishZobowiązania te łatwo mogą spełnić jedynie przestępcy, ale nie studenci, badacze czy dziennikarze.
Only criminals can easily meet them, but students, researchers and journalists cannot.
PolishJest to oburzające żądanie, którego Czechy nie mogą spełnić.
This is an outrageous demand and one that cannot be fulfilled by the Czech Republic.
PolishOgólnie rzecz biorąc, jest ona krokiem we właściwym kierunku, pomagającym spełnić te dwa wymogi.
Overall, this is a step in the right direction towards fulfilling these two requirements.