"skróty" - angielskie tłumaczenie

PL

"skróty" po angielsku

volume_up
skróty {niemęskoos.}

PL skróty
volume_up
{niemęskoosobowy}

skróty
Skróty nazw krajów są zgodne z oznaczeniami stosowanymi na tablicach rejestracyjnych pojazdów.
The abbreviations for countries are those used on nationality plates on cars.
Skróty: # subj: liczba podmiotów; SC: serokonwersja; SN: sero- neutralizacja; (*) przebadano na 322 osobach
Abbreviations: # subj: number subjects; SC: seroconversion; SN: sero-neutralisation; No sAE: no serious AE; (*) tested in 322 subjects
EMEA, EEA, EFSA i ECDC - to są skróty nazw naszych agencji, z pracy których jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani - one także odzyskały swoje pieniądze.
The EMEA, EEA, EFSA and ECDC - these are the abbreviations for our agencies, with whose work we are entirely satisfied - have also recovered their money.

Synonimy (polski) dla "skrót":

skrót

Przykłady użycia - "skróty" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTe skróty działają nawet w przypadku przechodzenia między dokumentami różnego typu.
This even works when going from one doc type to another.
PolishW trakcie szczytu musimy jasno dawać do zrozumienia, że nie ma żadnych politycznych "dróg na skróty”.
We must be clear at the summit that there are no political short-cuts.
PolishPowinienem podkreślić, że nie opowiadamy się za obniżeniem kryteriów ani za stworzeniem drogi na skróty.
I should stress that we are not advocating lowering the criteria or providing a short cut.
PolishZatem powinniśmy unikać jakiegokolwiek chodzenia na skróty, by osiągać nasze cele w zakresie odnawialnych źródeł energii.
Therefore, we should avoid any corner-cutting in trying to reach our renewable goals.
PolishNie ma darmowych pieniędzy i nie ma dróg na skróty.
There is no free money and there are no short cuts.
PolishNadszedł czas podejmowania na szczeblu narodowym odważnych decyzji idących daleko w przyszłość i bez drogi na skróty.
This is a time for brave decisions at national level, with a long-term view and without cutting any corners.
PolishCięcie kosztów polega na wyborze drogi na skróty.
PolishTu nie ma dróg na skróty.
PolishAdresy internetowe zabezpieczone przy użyciu protokołu SSL rozpoczynają się od liter https:, a nie http:, tak więc te skróty są często używane zamiennie.
Web addresses that are secured with SSL begin with https: rather than http: so the terms are often used interchangeably.
Polishpójść na skróty
PolishEuropejskie, krajowe, regionalne oraz loklane władze nie mogą iść na skróty, gdy my budujemy społeczeństwo wolne od wykluczenia oraz Europę dla wszystkich.
The European, national, regional and local authorities cannot take the easy route when we are building an inclusive society and a Europe for all.
PolishJakkolwiek sprawozdanie zawiera kilka słusznych stwierdzeń, uważam jednak, że znów wprowadzi ono "na skróty” elementy modelu "flexicurity” na europejski rynek pracy.
Although there are some good points in the report, I believe that the report will again introduce elements of flexicurity on the European labour market via a short cut.
PolishPrzed wejściem w życie traktatu lizbońskiego Rada często działała jednak na skróty, przyjmując szybko takie zasady poprzez ich włączenie do rozporządzenia w sprawie kwot.
However, prior to the entry into force of the Lisbon Treaty, the Council often took short-cut measures to adopt such rules quickly by including them in the regulation on quotas.
PolishKontrolowanie imigracji przy pomocy zezwoleń i wiz jest dobre, natomiast niekontrolowana imigracja jest zła, ponieważ stanowi drogę na skróty do ekstremizmu, którego nikt z nas nie chce.
Controlled immigration through permits and visas is a good thing, but uncontrolled immigration is a bad thing, for that is the fast route to extremism, which none of us desire.