"skoro" - angielskie tłumaczenie

PL

"skoro" po angielsku

volume_up
skoro {spójn.}

PL skoro
volume_up
{spójnik}

skoro (też: ponieważ, bo, gdyż, albowiem)
volume_up
because {spójn.}
Sądzę, że to jedyny sposób na zmniejszenie konsumpcji, skoro ceny wymknęły się nam spod kontroli.
I think that is the only way to reduce consumption, because we are not controlling prices.
Ludzie myślą, że skoro plastik jest wyrzucany to ma małą wartość.
Now most people think that's because plastics are a throw-away material, have very little value.
Zakładamy, że skoro ktoś inny coś zrobił, Zakładamy, że skoro ktoś inny coś zrobił, nam także wolno to zrobić.
So somebody assumes that because somebody else has done something, that's permission for them to do the same thing.
skoro (też: ponieważ, bo, bowiem, gdyż)
volume_up
since {spójn.}
A skoro przeżyłam i tu jestem, i skoro czas mi się kończy, powiem --
But since I survived and I'm here, and since this is the end of the five minutes, I will --
Gdzie jest zastępca Sekretarza Generalnego, skoro nie ma go podczas tej debaty?
Where is the Deputy Secretary-General, since he is not at this debate?
Cóż takiego robi Rada, skoro mówi pani, problem leży teraz po stronie Rady?
What is the Council doing, since you say that it is the Council which is the issue?
skoro

Przykłady użycia - "skoro" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishAle skoro jest to narzędzie produkcji, dlaczego ludzie mają się o nie martwić?
But the point is, if it's a production tool, why do we have to worry about that?
PolishSkoro jesteśmy przy temacie dzieci, dlaczego mają one być dzielone na kategorie?
While we are on the subject of pupils, why should they be separated into categories?
PolishPieniądze nie są wykorzystywane efektywnie, skoro pozostają w brukselskim skarbcu.
This money is not being used effectively if it remains in Brussels' coffers.
PolishPoniekąd nic w tym dziwnego, skoro produkty farmaceutyczne dotyczą nas wszystkich.
This is perhaps not particularly strange, as pharmaceutical products affect everyone.
PolishSkoro tak się sprawy mają, uważam to w każdym razie za strategiczny błąd.
As it happens, I also think that this would be a strategic mistake in any case.
PolishNic dziwnego, że wielu z nich próbuje opuścić Birmę, skoro nie mają innego rozwiązania.
It is no wonder that many attempt to leave Burma as they have no other option.
PolishSkoro usłyszeli, byli mi posłuszni; cudzoziemcy obłudnie mi się poddawali.
The foreigners shall fade away, And shall come trembling out of their close places.
PolishSkoro Unia inwestuje pieniądze, to powinna również funkcjonować współpraca pomiędzy...
If the Union invests money, there should also be cooperation between the ...
PolishSkoro teraz twierdzi pan, że obawy mojej grupy są bezpodstawne, niech pan to udowodni.
If you now claim that the concerns of my group are unfounded, then prove it.
PolishSkoro nie mogą połączyć się z Albanią, chcą uzyskać prawdziwą niepodległość.
If they are not allowed to annex to Albania, they want true independence.
PolishSkoro Komisja zaakceptowała wprowadzone przez Węgry zmiany, to ja również je akceptuję.
If the Commission accepted this amendment by Hungary, then I accept it too.
PolishI skoro jest coś takiego jak mózg w brzuchu to powinniśmy się nauczyć z nim rozmawiać.
Now if there's a gut brain, we should also learn to talk with this brain.
PolishAle skoro nie masz tego co uzgodniliśmy, to co ja tu do kurwy nędzy robię?
But unless you've got what we agreed on, what the fuck am I doing here?
PolishSkoro zamierzamy zajmować się zmianami klimatu, to czas zaprowadzić porządek u siebie.
If we are going to tackle climate change, it is about time we put our own house in order.
PolishCzy możemy pracować we Francji 14 lipca, skoro obchodzimy rocznicę Rewolucji Francuskiej?
Can we work in France on 14 July as we commemorate the French Revolution?
PolishDlaczego powoływać jeszcze jeden fundusz, skoro mamy takie instrumenty jak WFP, FAO i inne?
Why set up another fund when we have instruments such as the WFP, the FAO and others?
PolishByłem pewny, że skoro możemy stworzyć rzeczy udające życie, możemy pójść krok dalej.
So I was positive that, if somehow we can make things mimic life, let's go one step further.
PolishSkoro już wszyscy jsteście ekspertami od protokomórek, użyjemy ich w pewnej grze.
So now that you're all experts on protocells, we're going to play a game with these protocells.
PolishSkoro decyzje kształtują przeznaczenie, tym co determinuje zasoby są trzy decyzje.
If decisions shape destiny, what determines it is three decisions.
PolishNie będę wdawał się w szczegóły, skoro przyznali mi państwo jedynie pięć minut.
I will not go into detail as you have only given me five minutes.