"silny" - angielskie tłumaczenie

PL

"silny" po angielsku

volume_up
silny {przym. m.}

PL silny
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

1. ogólne

silny (też: mocny, stężony)
volume_up
strong {przym.}
Gospodarka europejska nadal wykazuje silny wzrost oparty na solidnych podstawach.
The European economy has continued to show strong growth based on solid foundations.
Silny nacisk położono też na konieczność zapewnienia potrzebującym zrównoważonej diety.
A strong emphasis is also put on the need to secure a balanced diet for needy people.
Liczę zatem, że będzie to silny bodziec do urzeczywistnienia rzeczonych postulatów.
I therefore hope that there will be strong encouragement to bring this about.
silny (też: zdrowy)
volume_up
firm {przym.}
Zanim skończę, pragnę wyrazić moje silne przekonanie, że dzisiaj nie trzeba wygrać wojny, lecz pokój.
I should like to express my firm conviction before I conclude. It is not the war that must be won today, but peace.
Silne i jednogłośne stanowisko UE w tej sprawie jest kluczowe.
It is important that the EU should present a firm and united position on these issues.
Rezolucja jest wyrazem silnej woli Parlamentu wzmocnienia podejścia unijnego i wzmocnienia europejskiej solidarności.
The resolution gives voice to Parliament's firm intention to strengthen the Union approach and European solidarity.
silny (też: wielki, energiczny, zaciekły)
volume_up
forceful {przym.}
Podejmujmy w razie konieczności silne i agresywne działania, ale nie wolno nam działać w panice.
Let us take forceful and aggressive action, if that should be necessary, but we must not act out of panic.
Istota tego wniosku politycznego jest wyraźna i silna.
The crux of the policy proposal is clear and forceful.
Wszystko to jest tym ważniejsze, że mamy bardzo silną politykę i ostrożnie podchodzimy do tego, co obecnie robimy.
It is all the more important that we have a very forceful policy and that we are careful about what we do right now.
Jest to silny środek hamujący aktywność enzymu cyklooksygenaza 2 (COX- 2).
It is a potent and selective inhibitor of the cyclooxygenase 2 enzyme (COX-2).
Rytonawir (silny induktor CYP450; inhibitor oraz substrat CYP3A4):
Ritonavir (potent CYP450 inducer; CYP3A4 inhibitor and substrate):
Fenytoina (substrat dla CYP2P9 i silny induktor CYP450):
Phenytoin (CYP2C9 substrate and potent CYP450 inducer):
silny (też: solidny, zdrowy, bezgłośny)
volume_up
sound {przym.}
Ostateczna wersja sprawozdania pana Florenza okazała się być dobrze przemyślaną i rozsądną, stanowiąc silny sygnał.
Mr Florenz's final report has turned out to be well thought-out and sound, and sends out a strong message.
Chcemy porozumienia zawierającego silne gwarancje ochrony praw europejskich obywateli.
We want an agreement with sound guarantees to protect the rights of our European citizens.
Obywatele nie chcą, by ich dane bankowe były po prostu przekazywane do Stanów Zjednoczonych bez silnej gwarancji przysługujących im praw.
Citizens do not want their bank details to be simply transferred to the United States without sound guarantees of their rights.
silny (też: ogromny, mocny, ciężki, masywny)
volume_up
hefty {przym.}
silny (też: umięśniony)
volume_up
hench {przym.} [Bryt.] [pot.]
Będzie to silny, zjednoczony głos Unii Europejskiej popierający prawa Irańczyków.
A powerful, united European voice for the rights of the Iranian people.
Angiotensyna II jest substancją powodującą silny skurcz naczyń krwionośnych.
Angiotensin II is a powerful vasoconstrictor (a substance that narrows blood vessels).
Angiotensyna II jest substancją powodującą silny skurcz naczyń
Angiotensin II is a powerful vasoconstrictor (a substance that narrows blood vessels).
silny (też: wytrwały, wierny, niezłomny)
volume_up
steadfast {przym.}
silny (też: otyły, tęgi, potężny, mocny)
volume_up
stout {przym.}
silny (też: solidny, tęgi, mocny, korpulentny)
volume_up
sturdy {przym.}
Zatem potrzeba nam silnej Służby Działań Zewnętrznych i w tym względzie zgadzam się z posłem Brokiem.
Therefore - and I agree with Mr Brok in this regard - we need to obtain a sturdy External Action Service.

2. "trucizna"

silny
volume_up
virulent {przym.} (poison)

3. "w kartach"

volume_up
biddable {przym.} (bridge)

4. "akcent"

silny
volume_up
thick {przym.} (accent)

5. przenośny

silny (też: twardy)

Przykłady użycia - "silny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW rzadkich przypadkach może pojawić się ból i miejscowy silny wzrost temperatury ciała.
Pain and local hyperthermia (increase in body temperature) can occur in rare cases.
PolishNagły silny ból w klatce piersiowej, mogący promieniować do lewego ramienia
Sudden severe pain in the chest with possible radiation to the left arm
PolishPonadto nadal bardzo silny jest wzrost zaciąganych kredytów, w szczególności hipotecznych.
Furthermore, the growth of borrowing – especially mortgage loans – remains very robust.
PolishJeśli pojawią się objawy, takie jak ból głowy (silny i nawracający), zaburzenia widzenia,
If symptoms like headache (severe and recurrent), visual changes, nausea and/ or vomiting
PolishSilny rumień (24 %) oraz złuszczanie lub tworzenie się strupów (20 %) występowały bardzo często.
Severe erythema (24%) and severe scabbing and crusting (20%) were very common.
PolishPojawiają się korzenie, trwa wzrost, a silny rdzeń zapewnia przeżycie.
Roots emerge, growth occurs, and a core of strength ensures survival.
PolishPołożył się, leży jako lwię, i jako lew silny; któż go obudzi?
He couched, he lay down as a lion, And as a lioness; who shall rouse him up?
PolishMa to silny wpływ na tych członków społeczeństwa serbskiego, którzy nie są Serbami.
This bears very hard on the non-Serb part of Serbian society.
PolishNatomiast traktat reformujący wysyła silny i pozytywny sygnał.
The Reform Treaty, on the other hand, sends a great and positive signal.
PolishKryzys jest tak silny, że nikt nie ma nań cudownego lekarstwa.
The force of the downturn is such that nobody has a miracle cure for getting out of it quickly.
PolishJest to silny argument, na który trzeba zwrócić należytą uwagę.
They have a good argument, of which due account must be taken.
Polishpogorszenie smaku, zaburzenia czucia (parestezje), drżenie, kurcze lub drgawki, silny ból głowy
reduced taste, altered sensation (paraesthesia), shaking (tremor), spasms/ convulsions (seizures), severe
PolishPo zaniku pęcherzyków, które są objawem półpaśca, ból może utrzymywać się przez miesiące lub lata i może być silny.
After the shingles blisters heal, pain can last for months or years and may be severe.
PolishRzadkim działaniem niepożądanym (występującym u mniej niż 1 na 100 pacjentów) był silny ból w miejscu iniekcji.
An uncommon side effect (affecting less than 1 person in 100) is intense pain on injection.
PolishMogą to być bóle głowy, bóle mięśni, silny lęk, napięcie, niepokój, splątanie i drażliwość.
These may consist of 13 headaches, muscle pain, extreme anxiety, tension, restlessness, confusion and irritability.
PolishTo sugeruje silny związek między brakiem futra a wodą.
So this is a close connection between nakedness and water.
PolishStworzono silny ruch wyzwoleńczy, który działał w latach dwudziestych i trzydziestych.
There was a massive Montenegrin liberation movement, whose activities continued through the twenties and into the thirties.
PolishSprawozdawca Niels Busk kładzie silny nacisk na potrzebę monitoringu i kontroli przestrzegania przepisów.
The rapporteur, Mr Busk, has emphasised the need for monitoring and control of compliance with the rules.
PolishUnia Europejska nie rządzi się zasadą, że rację ma silny, ale zasadą, że władza wynika z prawa.
The European Union is not governed by the concept that might is right but by the principle that power emanates from the law.
PolishNacisk sprawozdania na bezpieczeństwo energetyczne również jest bardzo silny z polskiego, jednostronnego punktu widzenia.
The report's emphasis on energy security is also very aggressive from Poland's very one-sided view.